Atribuţiile diriginţilor de şantier

Obligativitatea angajării unui diriginte de şantier pentru verificarea  execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, indiferent de anvergura lor, pe tot parcursul acestora,  conform autorizaţiei de construire şi a proiectului tehnic,  impusă beneficiarului de Legea  nr.177/2015 care modifică şi completează Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, intrată in vigoare la data de 31 august 2015, invită la o privire mai atentă asupra înţelesului  acestei  activităţi.

Necesitatea învestirii dirigintelui de şantier de către beneficiarul lucrării cu verificarea punerii corecte în operă  a materialelor de construcţii  se  justifică, dat fiind faptul că orice construcţie trebuie să corespundă  exigenţelor de calitate impuse de destinaţia sa funcţională. Prin calitatea  construcţiilor  se înţelege rezultatul sumei  performanţelor de comportament a acestora privind siguranţa şi confortul în exploatare şi satisfacerea cerinţelor beneficiarilor pe întreaga durată de existenţă. Sistemul calităţii în construcţii se aplică în mod diferenţiat în funcţie de categoriile de importanţă a construcţiilor.

Dirigintele de şantier supraveghează lucrările pe tot parcursul executării lor, asigurând obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare care îndeplinesc exigenţele de performanţă esenţiale: rezistenţă şi stabilitate, siguranţă în exploatare, siguranţă la foc, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului, izolaţie termică şi hidrofugă, protecţie împotriva zgomotului.

Activitatea de dirigenţie de şantier poate fi prestată pentru persoane fizice/juridice sau societăţi de consultanţă specializate care pot avea calitatea fie de investitori, fie de beneficiari.

Dirigintele  de şantier  atestă şi garantează calitatea construcţiilor impusă prin reglementările tehnice în vigoare şi  prin clauzele contractuale.

Inspectoratul de stat în construcţii –I.S.C. este instituţia avizată să ateste competenţa  persoanelor  specializate ce vor să desfăşoare activitatea de diriginţie de şantier, conform procedurii aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 1496/13.05.2011, pe bază de examen cu respectarea condiţiei  de experienţă profesională minimă cerută pentru domeniul/subdomeniul vizat.

Astfel, diriginţii de şantier dobândesc  această calitate dacă sunt titulari a unei diplome de inginer,subinginer, arhitect sau sunt absolvenţi a unei şcoli tehnice militare, durata exercitării efective şi legale a profesiei (activitatea de proiectare, execuţie sau consultanţă ) să corespundă cu durata de experienţă profesională cerută pentru competenţa tehnică  şi  susţin  examenul  conform procedurii.Susţinerea examenului  nu este necesară pentru cei  care deţin un titlu de cadru didactic universitar sau un titlu ştiinţific de doctor în domeniul  fundamental  „ ştiinţe inginereşti”  pentru domeniul/subdomeniul  de autorizare compatibil cu specializarea în care a fost elaborată teza de doctorat.

În funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor, legea stabileşte domeniile şi subdomeniile în care se autorizează diriginţii de şantier, experienţa profesională minimă  necesară  şi specializarea cerută pentru fiecare în parte. Pentru construcţiile care aparţin categoriei  de importanţă redusă se cere o experienţă profesională minimă  de 3 ani, în timp ce pentru celelalte  categorii  de importanţă  punctul de plecare este de 5 ani, respectiv  8 ani şi  culminează  cu 10 ani de experienţă profesională  necesară pentru construcţiile cu un grad de importanţă excepţională. Diriginţii de şantier autorizaţi într-un domeniu/ subdomeniu pentru o categorie de importanţă  a construcţiilor superioară au dreptul  să desfăşoare activităţi  de  dirigenţie şi pentru categoriile de importanţă  a construcţiilor inferioară.

Autorizarea diriginţilor de şantier se face în domenii/subdomenii  precum : construcţii civile, industriale şi agricole ; drumuri , poduri , tunele, piste de aviaţie, tranport  pe cablu; consolidări şi restaurări de monumente istorice ; reţele etc.

Diriginţii de şantier işi exercită activitatea pe tot teritoriul României  cu respectarea dispoziţiilor Directivei  2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006, redată în legislaţia naţională prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 49 /2009, modificată şi completată ulterior prin Legea nr.68/2010 şi ţin pasul cu toate noutăţile legislative din domeniul construcţiilor.

Dirigintele de şantier acţionează în beneficiul  investitorului,  reprezentându-l pe acesta în relaţiile cu toţi cei implicaţi în organizarea şi realizarea lucrărilor, pe bază de contract în limitele clazelor şi a celor  impuse de legislaţia în vigoare.Beneficiarii trebuie să se asigure că le-au încredinţat diriginţilor de şantier autoritatea şi mijloacele necesare pentru a-i  reprezenta. Important de ştiut este faptul că beneficiarul  lucrării îl poate delega pe dirigintele de şantier să-l reprezinte şi în fazele privind conceperea şi proiectarea  construcţiilor. Angajarea unui diriginte de şantier nu îi exonerează pe beneficiari  de obligaţiile ce le revin.

Atribuţiile efective ale diriginţilor de şantier în exercitarea verificării realizării corecte a lucrărilor de construcţii sunt următoarele:

  • în perioada de pregătire a investiţiei

Înainte de a începe executarea lucrărilor, verifică existenţa autorizaţiei de construire şi a proiectului tehnic şi  îndeplinirea tuturor condiţilor legale ce ţin de acestea.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte aspru, proiectarea , verificarea, expertizarea, realizarea unei construcţii ori executarea de modificări a acesteia, fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea şi rezistenţa, atunci când acestea pot produce consecinţe grave. Legea aplică sancţiuni contraven­ţionale şi pedepse penale, cu măsuri severe de intrare în legalitate pentru nerespectarea prevederilor ei.

Diriginţii de şantier preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină. Participă la trasarea generală a construcţiei şi verifică existenţa unui „Plan al calităţii” şi a instrucţiunilor tehnice.

De asemenea, verifică dacă panoul de identificare a investiţiei este amplasat la loc vizibil şi dacă corespunde prevederilor legale.

Lucrările nu pot începe fără a anunţa emitentul autorizaţiei de construire şi a IJC/ICB.

  • în perioada execuţiei lucrărilor

Pe timpul derulării lucrărilor, în scopul asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice, diriginţii de şantier interzic utilizarea produselor pentru construcţii care nu pot certifica conformitatea şi care nu corespund calităţii prevăzute în proiect, folosirea de procedee şi echipamente  neagrementate tehnic şi executarea lucrărilor de către personal necalificat.

Urmăresc execuţia lucrărilor în conformitate cu contractul de lucrări, proiectul tehnic, caietul de sarcini şi cu reglementările tehnice în vigoare şi oferă consultanţă beneficiarului şi executantului.

Întocmesc, semnează şi ştampilează documentele în urma verificărilor efectuate în fazele determinante. În cazul constatării de necomformităţi pe parcursul execuţiei, sesizează investitorul în vederea dispunerii de măsuri, propunând, după  caz, oprirea lucrărilor. În situaţia în care, executarea lucrărilor a fost sistată pentru o perioadă mai mare de timp, diriginţii de specialitate au obligaţia de a anunţa IJC/ICB privind această măsură, procedând identic la reluarea lucrărilor.

  • la finalul lucrărilor

Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora este detaliat în Hotărârea Guvernului Nr. 273 din 14 iunie 1994, modificată şi actualizată ulterior prin Hotărârea Guvernului nr. 940/2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 1303/2007.

Diriginţii  de şantier asigură secretariatul comisiei de recepţie, întocmesc actele de recepţie şi le predă investitorului împreună cu cartea tehnică a construcţiei. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie. Diriginţii de specialitate  îndeplinesc recomandările comisiei de recepţie atunci când sunt  ridicate obiecţii în anexele procesului- verbal de recepţie.

Diriginţii de şantier sunt sancţionaţi, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor  ce le revin şi a nivelului calitativ corespunzator cu suspendarea sau anularea autorizaţiei.

Neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin specialişti diriginţi de şantier autorizaţi sau care deţin certificate echivalente, recunoscute în condiţiile legi, se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Inspectoratul de Stat  în Construcţii ţine evidenţa diriginţilor de şantier autorizaţi într-un registru publicat pe pagina de internet a acestuia, respectiv pe  www.isc-web.ro

Ești în căutare de profesioniști în construcții, amenajări interioare și exterioare? Contactează-ne!