Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.484, din 2 iulie 2015

Actul intră în vigoare la data de 31/08/2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I.                

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 2.

(1) Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele de proiectare, execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare şi intervenţii la construcţiile existente şi de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă sau sursă de finanţare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.

(2) Instalaţiile prevăzute la alin. (1) cuprind instalaţiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilaţie, de climatizare/condiţionare aer, de alimentare cu apă şi de canalizare, exclusiv instalaţiile, utilajele şi echipamentele tehnologice din interiorul sau exteriorul construcţiilor.”

 1. 2.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 5.

(1) Pentru obţinerea unor construcţii de calitate sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile:

 1. a)rezistenţă mecanică şi stabilitate;
 2. b)securitate la incendiu;
 3. c)igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
 4. d)siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
 5. e)protecţie împotriva zgomotului;
 6. f)economie de energie şi izolare termică;
 7. g)utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

(2) Aplicarea cerinţelor fundamentale se stabileşte pe domenii/subdomenii şi categorii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, prin regulamente şi reglementări tehnice în construcţii.”

 1. 3.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 6.

(1) Obligaţiile privind asigurarea cerinţelor fundamentale prevăzute la art. 5, în toate etapele prevăzute la art. 2, revin factorilor implicaţi, potrivit responsabilităţilor fiecăruia stabilite în condiţiile legii.

(2) În sensul prezentei legi, factorii implicaţi prevăzuţi la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanţii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi, diriginţii de şantier autorizaţi, producătorii/fabricanţii de produse pentru construcţii, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcţii, organismele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, organismele de evaluare tehnică europeană în construcţii, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, laboratoarele de analize şi încercări în construcţii.”

 1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 9.

Sistemul calităţii în construcţii se compune din:

 1. a)activitatea de reglementare în construcţii;
 2. b)certificarea performanţei şi a conformităţii produselor pentru construcţii;
 3. c)agrementul tehnic în construcţii;
 4. d)verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor;
 5. e)verificarea calităţii lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi auditul energetic al clădirilor;
 6. f)managementul calităţii în construcţii;
 7. g)acreditarea şi/sau autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii;
 8. h)activitatea metrologică în construcţii;
 9. i)recepţia construcţiilor;
 10. j)urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii la construcţiile existente, precum şi postutilizarea construcţiilor;
 11. k)exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii;
 12. l)atestarea tehnico-profesională şi autorizarea specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii.”
 13. 5.Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 10.

(1) Activitatea de reglementare în construcţii cuprinde elaborarea de reglementări tehnice în domeniu, precum şi activităţi specifice, corelative activităţii de reglementare, precum cercetare, testări, documentaţii, studii, audit, bănci de date, realizare de prototipuri.

(2) Reglementările tehnice cuprind prevederi privind proiectarea şi execuţia construcţiilor, eficienţa energetică în clădiri, inspecţia tehnică în exploatare a echipamentelor şi utilajelor tehnologice, precum şi a instalaţiilor pentru construcţii, cerinţe şi nivele de performanţă la produse pentru construcţii, exploatarea şi intervenţii în exploatare la construcţii existente, precum şi postutilizarea construcţiilor, a căror aplicare este obligatorie în vederea asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor. Aceste reglementări se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 1. 6.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 11.

(1) Certificarea performanţei produselor pentru construcţii cu specificaţii tehnice de referinţă armonizate, respectiv certificarea conformităţii acestora cu specificaţii tehnice de referinţă nearmonizate se efectuează, prin grija producătorului/fabricantului, de către organisme notificate/desemnate/acreditate/abilitate, în conformitate cu regulamentele şi procedurile aplicabile.

(2) Produsele pentru construcţii trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor în funcţie de utilizarea preconizată a acestora.

(3) La lucrările de construcţii se interzice utilizarea de produse pentru construcţii fără certificarea şi declararea, în condiţiile legii, a performanţei, respectiv a conformităţii acestora.”

 1. 7.Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 13.

(1) Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică.

(2) Se interzice utilizarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie, neverificate în condiţiile alin. (1) coroborat cu prevederile art. 5 alin. (2).

(3) Verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la construcţiile existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier autorizaţi, angajaţi ai investitorilor şi prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, angajaţi ai executanţilor.

(4) Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor se efectuează de către experţi tehnici atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi.”

 1. 8.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 14.

(1) Managementul calităţii în construcţii implică strategii şi măsuri specifice pentru asigurarea respectării cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor şi constituie obligaţia tuturor factorilor care participă la etapele prevăzute la art. 2.

(2) Operatorii economici care execută lucrări de construcţii asigură nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, precum şi printr-un sistem propriu conceput şi realizat.”

 1. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 17.

(1) Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei.

(2) Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia privind proiectarea, documentaţia privind execuţia, documentaţia privind recepţia şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra construcţiei, se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei, astfel: documentaţia privind proiectarea şi documentaţia privind execuţia, la recepţia la terminarea lucrărilor, iar documentaţia privind recepţia, precum şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra construcţiei la recepţia finală a lucrărilor de construcţii.

(3) Proprietarii construcţiilor au obligaţia să păstreze şi să completeze la zi documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra acestora. Prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar, administrator şi utilizator. În cazul asociaţiei de proprietari, cartea tehnică a construcţiei se păstrează şi se completează la zi de către administrator. La înstrăinarea construcţiei, cartea tehnică se predă noului proprietar.

(4) Recepţia construcţiilor se face de către investitor/proprietar, în prezenţa proiectantului şi a executantului şi/sau reprezentanţilor de specialitate, legal desemnaţi de aceştia.”

 1. 10.Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 18.

(1) Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii cerinţelor fundamentale.

(2) Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, sprijinire provizorie a elementelor avariate, desfiinţare parţială, consolidare, reparaţie, modificare, extindere, reabilitare termică, creştere a performanţei energetice, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, desfiinţare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, cuprind proiectarea, execuţia şi recepţia lucrărilor care necesită emiterea în condiţiile legii a autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, după caz. Intervenţiile la construcţiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei.”

 1. 11.Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 20.

(1) Controlul de stat al calităţii în construcţii cuprinde inspecţii la investitori, la unităţile de proiectare, de execuţie, de exploatare şi de postutilizare a construcţiilor, privind existenţa şi respectarea sistemului calităţii în construcţii.

(2) Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) nu se supun controlului de stat al calităţii în construcţii, exercitat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., locuinţele unifamiliale parter şi anexele gospodăreşti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural şi în satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor, precum şi construcţiile provizorii şi lucrările care se pot executa fără autorizaţie de construire, potrivit legii.”

 1. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

Art. 201.

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice organizează atestarea tehnico- profesională a specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii – verificatori de proiecte, experţi tehnici, auditori energetici pentru clădiri – pe domenii/subdomenii şi categorii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător cerinţelor fundamentale, precum şi confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al acestora.

(2) Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. organizează:

 1. a)autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări;
 2. b)autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia şi a diriginţilor de şantier, precum şi confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al acestora.

(3) Tarifele pentru atestare şi autorizare se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi se suportă de părţile interesate.”

 1. La articolul 22, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:

 1. h)asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente;
 2. i)asigurarea participării obligatorie a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor.”
 3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

Art. 221.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.”

 1. 15.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 24.

(1) Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.

(2) Responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi răspund, conform atribuţiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale, la lucrările de construcţii pentru care sunt angajaţi.

(3) Experţii tehnici atestaţi, angajaţi pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcţii sau construcţii aflate în exploatare, răspund pentru soluţiile date.

(4) Obligaţiile specialiştilor atestaţi se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.

(5) În cazul producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici, la solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., experţii tehnici atestaţi participă la evaluarea stării tehnice a construcţiilor avariate în vederea stabilirii condiţiilor de utilizare în continuare ori de dezafectare a acestora.”

 1. 16.Articolul 28 se abrogă.
 2. După articolul 29 se introduc două noi articole, articolele 291 şi 292, cu următorul cuprins:

Art. 291.

Proiectanţii, precum şi specialiştii atestaţi tehnico-profesional sau autorizaţi, prevăzuţi la art. 6, au obligaţia să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică.

Art. 292.

Proiectanţii, precum şi specialiştii atestaţi tehnico- profesional sau autorizaţi, prevăzuţi la art. 6, au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi/sau de control în construcţii, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligaţiilor ce le revin.”

 1. 18.Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 30.

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, constată contravenţiile, aplică sancţiunile şi măsurile prevăzute de lege şi dispune oprirea lucrărilor realizate necorespunzător.”

 1. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu următorul cuprins:

Art. 301.

Prin excepţie de la prevederile art. 30, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Pază şi Protecţie exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, constată contravenţiile, aplică sancţiunile prevăzute de lege şi, după caz, dispun oprirea lucrărilor realizate necorespunzător, pentru construcţiile, amenajările şi instalaţiile aferente obiectivelor militare şi speciale din cadrul acestora, prin structurile proprii de control, al căror mod de organizare şi funcţionare se stabilesc prin ordine ale conducătorilor instituţiilor respective.”

 1. 20.Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 33.

În sensul prezentei legi, constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni şi se sancţionează cu amendă, astfel:

 1. De la 10.000 lei la 20.000 lei:
 2. a)executarea de modificări la construcţie ori demolarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea acesteia;
 3. b)realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări fără proiect verificat de specialişti atestaţi conform prevederilor legale şi care pot afecta cerinţele fundamentale aplicabile;
 4. c)încălcarea prevederilor referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor prevăzute în reglementările tehnice în vigoare la data contractării proiectării şi, respectiv, a execuţiei lucrărilor;
 5. d)realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi conform prevederilor legale;
 6. e)recepţionarea construcţiei de către investitor cu încălcarea prevederilor legale;
 7. f)elaborarea de proiecte incomplete, care prezintă soluţii neconforme sau care conţin neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile. Odată cu constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii, proiectantul are obligaţia de a completa/reface documentaţia tehnică, după caz, pe cheltuială proprie;
 8. g)însuşirea de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi a proiectelor incomplete, care prezintă soluţii neconforme sau care conţin neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile;
 9. h)elaborarea de expertize tehnice incomplete, care nu respectă prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data contractării acestora, precum şi stabilirea unor soluţii care conduc la încălcarea prevederilor referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile;
 10. i)interzicerea sau obstrucţionarea efectuării controlului calităţii în construcţii, neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate de persoanele cu atribuţii de control şi/sau de autorităţile competente, conform prevederilor legale.
 11. De la 5.000 lei la 10.000 lei:
 12. a)neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin specialişti diriginţi de şantier autorizaţi sau care deţin certificate echivalente, recunoscute în condiţiile legii;
 13. b)organizarea necorespunzătoare şi neaplicarea sistemului de management al calităţii, precum şi realizarea de construcţii fără specialişti responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi sau care deţin certificate echivalente, recunoscute în condiţiile legii;
 14. c)depăşirea de către verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi şi diriginţii de şantier autorizaţi a competenţelor pe domenii, subdomenii, specialităţi sau grade profesionale pentru care sunt atestaţi/autorizaţi şi/sau neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin potrivit reglementărilor în vigoare;
 15. d)neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin regulamentele şi procedurile elaborate în aplicarea prezentei legi, privind realizarea şi menţinerea cerinţelor fundamentale în etapele de realizare a construcţiilor, de exploatare şi intervenţii la construcţiile existente şi în etapa de postutilizare a acestora de către factorii implicaţi, potrivit responsabilităţilor fiecăruia;
 16. e)nepredarea cărţii construcţiei de către investitor proprietarului, respectiv documentaţia privind proiectarea şi documentaţia privind execuţia, la recepţia la terminarea lucrărilor, iar documentaţia privind recepţia şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra construcţiei, la recepţia finală a lucrărilor de construcţii;
 17. f)neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor de complexitate şi importanţă deosebită, referitoare la cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate;
 18. g)necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale;
 19. h)neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor şi neexecutarea, în condiţiile legii, a lucrărilor de reparaţii şi consolidări;
 20. i)neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea iniţială, la terminarea lucrărilor de construcţii;
 21. j)neaplicarea de către executant a soluţiilor stabilite, în condiţiile legii, de proiectant sau expert tehnic atestat, pentru rezolvarea neconformităţilor, defectelor ori neconcordanţelor apărute în timpul execuţiei construcţiilor, respectiv a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente.

III. De la 1.500 lei la 5.000 lei:

 1. a)neprecizarea în proiect a categoriei de importanţă a construcţiei şi nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calităţii;
 2. b)prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu există agremente tehnice la lucrări la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile;
 3. c)nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile;
 4. d)neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi neasigurarea condiţiilor de verificare;
 5. e)lipsa nemotivată de la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante, ca urmare a convocării făcute de executant;
 6. f)neîndeplinirea obligaţiei proiectantului de a stabili soluţii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile;
 7. g)nesesizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. în cazul producerii unor accidente tehnice la construcţiile în execuţie, precum şi la cele în exploatare;
 8. h)neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor cuprinse în actele de control;
 9. i)refuzul experţilor tehnici atestaţi de participare la evaluarea stării tehnice a unor construcţii avariate din cauza unor factori naturali sau antropici, la solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.”
 10. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins:

Art. 331.

(1) Odată cu aplicarea amenzii, de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., pentru contravenţiile prevăzute la art. 33, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate dispune prin ordin al ministrului, ca sancţiune complementară, suspendarea dreptului de practică al specialiştilor atestaţi care desfăşoară activitate în construcţii, pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 12 luni, proporţional cu nivelul amenzii aplicate şi în funcţie de natura şi gravitatea faptei.

(2) Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. poate dispune ca sancţiune complementară, odată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 33, suspendarea dreptului de practică al specialiştilor autorizaţi care desfăşoară activitate în construcţii pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 12 luni, proporţional cu nivelul amenzii aplicate şi în funcţie de natura şi gravitatea faptei, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.”

 1. 22.Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 34.

(1) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 33 se aplică atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice.

(2) În condiţiile prezentei legi, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii stabilite prin procesul-verbal de contravenţie, în termen de 48 de ore de la data luării la cunoştinţă a sancţiunii contravenţionale.”

 1. 23.Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 35.

(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 33 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., iar, în cazurile prevăzute la art. 301, de către persoanele împuternicite de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Pază şi Protecţie.

(2) Dreptul de a aplica amenzile prevăzute la art. 33 se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei.”

 1. 24.Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 36.

Contravenţiilor prevăzute la art. 33 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

 1. 25.Articolul 37 se abrogă.
 2. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 38.

(1) Regulamentele cu privire la componentele sistemului calităţii în construcţii se elaborează de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi se aprobă prin hotărâri ale Guvernului.

(2) Procedurile pentru aplicarea regulamentelor prevăzute la alin. (1) şi, după caz, instrucţiuni în aplicarea acestora se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.”

 1. 27.Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 39.

Prin excepţie de la art. 13, proiectele pentru locuinţele unifamiliale parter şi anexele gospodăreşti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural şi în satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor, precum şi construcţiile provizorii pentru care nu se emit autorizaţii de construire nu se supun verificării de către verificatori de proiecte atestaţi.”

 1. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 40.

(1) Investitorii sau proprietarii au obligaţia să vireze către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. o sumă echivalentă cu o cotă de 0,5% din valoarea autorizată, fără TVA, a lucrărilor pentru realizarea construcţiilor noi şi a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire/desfiinţare, cu excepţia investitorilor/proprietarilor care realizează lucrări de intervenţie pentru consolidarea clădirilor de locuit încadrate în clasa I de risc seismic.

(2) Suma echivalentă cotei de 0,5% prevăzută la alin. (1) se determină şi se virează către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. astfel:

 1. a)50% din suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii lucrărilor autorizate se virează, de către investitori sau proprietari, la data transmiterii la Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. a înştiinţării privind data începerii lucrărilor autorizate, astfel cum este prevăzut în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b)suma rezultată ca diferenţă dintre suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii finale, fără TVA, a lucrărilor executate şi suma virată potrivit prevederilor lit. a) se virează de către investitori sau proprietari la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

(3) Întârzierea la plată a sumelor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) şi b) se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere.

(4) Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. utilizează 50% din fondul astfel constituit pentru îndeplinirea atribuţiilor, potrivit prevederilor legale, şi virează lunar 50% din acest fond în contul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(5) Sumele virate de Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., în condiţiile prezentei legi, se constituie în venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din care se efectuează cheltuieli curente şi cheltuieli de capital pentru:

 1. a)activitatea de reglementare în construcţii, cuprinzând contractarea elaborării de reglementări tehnice şi de activităţi specifice de reglementare;
 2. b)executarea prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» – S.A. a unor categorii de servicii şi lucrări în cadrul «Programului naţional de construcţii de interes public sau social»;
 3. c)activitatea de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii;
 4. d)organizarea şi gestionarea bazelor de date specifice privind construcţiile, reglementările tehnice, organismele notificate/desemnate/acreditate/abilitate, produsele pentru construcţii şi specialiştii cu activitate în construcţii atestaţi tehnico-profesional.

(6) Disponibilităţile la finele anului din veniturile proprii se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie.

(7) Cheltuielile de personal includ plata indemnizaţiei de participare a specialiştilor în calitate de membri în comitetele/comisiile/consiliile pentru avizări din punct de vedere tehnic, precum şi în comisiile de examinare pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii.

(8) Cuantumul indemnizaţiei de participare a specialiştilor, ca membri în comitetele/comisiile/consiliile prevăzute la alin. (7), se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, odată cu aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora, în conformitate cu actele normative privind salarizarea personalului din instituţiile de învăţământ superior.

(9) Cheltuielile necesare evaluării conformităţii produselor pentru construcţii, evaluării tehnice europene pentru produse pentru construcţii, elaborării şi avizării agrementelor tehnice în construcţii, atestării tehnico-profesionale şi autorizării specialiştilor cu activitate în construcţii, autorizării şi acreditării laboratoarelor în construcţii, verificării proiectelor şi execuţiei lucrărilor de construcţii, expertizării tehnice a proiectelor şi construcţiilor, certificării performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, inspecţiei tehnice în exploatare a echipamentelor şi utilajelor tehnologice, precum şi a instalaţiilor pentru construcţii, managementului calităţii în construcţii, verificărilor metrologice, recepţiei lucrărilor, urmăririi comportării în exploatare şi intervenţiei la construcţiile existente, precum şi postutilizării construcţiilor se suportă de către factorii interesaţi.”

Art. II.

În cuprinsul Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele sintagme se vor înlocui după cum urmează:

 1. a)“Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului” cu “Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”;
 2. b)“Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului” cu “Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C.”;
 3. c)“conducerea şi asigurarea calităţii” cu “managementul calităţii”;
 4. d)“agenţi economici” cu “operatori economici”;
 5. e)“exigenţe/cerinţe esenţiale” cu “cerinţe fundamentale”;
 6. f)“diriginte de specialitate” cu “diriginte de şantier autorizat”;
 7. g)“responsabil tehnic cu execuţia atestat” cu “responsabil tehnic cu execuţia autorizat”;
 8. h)“igienă, sănătate şi mediu” cu “igienă, sănătate şi mediu înconjurător”;
 9. i)“siguranţă în exploatare” cu “siguranţă şi accesibilitate în exploatare”;
 10. j)“certificarea calităţii produselor” cu “certificarea performanţei şi a conformităţii produselor pentru construcţii”;
 11. k)“agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii” cu “agrementele tehnice în construcţii”.

Art. III.

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia măsurilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) şi art. 291, care intră în vigoare la 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) În aplicarea prevederilor art. 201 alin. (2) lit. b), în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. va elabora procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia şi va prelua de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi pentru competenţa de responsabil tehnic cu execuţia şi matca aferentă certificatelor de atestare tehnico-profesională emise pe numele acestora. Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Art. IV.

În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va revizui şi va actualiza, în mod corespunzător modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege, următoarele acte normative:

 1. a)Hotărârea Guvernului 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b)Hotărârea Guvernului 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
 3. c)Hotărârea Guvernului 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d)Hotărârea Guvernului 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. e)Hotărârea Guvernului 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. f)Hotărârea Guvernului 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
 7. g)Hotărârea Guvernului 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
 8. h)Hotărârea Guvernului 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., cu modificările ulterioare.

Art. V.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

 

Bucureşti, 30 iunie 2015.

Nr. 177.

 

Ești în căutare de profesioniști în construcții, amenajări interioare și exterioare? Contactează-ne!