Demolări și decopertări

Demolarea, dezafectarea sau dezmembrarea parţială sau totală a unei construcţii şi a instalaţiilor aferente acesteia este permisă numai pe baza unei autorizaţii de desfiinţare, emisă în condiţiile legii la solicitarea oricărei persoane (fizică sau juridică) deţinătoare a unui titlu asupra construcţiei, care atestă dreptul de proprietate (contract de vânzare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească etc.), identificată prin nr. cadastral.

Autorizaţia de desfiinţare se emite de preşedintele consiliului judeţean sau de primar,în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora,potrivit legii.

Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei de desfiinţare:Demolari si decopertari in Bacau -Cridor Construct

 • cerere tip
 • dovada achitării taxelor
 • certificatul fiscal
 • fotografii amplasament
 • acte de proprietate – copie legalizată la notar
 • copie documentaţie cadastrală
 • copie intabulare
 • copie certificat urbanism
 • plan de încadrare + plan de situaţie anexă certificat de urbanism
 • fişe tehnice + avize + planuri în original
 • proiect pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare-P.A.D.,întocmit în baza prevederilor legale,inclusiv referatele de verificare şi,după caz,referatul de expertiză tehnică
 • alte acorduri şi avize solicitate prin certificatul de urbanism

Perioada de valabilitate a autorizaţiei de desfiinţare este de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În această situaţie, valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizaţie, în conformitate cu proiectul tehnic. Prin excepţie, în cazul în care lucrările de demolare/desfiinţare nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, se poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel putin 15 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singura dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.

Se optează pentru demolare atunci când construcţia, indiferent de utilitatea ei, nu mai îndeplineşte exigenţele funcţionale potrivit normelor impuse de legislaţia în vigoare(a depăşit durata de exploatare prevăzută sau prezintă avarii grave la structura de rezistenţă) sau atunci când se doreşte eliberarea amplasamentului pentru noi destinaţii.

Rolul demolării este de a îndepărta construcţia existentă transformând amplasamentul în teren liber.

Alegerea soluţiei de demolare depinde de tipul ,materialele folosite şi dimensiunea construcţiei,de starea tehnică în care se află, de vecinătatea acesteia, etc. Se poate recurge la demolarea controlată prin implozie cu material explozibilla demolarea cu ajutorul utilajelor grele specifice (buldoexcavator,macara cu bilă) sau cu mijloace mecanice deosebite sau la demolarea manuală. Demolarea prin implozie este folosită rar, de regulă la clădirile înalte în mediul urban.

Se impune întreruperea utilităţilor(gaz,apă,energie electrică) înainte de a demara orice lucrare privind demolarea. Se va asigura un nivel de sigurantă ridicat pentru succesiunea etapelor de demolare.

Ordinea de demolare a construcţei va fi în principiu inversa ordinii construirii acesteia, de la acoperiş la fundaţie.

Demolarea trebuie executată în aşa fel încât să nu survină prăbuşirea neprevăzută a vreunei părţi a construcţiei în timp ce se lucrează la alta. Se va asigura susţinerea temporară a elementelor de rezistenţă în timpul desfacerii acestora,folosindu-se echipamente adecvate. Se începe pe cât posibil cu îndepărtarea încărcărilor moarte, continuând ulterior cu elementele de rezistenţă.

Pe parcursul lucrărilor de demolare/dezafectare se va avea în vedere:

 • protecţia calităţii apelor, solului şi subsolului;
 • protecţia aerului;
 • protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;
 • protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public.

În urma lucrărilor de demolare se vor evacua deşeurile generate.