Legea nr. 159/2013 – modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

Legea nr. 159/2013 – modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

Legea nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283, din 20 mai 2013.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.144 din 19 decembrie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 1.

(1) Scopul prezentei legi este promovarea masurilor pentru cresterea performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de confort interior, de nivel optim, din punct de vedere al costurilor, al cerintelor de performanta energetica, precum si pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor

(2) Cresterea performantei energetice a cladirilor prin proiectarea noilor cladiri cu consumuri reduse de energie si prin reabilitarea termica a cladirilor existente, precum si informarea corecta a proprietarilor/administratorilor cladirilor prin certificatul de performanta energetica, reprezinta actiuni de interes public major si general in contextul economisirii energiei in cladiri, al imbunatatirii cadrului urban construit si al protectiei mediului.

 1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 2. – Prezenta lege stabileste conditii cu privire la:

 1. a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor si a unitatilor acestora;
 2. b) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi si la noile unitati ale acestora;
 3. c) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, unitatile de cladire si elementele care alcatuiesc anvelopa cladirii supuse unor lucrari de renovare majora, precum si in cazul instalarii/inlocuirii/modernizarii sistemelor tehnice ale cladirilor;
 4. d) certificarea energetica a cladirilor si a unitatilor acestora;
 5. e) inspectia sistemelor de incalzire si a sistemelor de climatizare din cladiri;
 6. f) sistemul de control al certificatelor de performanta energetica, al rapoartelor de audit energetic, precum si al rapoartelor de inspectie a sistemelor tehnice ale cladirilor.
 1. La articolul 3, punctele 1, 3-5 si 7-10 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:„1. cladire – ansamblu de spatii cu functiuni precizate, delimitat de elementele de constructie care alcatuiesc anvelopa cladirii, inclusiv instalatiile aferente acesteia, in care energia este utilizata pentru asigurarea confortului interior;
 2. certificat de performanta energetica a cladirii – document elaborat conform metodologiei de calcul al performantei energetice a cladirilor, prin care este indicata performanta energetica a unei cladiri sau a unei unitati de cladire si care cuprinde date cu privire la consumurile de energie in cladiri si care, dupa caz, poate fi insotit de recomandari de reducere a acestora;
 3. cogenerare – producerea simultana, in acelasi proces, a energiei termice si a energiei electrice sau a energiei mecanice;
 4. sistem de climatizare – combinatie a tuturor componentelor necesare asigurarii unei forme de tratare a aerului interior, prin care temperatura este controlata sau poate fi coborata, dupa caz, in combinatie cu controlul ventilarii, umiditatii si puritatii aerului;
 5. putere termica nominala – puterea termica maxima a unui echipament, exprimata in kW, specificata si garantata de producator, care poate fi furnizata in timpul exploatarii continue, respectandu-se randamentele nominale specificate de producator;
 6. pompa de caldura – mecanism, dispozitiv sau instalatie care transfera caldura din mediul natural – aer, apa sau sol – catre cladire sau catre instalatii industriale, inversand fluxul natural al caldurii, astfel incat sa circule de la o temperatura mai scazuta spre una mai ridicata. In cazul pompelor de caldura reversibile, acestea pot transfera caldura din cladire catre mediul natural;
 7. renovare majora – lucrari efectuate la anvelopa cladirii si/sau la sistemele tehnice ale acesteia, ale caror costuri depasesc 25% din valoarea de impozitare a cladirii, exclusiv valoarea terenului pe care este situata cladirea;
 8. trigenerare – producere simultana, in acelasi proces, a energiei termice, energiei electrice si frigului.
 1. La articolul 3, dupa punctul 10 se introduc cincisprezece noi puncte, punctele 11-25, cu urmatorul cuprins:„11. unitate a cladirii – o zona/o parte a unei cladiri, un etaj sau un apartament dintr-o cladire, care este conceputa/conceput sau modificata/modificat pentru a fi utilizata/utilizat separat;
 2. sistem tehnic al cladirii – totalitate a echipamentelor tehnice ale unei cladiri sau ale unei unitati de cladire destinate pentru incalzire, racire, ventilare, apa calda de consum, iluminat, sau pentru o combinatie a acestora;
 3. anvelopa cladirii – totalitate a elementelor de constructie perimetrale care delimiteaza spatiul interior al unei cladiri de mediul exterior;
 4. element al cladirii – element al anvelopei cladirii sau un sistem tehnic al acesteia;
 5. cladire cu consum de energie aproape egal cu zero-cladire cu o performanta energetica foarte ridicata, la care necesarul de energie din surse conventionale este aproape egal cu zero sau este foarte scazut si este acoperit, in cea mai mare masura, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsa la fata locului sau in apropiere;
 6. incalzire centralizata sau racire centralizata – distributie a energiei termice, sub forma de abur, apa fierbinte sau lichide racite, de la o sursa de producere centralizata – centrala electrica de termoficare, centrala termica de zona/cvartal sau punct termic – prin intermediul unei retele, catre mai multe cladiri sau locatii, in vederea utilizarii sale pentru incalzire sau racire in cladiri;
 7. energie primara – energie rezultata din sursele de energie regenerabile si neregenerabile, care nu a fost supusa niciunui proces de conversie sau transformare;
 8. energie din surse regenerabile – energie obtinuta din surse regenerabile nefosile, {{precum: energia}} eoliana, solara, aerotermala, geotermala, hidrotermala si energia oceanelor, energia hidraulica, biomasa, gazul de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, si gazul de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz;
 9. cladire existenta – cladire la care s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor, inclusiv cladirea aflata in exploatare inainte de data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. nivel optim din punct de vedere al costurilor – nivel de performanta energetica ce determina cel mai redus cost pe durata normata de functionare ramasa, unde costul cel mai redus este determinat tinandu-se seama de costurile de investitie legate de cresterea performantei energetice a cladirii, de costurile de intretinere si exploatare, de categoria cladirii, dupa caz, iar durata normata de functionare ramasa a cladirii se refera la durata de viata estimata ramasa a unei cladiri sau a unui element al acesteia si pentru care cerintele de performanta energetica sunt stabilite fie pentru cladirea in ansamblu, fie pentru elementele cladirii. Nivelul optim din punct de vedere al costurilor se situeaza in intervalul nivelurilor de performanta in care analiza cost-beneficiu calculata pe durata normata de functionare este pozitiva. Calculul nivelului optim din punct de vedere al costurilor se efectueaza pe baza cadrului metodologic comparativ, aplicat in functie de conditiile generale, exprimate in parametri, prevazute de reglementarile tehnice specifice cladirilor;
 11. audit energetic al cladirii – totalitate a activitatilor specifice prin care se obtin date corespunzatoare despre profilul consumului energetic existent al unei cladiri/unitati de cladire si, dupa caz, de identificare si de cuantificare a oportunitatilor rentabile de economisire a energiei prin identificarea solutiilor de crestere a performantei energetice, de cuantificare a economiilor de energie si de evaluare a eficientei economice a solutiilor propuse cu estimarea costurilor si a duratei de recuperare a investitiei, precum si de elaborare a raportului de audit energetic;
 12. raport de audit energetic – document elaborat in urma desfasurarii activitatii de audit energetic al cladirii, care contine descrierea modului in care a fost efectuat auditul energetic, a principalelor caracteristici termice si energetice ale cladirii/unitatii de cladire si, acolo unde este cazul, a masurilor propuse pentru cresterea performantei energetice a cladirii/unitatii de cladire si instalatiilor interioare aferente acesteia, precum si a principalelor concluzii referitoare la eficienta economica a aplicarii masurilor propuse si durata de recuperare a investitiei;
 13. auditor energetic pentru cladiri – persoana fizica atestata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, care are dreptul sa realizeze auditul energetic pentru cladiri/unitati de cladire si sa intocmeasca certificatul de performanta energetica si raportul de audit energetic. Auditorul energetic pentru cladiri este specialistul care isi desfasoara activitatea ca persoana fizica autorizata sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale in vigoare;
 14. expert tehnic atestat – persoana fizica atestata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, pentru specialitatea instalatii de incalzire-climatizare, in conformitate cu reglementarea tehnica indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Expertul tehnic atestat este specialistul care are dreptul sa realizeze inspectii, din punct de vedere energetic, ale sistemelor de incalzire si/sau de climatizare si sa intocmeasca rapoarte de inspectie pentru acestea. Expertul tehnic atestat isi desfasoara activitatea ca persoana fizica autorizata sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale in vigoare;
 15. cladiri de interes si utilitate publica – cladiri existente, ce cuprind spatii in care se desfasoara activitati in domenii de interes public general si/sau comunitar si social si care implica prezenta publicului, temporar sau permanent, in aria totala expusa.”
 1. La articolul 4 alineatul (2), literele c), d) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:„c) instalatia de climatizare/conditionare a aerului;
 2. d) instalatia de ventilare mecanica;
 3. h) ventilarea naturala;”.
 1. 6. La articolul 4 alineatul (2), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins: „j) aporturile interne de caldura.”
 1. La articolul 4, alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „d) utilizarea luminii naturale.”
 1. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:„(4) In aplicarea cadrului metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punct de vedere al costurilor, ale cerintelor minime de performanta energetica pentru cladiri, elaborat de catre Comisia Europeana, prin metodologie se stabilesc conditiile generale, exprimate in parametrii nationali

(5) Datele si ipotezele utilizate pentru calculul nivelurilor optime, din punct de vedere al costurilor, ale cerintelor minime de performanta energetica, precum si rezultatele acestora, se includ in planurile nationale de eficienta energetica si se transmit Comisiei Europene de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, la intervale care nu depasesc 5 ani. Primul raport se transmite pana la 30 iunie 2014.”

 1. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

Art. 5. – Performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire este exprimata, in principal, prin urmatorii indicatori de performanta:

 1. a) clasa energetica;
 2. b) consumul total specific de energie;
 3. c) indicele de emisii echivalent CO2.”
 1. Articolul 6 se abroga.
 1. La articolul 7 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „g) constructii destinate activitatilor sportive;”.
 1. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

Art. 10. –

(1) Pentru cladirile noi/ansamblurile de cladiri prevazute la art. 123 alin. (2), prin certificatul de urbanism emis de autoritatile administratiei publice locale/judetene competente, in vederea obtinerii, in conditiile legii, a autorizatiei de construire pentru cladiri, pe langa obligativitatea respectarii cerintelor minime de performanta energetica, se va solicita intocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata, in functie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator

(2) Aceste sisteme alternative pot fi:

 1. a) descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie;
 2. b) de cogenerare/trigenerare;
 3. c) centralizate de incalzire sau de racire sau de bloc;
 4. d) pompe de caldura;
 5. e) schimbatoare de caldura sol-aer;
 6. f) recuperatoare de caldura

(3) Studiul prevazut la alin. (1) se elaboreaza de proiectant si este parte componenta a studiului de fezabilitate

(4) Studiul cu privire la posibilitatea utilizarii sistemelor alternative prevazute la alin. (2) poate fi efectuat pentru o cladire sau pentru grupuri de cladiri similare din aceeasi localitate. Pentru sistemele centralizate de incalzire si racire, studiul poate fi efectuat pentru toate cladirile racordate la acelasi sistem.”

 1. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

Art. 11. –

(1) La cladirile existente la care se executa lucrari de renovare majora, performanta energetica a acestora sau a unitatilor de cladire ce fac obiectul renovarii trebuie imbunatatita, pentru a satisface cerintele stabilite in metodologie, in masura in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional si economic

(2) Documentatia tehnica elaborata pentru autorizarea lucrarilor de interventie pentru renovarea majora dezvolta masurile prevazute in raportul de audit energetic

(3) In cazul renovarii majore a cladirilor, proprietarii/administratorii acestora pot monta sisteme alternative de producere a energiei prevazute la art. 10 alin. (2), in masura in care prin auditul energetic al cladirii se stabileste ca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional si economic.”

 1. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

Art. 12. – Cerintele se aplica cladirii sau unitatii de cladire renovate, in scopul cresterii performantei energetice globale a cladirii.”

 1. Dupa articolul 12 se introduc trei noi capitole, capitolul VI1, cuprinzand articolele 121si 122, capitolul VI2, cuprinzand articolele 123 si 124, si capitolul VI3, cuprinzand articolele 125si 126, cu urmatorul cuprins: „CAPITOLUL VI1 Sistemele tehnice ale cladirilor Art. 121

(1) In cazul cladirilor noi, precum si in cazul renovarii majore a cladirilor existente, se respecta cerintele referitoare la sistemele tehnice ale cladirilor prevazute in reglementarile tehnice specifice, in vigoare la data intocmirii proiectelor, cu privire la instalarea corecta, dimensionarea, reglarea si controlul sistemelor tehnice si vizeaza cel putin urmatoarele:

 1. a) sistemele de incalzire;
 2. b) sistemele de preparare a apei calde de consum;
 3. c) sistemele de climatizare/conditionare a aerului;
 4. d) sistemele de ventilare de mari dimensiuni;
 5. e) o combinatie a acestor sisteme

(2) Cerintele se aplica in masura in care, prin proiect, se stabileste ca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional si economic. Art. 122. – In cazul cladirilor noi, precum si in cazul renovarii majore a cladirilor existente, proprietarii/administratorii cladirilor pot solicita, in conditiile legii, montarea unor sisteme inteligente de contorizare, sau, dupa caz, instalarea unor sisteme de control active, precum sistemele de automatizare, control si/sau monitorizare, care vizeaza economia de energie. CAPITOLUL VI2 Cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero Art. 123.

(1) Cladirile noi, pentru care receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza incepand cu 31 decembrie 2020, vor fi cladiri al caror consum de energie din surse conventionale este aproape egal cu zero

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cladirile noi din proprietatea/administrarea autoritatilor administratiei publice care urmeaza sa fie receptionate dupa 31 decembrie 2018 vor fi cladiri al caror consum de energie din surse conventionale este aproape egal cu zero

(3) Nivelul necesarului de energie pentru cladirile al caror consum de energie din surse conventionale este aproape egal cu zero, inclusiv cel asigurat din surse regenerabile, se stabilesc prin reglementari tehnice, diferentiat pe zone cu potential de energie din surse regenerabile si se actualizeaza periodic, in functie de progresul tehnic

(4) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de autoritate in domeniul cresterii performantei energetice a cladirilor, initiaza planuri nationale de crestere a numarului de cladiri al caror consum de energie din surse conventionale este aproape egal cu zero, in care pot fi incluse obiective diferentiate in functie de categoriile cladirilor prevazute la art. 7 alin (1)

(5) Planurile nationale prevazute la alin. (4) se initiaza pe baza planurilor locale de masuri prioritare, elaborate de catre autoritatile administratiei publice locale si transmise anual Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Art. 124. – Prevederile art. 123se aplica in masura in care investitiile respective se justifica din punct de vedere tehnico-economic, in baza analizei de rentabilitate pe durata normala de functionare a cladirii. CAPITOLUL VI3 Stimulente financiare Art. 125. – In scopul cresterii performantei energetice a cladirilor si al tranzitiei catre cladiri al caror consum de energie din surse conventionale este aproape egal cu zero, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitatea acestuia de autoritate competenta a administratiei publice centrale, initiaza acte normative prin care promoveaza masuri care au in vedere, in principal:

 1. a) utilizarea adecvata a fondurilor structurale in vederea cresterii eficientei energetice a cladirilor, in special a locuintelor;
 2. b) utilizarea eficienta a fondurilor atrase de la institutii financiare publice;
 3. c) coordonarea utilizarii fondurilor de la Uniunea Europeana cu cele nationale, precum si alte forme de sprijin, in vederea stimularii investitiilor in eficienta energetica, in scopul realizarii obiectivelor nationale;
 4. d) gestionarea resurselor financiare alocate din fonduri publice pentru finantarea, in conditiile legii, a elaborarii documentatiilor tehnico-economice, certificatelor de performanta energetica, rapoartelor de expertiza tehnica si audit energetic, precum si pentru executarea lucrarilor de renovare majora a cladirilor incluse in programe pentru cresterea performantei energetice a cladirilor. Art. 126. – Autoritatile administratiei publice locale pot finanta, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale, elaborarea documentatiilor tehnico-economice, precum si executarea lucrarilor de renovare majora la cladiri de locuit si la cladiri de interes si utilitate publica, incluse in programe pentru cresterea performantei energetice a cladirilor.”
 1. 16. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

Art. 13. –

(1) Certificatul de performanta energetica, denumit in continuare certificat, se elaboreaza pentru:

 1. a) categoriile de cladiri prevazute la art. 7 alin. (1) si unitatile acestora, care se construiesc, se vand, se inchiriaza sau sunt supuse renovarilor majore;
 2. b) cladirile aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice

(2) Certificatul se elaboreaza si se elibereaza de catre auditorul energetic pentru cladiri, la solicitarea investitorului/proprietarului/administratorului cladirii/unitatii de cladire si este valabil 10 ani de la data eliberarii inscrisa in certificat, cu exceptia situatiei in care, pentru cladirea/unitatea de cladire la care exista certificat in valabilitate, se efectueaza lucrari de renovare majora care modifica consumurile energetice ale acesteia

(3) Certificatele pentru categoriile de cladiri prevazute la art. 7 alin. (1), inclusiv pentru unitatile de cladire si spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, din cladirile de locuit colective, se elaboreaza pe baza metodologiei

(4) Nu se elaboreaza certificat pentru cladirile prevazute la art. 8

(5) Certificatul cuprinde valori calculate, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, cu privire la consumurile de energie si emisiile de CO2, care permit investitorului/proprietarului/administratorului cladirii/unitatii de cladire sa compare si sa evalueze performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire

(6) Certificatul cuprinde, anexat, recomandari de reducere a consumurilor de energie ale cladirii, cu exceptia cazurilor in care nu exista potential de reducere semnificativa al acestora comparativ cu cerintele minime de performanta energetica in vigoare la data elaborarii certificatului, precum si estimarea economiei de energie prin realizarea lucrarilor de crestere a performantei energetice a cladirii

(7) Forma si continutul-cadru ale certificatului de performanta energetica se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.”

 1. Dupa articolul 13 se introduc trei noi articole, articolele 131– 133, cu urmatorul cuprins:„Art. 131. –

(1) Pentru cladirile sau unitatile de cladire care se vand sau se inchiriaza, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator sau chirias, dupa caz, anterior perfectarii contractului, o copie de pe certificat, astfel incat acesta sa ia cunostinta despre performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire pe care urmeaza sa o cumpere/inchirieze, dupa caz

(2) La incheierea contractului de vanzare-cumparare, proprietarul are obligatia de a transmite certificatul, in original, noului proprietar

(3) La data inregistrarii contractului de vanzare-cumparare, respectiv de inchiriere, proprietarul are obligatia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va ramane in posesia proprietarului

(4) Contractele de vanzare-cumparare incheiate fara respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulitatii relative, potrivit prevederilor Codului civil. Art. 132. –

(1) Pentru cladirile care se construiesc, certificatul se elaboreaza prin grija investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de catre acesta, in original, comisiei intrunite in vederea receptiei la terminarea lucrarilor, se anexeaza, in copie, la procesul-verbal de receptie si constituie parte componenta a cartii tehnice a constructiei

(2) Procesul-verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si neinsotit de copia de pe certificat este nul de drept

(3) Prin exceptie de la prevederile art. 13 si 131, in cazul cladirilor care se vand inainte de efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, investitorul/proprietarul/administratorul pune la dispozitia cumparatorului date/informatii in vederea evaluarii performantei energetice a cladirii/unitatii de cladire, cuprinse in documentatia tehnica a acesteia, urmand ca la receptia la terminarea lucrarilor sa se aplice prevederile alin. (1). Art. 133. – In scopul informarii potentialilor cumparatori sau chiriasi, investitorul/proprietarul/administratorul cladirii/unitatii de cladire prevazute la art. 7 alin. (1) va preciza in anunturile de vanzare sau inchiriere a acestora informatii din certificat cu privire la indicatorii de performanta prevazuti la art. 5.”

 1. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

Art. 14. –

(1) In cazul cladirilor cu o suprafata utila de peste 500 m2, aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor publice, precum si in cazul cladirilor in care functioneaza institutii care presteaza servicii publice, prin grija proprietarului/administratorului cladirii, dupa caz, certificatul, in valabilitate, se afiseaza intr-un loc accesibil si vizibil publicului

(2) Incepand cu 9 iulie 2015, prevederile alin. (1) se aplica cladirilor cu o suprafata utila totala de peste 250 m2, aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor publice sau in care functioneaza institutii care presteaza servicii publice

(3) In aplicarea prevederilor alin. (1) si (2), conducatorii institutiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si conducatorii institutiilor publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, proprietarii sau administratorii cladirilor de interes si utilitate publica vor actiona pentru elaborarea si afisarea certificatului

(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si de catre ceilalti proprietari sau administratori ai cladirilor definite ca fiind de interes sau de utilitate publica in sensul prezentei legi.”

 1. Titlul capitolului VIII va avea urmatorul cuprins: „CAPITOLUL VIII Inspectia sistemelor de incalzire”
 1. Articolele 15 si 16 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 

Art. 15. –

(1) In scopul reducerii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon, se efectueaza:

 1. a) inspectie periodica la intervale de 5 ani, la sistemele de incalzire echipate cu cazane care utilizeaza combustibil lichid sau solid neregenerabil cu puterea nominala de 20-100 kW; inspectia se efectueaza si pentru sistemele de incalzire echipate cu cazane care utilizeaza alte tipuri de combustibil;
 2. b) inspectie periodica la intervale de 2 ani, la sistemele de incalzire echipate cu cazane avand puterea nominala mai mare de 100 kW; pentru sistemele de incalzire echipate cu cazane care utilizeaza combustibil gazos, inspectia periodica se efectueaza la intervale de 4 ani;
 3. c) inspectie a sistemelor de incalzire echipate cu cazane cu puterea nominala mai mare de 20 kW si o vechime mai mare de 15 ani

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a) si b), nu se efectueaza inspectii, in cazul in care:

 1. a) nu se aduc modificari sistemului de incalzire al cladirii/unitatii de cladire;
 2. b) nu se modifica cerintele pentru incalzire;
 3. c) exista un sistem de monitorizare si control al functionarii sistemelor de incalzire.

Art. 16. –

(1) Inspectia din punct de vedere energetic a sistemelor de incalzire ale cladirilor/unitatilor de cladire se efectueaza, conform reglementarilor tehnice in vigoare la data efectuarii acestora, de catre experti tehnici atestati

(2) Raportul de inspectie se inmaneaza proprietarului/administratorului cladirii, dupa caz, si se pastreaza de catre acesta la cartea tehnica a constructiei

(3) Raportul elaborat ca urmare a inspectiei prevazute la alin. (1) cuprinde rezultatul inspectiei, precum si recomandari pentru cresterea performantei energetice a sistemului inspectat.”

 1. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

Art. 18. –

(1) Inspectia din punct de vedere energetic a sistemelor de climatizare ale cladirilor/unitatilor de cladire se efectueaza, conform reglementarilor tehnice in vigoare la data efectuarii acestora, de catre experti tehnici atestati

(2) Raportul de inspectie se inmaneaza proprietarului/administratorului cladirii, dupa caz, si se pastreaza de catre acesta la cartea tehnica a constructiei

(3) Raportul de inspectie elaborat ca urmare a inspectiei prevazute la alin. (1) cuprinde rezultatul inspectiei, precum si recomandari pentru cresterea performantei energetice a sistemului inspectat.”

 1. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

Art. 19. –

(1) Certificarea si auditarea energetica a cladirilor se realizeaza de catre auditorii energetici pentru cladiri, atestati pe grade profesionale de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de autoritate competenta in domeniul constructiilor

(2) Auditorii energetici pentru cladiri, prevazuti la alin. (1), in functie de gradul profesional pentru care au fost atestati:

 1. a) intocmesc si elibereaza certificatul pentru cladirile/unitati ale cladirilor prevazute la art. 7 alin. (1);
 2. b) intocmesc raportul de audit energetic, pentru cladirile/unitati ale cladirilor prevazute la art. 7 alin. (1), in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare la data efectuarii acestora

(3) Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri, prin care se stabilesc si competentele si obligatiile acestora, pe grade profesionale, se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.”

 1. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu urmatorul cuprins: „Art. 191. –

(1) Auditorii energetici pentru cladiri si expertii tehnici atestati au obligatia inscrierii datelor de identificare a documentelor intocmite, respectiv a certificatelor si rapoartelor de audit energetic, precum si a rapoartelor de inspectie a sistemelor de incalzire/climatizare, dupa caz, in registrul propriu de evidenta a activitatii

(2) Certificatele si sintezele rapoartelor de audit energetic si ale rapoartelor de inspectie a sistemelor de incalzire si climatizare, se transmit, in format electronic, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in termen de maximum 30 de zile de la data intocmirii acestora

(3) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice constituie banci de date specifice, scop in care poate contracta, in conditiile legii, proiectarea, realizarea si gestionarea bancilor de date specifice

(4) Finantarea cheltuielilor pentru proiectarea, realizarea si gestionarea bancilor de date specifice eficientei energetice a cladirilor se realizeaza de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie si/sau din alte surse legal constituite, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010

(5) Documentele prevazute la alin. (2) puse la dispozitia Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sunt documente confidentiale, datele si informatiile tehnice cuprinse in acestea utilizandu-se in scopul constituirii bancilor de date specifice performantei energetice a cladirilor, iar rezultatele fiind informatii de interes public

(6) Continutul-cadru al documentelor prevazute la alin. (2) si procedura de transmitere in format electronic a acestora, precum si procedura de constituire si gestionare a bancilor de date specifice, se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.”

 1. La articolul 20 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins: „(2) Lista auditorilor energetici pentru cladiri atestati se afiseaza pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.”
 1. Dupa articolul 20 se introduc doua noi capitole, capitolul X1, cuprinzand articolele 201si 202, si capitolul X2, cuprinzand articolele 203 si 204, cu urmatorul cuprins: „CAPITOLUL X1Sistemul de control Art. 201. –

(1) Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. exercita controlul statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta energetica a cladirilor si inspectia sistemelor de incalzire/climatizare, in baza unei proceduri elaborate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. si aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in scopul realizarii si mentinerii cerintei esentiale de «economie de energie si izolare termica», precum si a celorlalte cerinte esentiale prevazute de Legea nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare

(2) Controlul vizeaza:

 1. a) verificarea afisarii certificatului la cladirile aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor administratiei publice, precum si la cladirile institutiilor care presteaza servicii publice, conform prevederilor art. 14;
 2. b) verificarea, prin sondaj, a certificatelor si a rapoartelor de audit energetic, precum si a rapoartelor de inspectie a sistemelor de incalzire si climatizare

(3) Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. prezinta anual Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, precum si la solicitarea acestuia, rapoarte cu privire la activitatea de control desfasurata si masurile dispuse. Art. 202. – La solicitarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., specialistii desemnati din cadrul asociatiilor profesionale de profil reprezentative, respectiv ale inginerilor constructori si ale inginerilor de instalatii pentru constructii, ale auditorilor energetici pentru cladiri, ale arhitectilor, precum si ale producatorilor de materiale de constructii, atestati ca auditori energetici pentru cladiri si/sau experti tehnici atestati pentru specialitatea incalzire-climatizare, participa la controalele prevazute la art. 201 alin. (2). CAPITOLUL X2 Sanctiuni Art. 203. –

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

 1. a) nerespectarea obligatiei auditorului energetic pentru cladiri si a expertului tehnic atestat de a inscrie in registrul propriu de evidenta a activitatii documentele prevazute la art. 191 (1);
 2. b) nerespectarea obligatiei auditorului energetic pentru cladiri si a expertului tehnic atestat de a transmite, in format electronic, la termenul stabilit prin lege, continutul documentelor prevazute la art. 191 (2) sau transmiterea incompleta a acestora;
 3. c) nerespectarea obligatiei de afisare a certificatului de catre proprietarii/administratorii cladirilor prevazute la art. 14;
 4. d) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. la controlul anterior;
 5. e) intocmirea si eliberarea de certificate si/sau rapoarte de audit energetic, precum si rapoarte de inspectie, pentru care auditorul energetic pentru cladiri si, respectiv, expertul tehnic atestat, nu au competente de elaborare, semnare si stampilare, conform prevederilor legale in vigoare

(2) Emiterea certificatului de urbanism de catre autoritatile administratiei publice locale/judetene competente, in vederea emiterii autorizatiei de construire, cu incalcarea prevederilor art. 10 alin. (1), se considera certificat de urbanism incomplet, constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

 1. a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevazute la lit.a), c) si d);
 2. b) cu amenda de la 250 lei la 500 lei, cele prevazute la lit. b);
 3. c) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la lit. e)

(4) Actualizarea limitelor amenzilor contraventionale se face prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei. Art. 204. –

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 203 se fac de catre personalul cu atributii de control si inspectie din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C

(2) Contraventiilor prevazute la art. 203 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 1. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

Art. 21. –

(1) Pentru cresterea performantei energetice a cladirilor/unitatilor de cladire in scopul reducerii consumurilor energetice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitatea sa de autoritate de reglementare in domeniul constructiilor, va actiona pentru:

 1. a) initierea programelor de informare si educare a proprietarilor/administratorilor cladirilor, precum si a altor activitati de diseminare a informatiilor prin toate mijloacele de informare, in legatura cu diferitele metode si practici care permit cresterea performantei energetice, introducerea sistemelor alternative de energie, precum si de informare in legatura cu instrumentele financiare disponibile in acest sens, inclusiv pentru utilizarea fondurilor obtinute prin initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 432/2010 privind initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi, cu modificarile ulterioare;
 2. b) initierea si promovarea politicilor si programelor pentru cresterea, in perioada 2014-2020, a numarului de cladiri cu consum de energie din surse conventionale aproape egal cu zero;
 3. c) initierea si promovarea programelor pentru montarea si exploatarea sistemelor alternative de producere a energiei in cladiri

(2) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. a) se finanteaza, in conditiile legii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie si/sau din alte surse legal constituite, si se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 69/2010.

 1. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu urmatorul cuprins: „Art. 211. – Metodologia prevazuta la art. 4 alin. (1), inclusiv cerintele minime de performanta energetica a cladirilor/unitatilor de cladire stabilite prin metodologie, precum si reglementarile tehnice specifice privind inspectia sistemelor tehnice ale cladirilor si unitatilor de cladire se revizuiesc ori de cate ori se justifica din punct de vedere tehnic, dar cel putin la 5 ani, pentru a reflecta progresul tehnic, si se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.”
 1. Articolul 22 se abroga.
 1. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare va avea urmatorul cuprins:„Prezenta lege transpune integral in legislatia nationala prevederile Directivei nr. 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor (reformare), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 153 din 18 iunie 2010.”

Art. II. –

(1) Lista masurilor prevazute la art. 125 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin prezenta lege, se actualizeaza la fiecare 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi si se includ in planurile nationale de actiune privind eficienta energetica

(2) Procedura prevazuta la art. 201 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, cu modificarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin prezenta lege, se elaboreaza in maximum 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. III. – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice colaboreaza cu Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, cu alte institutii publice, cu autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu universitati tehnice, institute de cercetare-dezvoltare si asociatii profesionale implicate in performanta si eficienta energetica in domeniul constructiilor si instalatiilor pentru constructii, in scopul promovarii politicilor publice privind cresterea eficientei energetice in domeniul performantei energetice a cladirilor, respectiv pentru fundamentarea strategiilor, elaborarea planurilor nationale de actiuni, precum si pentru constituirea bazelor de date specifice in vederea integrarii si utilizarii acestora ca informatii de interes public, in infrastructura nationala de date.

Art. IV. – In cuprinsul Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin prezenta lege, sintagmele „Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului” si „Ministerul Economiei si Comertului” se inlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice” si, respectiv, „Ministerul Economiei”.

Art. V. – Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. VI. –

(1) Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei legi, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice poate emite instructiuni care se aproba prin ordine ale ministrului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 691/1.459/288/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 695 din 12 octombrie 2007, se abroga.

Art. VII. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi, art. 14 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Art. VIII. – Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.114 din 19 decembrie 2005, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege va fi republicata, dandu-se textelor o noua numerotare. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 1. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

Bucuresti, 15 mai 2013.

Nr. 159.

Ești în căutare de profesioniști în construcții, amenajări interioare și exterioare? Contactează-ne!