Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în constructii (actualizata)

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în constructii (actualizata)

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor.

Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.

Art. 2

Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora – indiferent de forma de proprietate sau destinatie – denumite în continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora.

Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate în mediul rural si în satele ce apartin oraselor,precum si constructiile provizorii.

Art. 3

Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii în constructii, care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, în scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului înconjurator.

Art. 4

Sistemul calitatii în constructii se aplica în mod diferentiat în functie de categoriile de importanta ale constructiilor, conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului.

Clasificarea în categorii de importanta a constructiilor se face în functie de complexitate, destinatie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul sigurantei, precum si dupa considerente economice.

Art. 5

Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe întreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte esentiale:

a) rezistenta mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiena, sanatate si mediu;

d) siguranta în exploatare;

e) protectie împotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica.

(la data 12-May-2007 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 123/2007 )

Art. 6

Obligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati în conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor, precum si în postutilizarea lor, potrivit responsabilitatilor fiecaruia.

Acesti factori sunt: investitorii, cercetatorii, proiectantii, verificatorii de proiecte, fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii, executantii,proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu executia, expertii tehnici,precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil.

Art. 7

În contractele care se încheie ori, dupa caz, în dispozitiile sau în autorizatiile ce se emit, factorii prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor, corespunzatoare cerintelor, precum si garantiile materiale si alte prevederi, care sa conduca la realizarea acestor clauze.

În contracte nu se pot înscrie niveluri si cerinte, referitoare la calitate, inferioare reglementarilor în vigoare, cu privire la cerintele prevazute la art. 5.

CAPITOLUL II: Sistemul calitatii în constructii

Art. 8

Sistemul calitatii în constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calitatii constructiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora.

Art. 9

Sistemul calitatii în constructii se compune din:

a) reglementarile tehnice în constructii:

b) calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor;

c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee;

d) verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor;

(la data 11-Jan-1996 Art. 9, litera D. din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 1995 )

e) conducerea si asigurarea calitatii în constructii;

f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercari în activitatea de constructii;

g) activitatea metrologica în constructii;

h) receptia constructiilor;

i) comportarea în exploatare si interventii în timp;

j) postutilizarea constructiilor;

k) controlul de stat al calitatii în constructii.

Art. 10

Reglementarile tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia, calculul si alcatuirea, executia si exploatarea constructiilor.

Prin reglementarile tehnice se stabilesc, în principal, conditiile minime de calitate cerute constructiilor, produselor si procedeelor utilizate în constructii,precum si modul de determinare si de verificare a acestora.

Art. 11

Certificarea calitatii produselor folosite în constructii se efectueaza prin grija producatorului, în conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii.

La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor, care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor.

Art. 12

Agrementele tehnice pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii stabilesc, în conditiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, conditiile de fabricatie, de transport, de depozitare, de punere în opera si de întretinerea a acestora.

La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor se vor folosi produse, procedee si echipamente traditionale,precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

Art. 13

(la data 09-Jun-2003 Art. 13 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Reglementari tehnice din 2003 )

Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, în ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte, se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decât specialistii elaboratori ai proiectelor.

Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate în conditiile alineatului precedent.

Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.

Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati.

Art. 14

Conducerea si asigurarea calitatii în constructii constituie obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora.

Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat.

Art. 15

Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercari în constructii se fac în conformitate cu prevederile legale.

Art. 16

Asigurarea activitatii metrologice în constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea si mentinerea în stare de functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate în acest domeniu.

Art. 17

Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite, în conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse în cartea tehnica a constructiei.

Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. Ea se întocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi; prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator.

Receptia constructiilor se face de catre investitor – proprietar, în prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia.

Art. 18

Urmarirea comportarii în exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, în scopul mentinerii cerintelor.

Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire,consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, si se consemneaza obligatoriu în cartea tehnica a constructiei.

Art. 19

Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare, demontare si demolare a constructiilor, de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recuperabile, precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii.

Art. 20

Controlul de stat al calitatii în constructii cuprinde inspectii la investitori, la unitatile de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, privind existenta si respectarea sistemului calitatii în constructii.

Controlul de stat al calitatii în constructii se exercita de catre Inspectia de stat în constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale în domeniul calitatii constructiilor.

CAPITOLUL III: Obligatii si raspunderi

Sectiunea 1: Obligatii si raspunderi ale investitorilor

Art. 21

Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente în sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:

a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate;

b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire;

c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati;

d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin

diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor;

e) actionarea în vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor;

f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie;

g) întocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar;

h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati, în situatiile în care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art.18 alin. 2 al prezentei legi.

Sectiunea 2: Obligatii si raspunderi ale proiectantilor

Art. 22

Proiectantii de constructii raspund de îndeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) prezentarea proiectelor elaborate în fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, întretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea în timp a constructiilor.

Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute în executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa însusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

g) participarea la întocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

Sectiunea 3: Obligatii si raspunderi ale executantilor

Art. 23

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate în proiecte, în vederea solutionarii;

b) începerea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate în conditiile legii si numai pe baza si în conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse în faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, în scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute în fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f) utilizarea în executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute în proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice,care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;înlocuirea produselor si a procedeelor prevazute în proiect cu altele care îndeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat în constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul executiei lucrarilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cartii tehnice a constructiei;

j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atât în perioada de executie, cât si în perioada de garantie stabilita potrivit legii;

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;

m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie -factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti – în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale în vigoare.

Sectiunea 4: Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici, atestati

Art. 24

Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului.

Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati.

Expertii tehnici atestati, angajati pentru expertizarea unor proiecte, lucrari de constructii sau constructii aflate în exploatare, raspund pentru solutiile date.

Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.

Sectiunea 5: Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor

Art. 25

Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:

a) efectuarea la timp a lucrarilor de întretinere si de reparatii care le revin,prevazute conform normelor legale în cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii în timp a constructiilor;

b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia, la înstrainarea constructiei, noului proprietar;

c) asigurarea urmaririi comportarii în timp a constructiilor, conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice;

d) efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transformare,extindere, desfiintare partiala, precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte întocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii;

e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin reglementarile legale;

f) asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Sectiunea 6: Obligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor

Art. 26

Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:

a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute în cartea tehnica a constructiei;

b) efectuarea la timp a lucrarilor de întretinere si de reparatii care le revin conform contractului;

c) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta în sensul prevederilor art. 18 alin. 2, numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale;

d) efectuarea urmaririi comportarii în timp a constructiilor conform cartii tehnice a constructiei si contractului încheiat cu proprietarul;

e) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat în constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, în cazul unor accidente tehnice la constructiile în exploatare.

Sectiunea 7: Obligatii si raspunderi în activitatea de cercetare

Art. 27

Unitatile care presteaza activitati de cercetare în constructii au urmatoarele obligatii principale:

a) efectuarea de cercetari teoretice si experimentale preliminare, în vederea fundamentarii reglementarilor tehnice în constructii;

b) fundamentarea, elaborarea si experimentarea de solutii tehnice, produse si procedee noi pentru constructii;

c) verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor, în vederea eliberarii de agremente tehnice, conform dispozitiilor legale.

Sectiunea 8: Obligatii si raspunderi comune

Art. 28

Raspunderea pentru realizarea si mentinerea, pe întreaga durata de existenta, a unor constructii de calitate corespunzatoare, precum si pentru îndeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care participa la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acestora.

Art. 29

Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite într-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie în vigoare la data realizarii ei.

Sectiunea 9: Obligatiile si raspunderile Inspectiei de stat în constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului

Art. 30

Inspectia de stat în constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti în constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului subordonate acesteia, precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale în domeniul calitatii constructiilor, în toate etapele si componentele sistemului calitatii în constructii, precum si de constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si, dupa caz, de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator.

Controlul de stat al calitatii în constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret, stabilite prin ordine ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii, se realizeaza de catre organele proprii abilitate în acest scop.

Organizarea si functionarea Inspectiei de stat în constructii, lucrari publice,urbanism si amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotarâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL IV: Sanctiuni

Art. 31

Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia, fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta, daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti, vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a constructiei,distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.

Fapta prevazuta în alineatul precedent se pedepseste cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, în cazul în care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei, moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane,distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.

Art. 32

Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control, în toate cazurile în care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea.

Art. 33

Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda:

  1. De la 15.500.000 lei la 93.000.000 lei: (la data 05-Jun-2001 Art. 33, subpunctul I.. din capitolul IV modificat de Art. 1, litera A. din Hotarirea 498/2001 )

a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu încalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia;

b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii în timp a constructiilor de complexitate si importanta deosebita, referitoare la stabilitate si rezistenta.

  1. De la 15.500.000 lei la 77.000.000 lei: (la data 05-Jun-2001 Art. 33,

subpunctul II.. din capitolul IV modificat de Art. 1, litera B. din Hotarirea 498/2001 )

a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor legale;

b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii în timp a constructiilor, a lucrarilor de întretinere, de reparatii si de consolidari;

c) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari care pot afecta cerintele, fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale;

d) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii, inclusiv realizarea de constructii fara responsabilitehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art. 14.III. De la 7.700.000 lei la 46.500.000 lei: (la data 05-Jun-2001 Art. 33, subpunctulIII.. din capitolul IV modificat de Art. 1, litera C. din Hotarirea 498/2001 )

a) elaborarea de proiecte incomplete sau continând neconcordante între diferitele sectiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor, precum si însusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati;

b) încalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele constructiei;

c) receptionarea constructiei cu încalcarea prevederilor legale;

d)necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale;

e) stabilirea, în cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii, a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor;

f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala, la terminarea lucrarilor de constructii;

g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, corespunzator prevederilor art. 21;

h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii în constructii,neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control, conform prevederilor legale.

  1. De la 3.000.000 lei la 12.500.000 lei: (la data 05-Jun-2001 Art. 33, subpunctul IV.. din capitolul IV modificat de Art. 1, litera D. din Hotarirea 498/2001 )

a) neprecizarea în proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii;

b) prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor;

c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte;

d)neexecutarea obligatiilor de întretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor;

e)neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse în faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare.

  1. De la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei: (la data 05-Jun-2001 Art. 33, subpunctul V.. din capitolul IV modificat de Art. 1, litera E. din Hotarirea 498/2001 )

a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse în faze determinante,urmare convocarii facute de executant, precum si convocarea nejustificata, de catre acesta, a factorilor interesati;

b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute în timpul executiei, referitoare la cerinte;

c) neîndeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerinte;

d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru rezolvarea neconformitatilor, defectelor sau neconcordantelor aparute în timpul executiei;

e) nesesizarea Inspectiei de stat în constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile în executie, precum si la cele în exploatare;

f) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse în actele de control.

Art. 34

Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 33 se aplica persoanelor juridice si fizice.

Art. 35

Constatarea contraventiilor prevazute la art. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat în constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, iar în cazurile prevazute la art. 30, de catre persoanele împuternicite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informatii.

Art. 36

Contraventiilor prevazute la art. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr.32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

CAPITOLUL V: Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 37

Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor în categorii de importanta si pentru componentele sistemului calitatii în constructii prevazute la art. 9 se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu consultarea organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 38

(la data 01-Jan-2007 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2229/2005 )

(la data 01-Jan-2007 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2232/2005 )

(la data 22-Dec-2006 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1728/2006 )

(la data 20-Dec-2006 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Normativ NP119-06/2006 )

(la data 16-Dec-2006 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1731/2006 )

(la data 30-Sep-2006 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 489/2005 )

(la data 07-Jul-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Normativ din 2005 )

(la data 30-Jun-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 195/2005 )

(la data 23-Jun-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 181/2005 )

(la data 04-Jun-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Normativ NP 115-04/2005 )

(la data 03-Jun-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Normativ NP 109-04/2005 )

(la data 28-May-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Metodologia MP 038-04/2005 )

(la data 26-May-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Normativ din 2005 )

(la data 25-May-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Reglementari tehnice NP-082-04/2005 )

(la data 21-May-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Normativ din 2005 )

(la data 03-May-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Normativ NP102-04/2005 )

(la data 09-Dec-2004 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2004 )

(la data 09-Dec-2004 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2004 )

(la data 01-Nov-2004 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2004 )

(la data 23-Dec-2002 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2002/2002 )

(la data 23-Dec-2002 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2003/2002 )

(la data 23-Dec-2002 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1994/2002 )

(la data 23-Dec-2002 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1995/2002 )

(la data 26-Jul-2001 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2001 )

Regulamentele prevazute la art. 37 se aproba prin hotarâri ale Guvernului.

Procedurile prevazute la art. 37 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii în constructii se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.

(la data 27-Feb-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2004 )

(la data 11-May-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 620/2005 )

(la data 25-May-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 164/2005)                            

(la data 27-Jun-2005 Art. 38 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Normativ din 2005 )

Art. 39

Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art. 3 lit. a), b), c), d) si e) din Legea nr. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, cu exceptia prevazuta la art. 2 alin. 2 al prezentei legi.

Art. 40

(1) Investitorii sau proprietarii vor vira lunar catre Inspectoratul de Stat în Constructii – I.S.C. din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei o suma echivalenta cu o cota de 0,70 % din cheltuielile pentru executarea constructiilor si a lucrarilor prevazute la art. 2 si pentru care se emit, în conditiile legii, autorizatii de construire, cu exceptia proprietarilor, persoane fizice, care executa lucrari de consolidare si reparatii la locuintele din proprietate. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat, concomitent cu plata prestatiilor. Inspectoratul de Stat în Constructii – I.S.C. utilizeaza 70 % din fondul astfel constituit pentru îndeplinirea atributiilor, potrivit prevederilor legale, si vireaza 30 % din acest fond în contul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, care îl utilizeaza pentru:

a) elaborarea reglementarilor tehnice în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a cercetarilor, testarilor, documentatiilor, studiilor, auditului, bancilor de date si realizarii de prototipuri necesare fundamentarii reglementarilor specifice domeniului. Tipurile de reglementari si de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si aprobat prin hotarâre a Guvernului;

b) executarea prin Compania Nationala de Investitii – «C.N.I.» – S.A. a unor lucrari de interventie în prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public, în vederea asigurarii cerintei de rezistenta si stabilitate, a prevenirii si atenuarii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pamânt, inundatii, alunecari de teren, tasari si/sau prabusiri de teren si, dupa caz, pentru expertizarea si proiectarea lucrarilor necesare. Criteriile si modul de alocare a sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si aprobate prin hotarâre a Guvernului.

(la data 12-Nov-2002 Art. 40, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 587/2002 )

(la data 04-Mar-2003 Art. 40, alin. (1), litera B. din capitolul V reglementat de Norme Metodologice din 2003 )

(2) Întârzierile la plata a cotelor de catre investitor sau proprietar, prevazute la alin. 1, se penalizeaza cu 0,15% pe zi de întârziere, fara a se depasi suma datorata.

(3) Cheltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor în constructii se suporta de catre partea interesata.

(4) Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza în anul urmator si au aceeasi destinatie.

(5) Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor, eliberarii de agremente tehnice pentru noile materiale, procedee si echipamente, autorizarii si acreditarii laboratoarelor, verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii, conducerii si asigurarii calitatii, verificarilor metrologice, receptiei lucrarilor, urmaririi comportarii în exploatare si interventii în timp, precum si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati, cu exceptia cheltuielilor efectuate potrivit alin. 1 lit. b).(la data 12-Nov-2002 Art. 40, alin. (5) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 2. Din Legea 587/2002 )

Art. 41

Pe data intrarii în vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii, sigurantei în exploatare,functionalitatii si calitatii constructiilor, Ordonanta Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în constructii, precum si orice alte dispozitii contrare.

-****-

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 29 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Publicata în Monitorul Oficial cu numarul 12 din data de 24 ianuarie 1995

*) În întreg cuprinsul legii, cuvântul “cerinte” se înlocuieste cu sintagma “cerinte esentiale”.

Ești în căutare de profesioniști în construcții, amenajări interioare și exterioare? Contactează-ne!