Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicata

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicata

(la data 23-Nov-2009 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2009 )

(la data 13-Nov-2006 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 1398 din 13-nov-2006 )

(la data 12-Sep-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 )

CAPITOLUL I: Autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Art. 1

(la data 23-Nov-2009 Art. 1 din capitolul I reglementat de Art. 13 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 1 din capitolul I reglementat de Art. 1 din capitolul I, sectiunea 1din Norme Metodologice din 2009 )

(1) Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare, emisa în conditiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren si/sau constructii – identificat prin numar cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

(la data 14-Feb-2009 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. Din Ordonanta urgenta 214/2008)

(2) Constructiile civile, industriale, inclusiv cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisa în conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor.

Art. 2

(1) Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor.

(la data 14-Feb-2009 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(2) Autorizatia de construire se emite în baza documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, elaborata în conditiile prezentei legi, în temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii.

(la data 14-Oct-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 261/2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I reglementat de Art. 13 din capitolul I,sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

(21)Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii începe odata cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obtinerii, ca act final, a autorizatiei de construire si cuprinde urmatoarele etape:

(la data 23-Nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I reglementat de anexa 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I reglementat de anexa 1 din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I reglementat de Art. 2 din capitolul I, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

a) emiterea certificatului de urbanism;

b) emiterea punctului de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului pentru investitiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

c) notificarea de catre solicitant a autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea solicitarii de obtinere, ca act final, a autorizatiei de construire, pentru investitiile la care autoritatea competenta pentru protectia mediului a stabilit necesitatea evaluarii impactului asupra mediului si a emis îndrumarul conform legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

d) emiterea avizelor si acordurilor, precum si a actului administrativ al autoritatii pentru protectia mediului competente privind investitiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;

e) elaborarea documentatiei tehnice necesare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, denumita în continuare documentatie tehnica – D.T.;

f) depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente;

g) emiterea autorizatiei de construire.

(la data 14-Oct-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 261/2009 )

(3) Autorizatiile de construire pentru retele magistrale, cai de comunicatii ori alte amenajari pentru îmbunatatiri funciare, retele de telecomunicatii ori alte lucrari de infrastructura, care se executa în extravilanul localitatilor, se emi tcu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii.

(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanismaprobate, pentru:

(la data 23-Nov-2009 Art. 2, alin. (4) din capitolul I reglementat de Art. 56 din capitolul IV,sectiunea1din Norme Metodologice din 2009)

a) lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol si a volumetriei acestora;

a1) lucrari de supraetajare a cladirilor cu înca un nivel, o singura data, în suprafata de maximum 20% din suprafata construita desfasurata a cladirilor, cu conditia situarii acestora în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protectie a monumentelor, dupa caz;

a2) lucrari de extindere a cladirilor sociale, de învatamânt, de sanatate, de cultura si administrative apartinând domeniului public si privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale, daca extinderea se încadreaza în prevederile regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general – PUG sau planului urbanistic zonal – PUZ, aprobat, în vigoare;

a3) schimbarea folosintei constructiilor existente, daca noua folosinta corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general – PUG sau planului urbanistic zonal – PUZ, aprobat, în vigoare;

(la data 14-Oct-2009 Art. 2, alin. (4), litera A. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 261/2009 )

b) lucrari de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare si altele asemenea, fara modificarea traseului si, dupa caz, a functionalitatii acestora;

c) lucrari de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri si gradini publice, piete pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

d) lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor – foraje si excavari -,necesare în vederea efectuarii studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere,balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari;

e) organizarea de tabere de corturi.

Art. 3

(1)Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, pentru:

a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11;

(la data 23-Nov-2009 Art. 3, alin. (1), litera A. din capitolul I reglementat de Art. 18 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelasi imobil – teren si/sau constructii, la constructii amplasate în zone de protectie a monumentelor si în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate;

c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnicoedilitare,bransamente si racorduri la retele de utilitati, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de îmbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;

d) împrejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, locuri de joaca si agrement, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

e) lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata sau subterane;

(la data 11-Oct-2011 Art. 3, alin. (1), litera E. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1.din Ordonanta urgenta 85/2011 )

f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizarii executarii lucrarilor, în conditiile prevazute la art. 7 alin. (1) si (13);

g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine si pergole situate pe caile si spatiile publice, anexe gospodaresti, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate în extravilan;

i) cimitire – noi si extinderi.

(2) În vederea simplificarii procedurii de autorizare a executarii lucrarilor de constructii provizorii prevazute la alin. (1) lit. d), g) si h), autorizatia de construire se emite în baza documentatiilor tehnice – D.T. cu continut simplificat în raport cu continutul-cadru prevazut în anexa nr. 1.

(la data 14-Oct-2009 Art. 3 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 261/2009 )

Art. 4

Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor si comunelor pentru executarea lucrarilor definite la art. 3, dupa cum urmeaza:

(la data 23-Nov-2009 Art. 4 din capitolul I reglementat de Art. 8 din capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 ) 

a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru lucrarile care se executa:

1. pe terenuri care depasesc limita unei unitati administrativ teritoriale;

(la data 23-Nov-2009 Art. 4, litera A., punctul 1. din capitolul I reglementat de Art. 9 din

capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

2. în extravilanul comunelor ale caror primarii nu au organizate structuri de specialitate;

(la data 14-Oct-2009 Art. 4, litera A., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5.

din Legea 261/2009 )

b) de primarii municipiilor, pentru lucrarile care se executa în teritoriul administrativ al acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a) pct. 1;

c) de primarul general al municipiului Bucuresti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru lucrarile care se executa:

1. pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritoriala a unui sector si cele din extravilan;

2. la constructiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b);

(la data 14-Oct-2009 Art. 4, litera C., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5.

din Legea 261/2009)

3. lucrari de modernizari, reabilitari, extinderi de retele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafata, de transport si de distributie, pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicatii – inclusiv fibra optica, precum si lucrari de modernizari si/sau reabilitari pentru strazile care sunt în administrarea Primariei Municipiului Bucuresti;

(la data 19-Mar-2006 Art. 4, litera C., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1.

din Legea 52/2006 )

d) de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru lucrarile care se executa în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu exceptia celor prevazute la lit. c), inclusiv bransamente si racorduri aferente retelelor edilitare;

(la data 19-May-2005 Art. 4, litera D. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 119/2005 )

  1. e) de primarii oraselor si comunelor pentru lucrarile care se executa:

(la data 14-Oct-2009 Art. 4, litera E. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 261/2009 )

1. în teritoriul administrativ al acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a) pct. 1;

2. la constructiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedura de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în conditiile art. 10 lit. a) si ale art. 45 alin. (4) si cu avizul arhitectului-sef al judetului;

(la data 19-May-2005 Art. 4, litera E., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 6 din Legea 119/2005 )

(la data 14-Oct-2009 Art. 4, litera F. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 5. din Legea 261/2009 )

(2) Pentru lucrarile care se realizeaza pe amplasamente ce depasesc limitele judetului, respectiv ale municipiului Bucuresti, în vederea armonizarii conditiilor de autorizare pentru întreaga investitie, autoritatea administratiei publice centrale competente, potrivit legii, va emite un aviz coordonator în baza caruia presedintii consiliilor judetene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti vor emite autorizatii de construire pentru lucrarile amplasate în unitatile administrativ-teritoriale din aria lor de competenta.

(la data 14-Oct-2009 Art. 4, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 261/2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 4, alin. (2) din capitolul I reglementat de Art. 9 din capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(3)Autorizatiile de construire prevazute la alin. (2) produc efecte la data intrarii în vigoare a ultimei autorizatii de construire emise în conditiile prezentei legi.

(la data 14-Oct-2009 Art. 4, alin. (4) din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 7. din Legea 261/2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 4, alin. (5) din capitolul I reglementat de Art. 8 din capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 11-Oct-2011 Art. 4, alin. (5) din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 85/2011 )

Art. 5

(1)Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicita de catre investitor/beneficiar si se obtin de la autoritatile competente în domeniu înaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatile administratiei publice competente pentru:

a) asigurarea si racordarea/bransarea la infrastructura edilitara, în conditiile impuse de caracteristicile si amplasamentul retelelor de distributie/transport energetic din zona de amplasament;

b) racordarea la reteaua cailor de comunicatii;

c) securitatea la incendiu, protectia civila si protectia sanatatii populatiei;

d) cerintele specifice unor zone cu restrictii stabilite prin reglementari speciale.

(2) Actele de autoritate emise de autoritatile competente pentru protectia mediului prevazute la art. 2 alin. (21) lit. b) si d) se solicita si se obtin de investitor/solicitant în conditiile legii.

(3) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, împreuna cu punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului sau, dupa caz, actul administrativ al acesteia, obtinute potrivit prevederilor alin. (1) si (2), se anexeaza si devin parte integranta din autorizatia de construire.

(la data 14-Oct-2009 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 261/2009 )

Art. 6

(la data 23-Nov-2009 Art. 6 din capitolul I reglementat de capitolul III, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

(1)Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. 4:

a) fac cunoscute solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii;

b) stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie îndeplinite în functie de specificul amplasamentului;

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizarii;

d) încunostinteaza investitorul/solicitantul cu privire la obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, în scopul obtinerii punctului de vedere si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizarii.

(la data 14-Oct-2009 Art. 6, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 261/2009 )

(11) Punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului reprezinta documentul scris emis de aceasta dupa etapa de evaluare initiala, respectiv dupa etapa de încadrare a investitiei în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, iar actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului este, dupa caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000.

(la data 14-Oct-2009 Art. 6, alin. (1^1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 11. dinLegea 261/2009)

(2)Certificatul de urbanism se emite de autoritatile prevazute la art. 4, abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii, si se elibereaza solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrarii cererii, mentionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

(la data 23-Nov-2009 Art. 6, alin. (2) din capitolul I reglementat de Art. 8 din capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(3) Certificatul de urbanism se semneaza de catre presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de catre persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

(4) În vederea eliberarii certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoana fizica sau juridica interesata – se va adresa autoritatilor prevazute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, unde este cazul, daca legea nu dispune altfel, cât si elementele care definesc scopul solicitarii.

(la data 14-Oct-2009 Art. 6, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 261/2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 6, alin. (4) din capitolul I reglementat de Art. 19 din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

(5) Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

(6) Certificatul de urbanism se emite si în urmatoarele situatii:

a) în vederea concesionarii de terenuri, potrivit legii;

b) în vederea adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice în faza de “Studiu de fezabilitate”, potrivit legii;

c) pentru cereri în justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara atunci când operatiunile respective au ca obiect împarteli ori comasari de parcele solicitate în scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. Operatiunile juridice mentionate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate.

(la data 14-Oct-2009 Art. 6, alin. (6) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 261/2009 )

Art. 61

(1) Masurile specifice pentru protectia mediului stabilite prin actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului vor fi avute în vedere la elaborarea documentatiei tehnice – D.T. si nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizatia de construire.

(2) În situatia în care o investitie urmeaza sa se realizeze etapizat sau sa se amplaseze pe terenuri aflate în raza teritoriala a mai multor unitati administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se realizeaza pentru întreaga investitie.

(la data 14-Feb-2009 Art. 6 din capitolul I completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Art. 7

(la data 23-Nov-2009 Art. 7 din capitolul I reglementat de Art. 77 din capitolul VI, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 09-Nov-2006 Art. 7, alin. (1), litera B. din capitolul I a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 1362 din 09-nov-2006 )

(1)Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, în copie, urmatoarele documente:

(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (1) din capitolul I reglementat de capitolul II, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (1) din capitolul I reglementat de Art. 14 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

a) certificatul de urbanism;

b) dovada, în copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 261/2009 )

c) documentatia tehnica – D.T;

(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (1), litera C. din capitolul I reglementat de Art. 21 din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia;

(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera D. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 261/2009 )

(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera E. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 14. din Legea 261/2009 )

f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire.

(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera F. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 261/2009)

(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru constructiile reprezentând anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole termenul de emitere a autorizatiei de construire este de 15 zile de la data înregistrarii cererii.

(la data 18-May-2008 Art. 7, alin. (1) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 101/2008 )

(12) Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se depune si se înregistreaza la autoritatea administratiei publice competente numai daca solicitantul prezinta toate documentele prevazute la alin. (1).

(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (1^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 261/2009 )

(13) Cu respectarea legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, în situatia în care apar modificari pentru care este necesara emiterea unei autorizatii de construire distincta pentru organizarea executarii lucrarilor, aceasta se emite numai daca autoritatea competenta pentru protectia mediului constata ca modificarile aduse se înscriu în limitele actului administrativ emis anterior. În caz contrar, autoritatea competenta pentru protectia mediului reface evaluarea efectelor lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor si emite un nou act administrativ.

(la data 14-Feb-2009 Art. 7, alin. (1^1) din capitolul I completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(2) Documentatia tehnica – D.T. se elaboreaza în conformitate cu continutul-cadru prevazut în anexa nr. 1, în concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, al avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism si se întocmeste, se semneaza si se verifica, potrivit legii.

(la data 14-Feb-2009 Art. 7, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(21) Documentatiile tehnice – D.T. aferente investitiilor pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a evaluat efectele asupra mediului si a emis actul administrativ se verifica în mod obligatoriu pentru cerinta esentiala de calitate în constructii, igiena, sanatate si mediu”, potrivit legii.

(22) În situatia în care, dupa emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului si înaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, investitia sufera modificari care nu au facut obiectul evaluarii privind efectele asupra mediului, acestea vor fi mentionate de catre verificatorul tehnic atestat pentru cerinta esentiala igiena, sanatate si mediu” în raportul de verificare a documentatiei tehnice aferente investitiei, iar solicitantul/investitorul are obligatia sa notifice autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta, cu privire la aceste modificari, potrivit prevederilor legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

(23) Documentatiile tehnice – D.T. pentru reabilitarea termica a cladirilor se verifica în mod obligatoriu pentru cerinta esentiala de calitate în constructii “f) economie de energie si izolare termica”, potrivit legii.

(la data 14-Feb-2009 Art. 7, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(3) În situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, acest lucru se notifica în scris solicitantului, în termen de 5 zile de la data înregistrarii, cu mentionarea elementelor necesare în vederea completarii acesteia.

(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 261/2009 )

(31) Persoanele fizice cu atributii în verificarea documentatiilor si elaborarea/emiterea autorizatiilor de construire raspund material, contraventional, civil si penal, dupa caz, pentru nerespectarea termenelor prevazute la alin. (1) si (3).

(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (3) din capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din Legea 261/2009 )

(4) Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

(5) Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat sa înceapa lucrarile. În aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, în conformitate cu proiectul tehnic.

(6) Neînceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. În situatia în care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire,fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în care lucrarile de constructii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile înaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.

(8) Investitorul are obligatia sa înstiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum si inspectoratul teritorial în constructii asupra datei la care vor începe lucrarile autorizate. În caz contrar, daca constatarea faptei de începere a lucrarilor fara înstiintare s-a facut în termenul de valabilitate a autorizatiei, data începerii lucrarilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei.

(9) Autorizatia de construire se emite daca sunt îndeplinite cumulativ conditiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitenta a autorizatiei nu este responsabila pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenta, în momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti privind imobilul – teren si/sau constructii -, responsabilitatea apartinând solicitantului.

(la data 12-Dec-2011 Art. 7, alin. (9) din capitolul I modificat de Art. 1 din Legea 269/2011 )

(10) Lucrarile de consolidare la cladirile încadrate prin raport de expertiza tehnica ori prin nota tehnica justificativa în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public se autorizeaza în regim de urgenta, în conditiile prevazute la alin. (16).

(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (10) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 261/2009 )

(11) În conditiile prezentei legi nu se emit autorizatii provizorii.

(12)Autorizatiile de construire/desfiintare se emit numai pe baza unei

documentatii complete, în conformitate cu continutul-cadru prevazut în anexa nr. 1, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (16).

(13) Autorizatia de construire se semneaza de presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizatiilor revenind semnatarilor,potrivit atributiilor stabilite conform legii.

(14) Valabilitatea autorizatiei se mentine în cazul schimbarii investitorului, înaintea finalizarii lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor acesteia si a înscrierii în cartea funciara a modificarilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare.

(la data 14-Feb-2009 Art. 7, alin. (14) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(15)În situatia în care în timpul executarii lucrarilor si numai în perioada de valabilitate a autorizatiei de construire survin modificari de tema privind lucrarile de constructii autorizate, care conduc la necesitatea modificarii acestora, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi.

(la data 14-Feb-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I reglementat de Art. 66 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I reglementat de Art. 67 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(151) Pentru obtinerea unei noi autorizatii de construire, potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o noua documentatie tehnica – D.T, elaborata în conditiile modificarilor de tema survenite, urmând ca autoritatea administratiei publice locale competente sa decida, dupa caz:

(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (15^1) din capitolul I reglementat de Art. 66 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

a) emiterea noii autorizatii de construire, daca lucrarile corespunzatoare modificarilor de tema se înscriu în limitele actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, precum si ale avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia de construire initiala;

b) reluarea procedurii de autorizare în conditiile prezentei legi, daca lucrarile corespunzatoare modificarilor de tema depasesc limitele actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, precum si ale avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia de construire initiala.

(152) Verificarea încadrarii lucrarilor corespunzatoare modificarilor de tema în limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia de construire initiala se realizeaza de catre structurile de specialitate ale autoritatii administratiei publice competente, precum si de verificatorii de proiecte atestati în conditiile legii, pentru fiecare cerinta esentiala de calitate în constructii, cu participarea reprezentantilor institutiilor avizatoare.

(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (15^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 261/2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (15^2) din capitolul I reglementat de Art. 66 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (15^2) din capitolul I reglementat de Art. 75 din capitolul VI, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

(153) Verificarea încadrarii lucrarilor corespunzatoare modificarilor de tema în limitele actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului se realizeaza de catre aceasta potrivit prevederilor legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

(la data 14-Feb-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (15^3) din capitolul I reglementat de Art. 66 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(16) Cu respectarea legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, în cazul constructiilor care prezinta pericol public, autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor de interventie în prima urgenta, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolari partiale si consolidari la structura de rezistenta, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter exceptional, se emite imediat de catre autoritatea administratiei publice competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentatiile tehnico-economice corespunzatoare fiecarei faze de proiectare – expertiza tehnica, studiu de fezabilitate/documentatie de avizare, documentatie tehnica D.T., proiect tehnic – P.T., detalii de executie D.E sa fie elaborate si aprobate pe parcursul sau la încheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor si acordurilor, precum si, dupa caz, a actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.

(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 19. din Legea 261/2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I reglementat de Art. 17 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

(161)Prevederile alin. (16) se aplica în mod corespunzator si constructiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) care prezinta pericol public.

(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I completat de Art. I, punctul 20. din Legea 261/2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (16^1) din capitolul I reglementat de Art. 17 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

(17) Primariile pot dezafecta constructiile, proprietate a unitatii administrativteritoriale,aflate în stare avansata de degradare si care pun în pericol siguranta publica, cu exceptia constructiilor monument istoric, pe baza de autorizatie de desfiintare emisa în conditiile alin. (16), cu obligatia de a se întocmi documentatii specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1.

(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (17) din capitolul I reglementat de Art. 17 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

(18) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza potrivit legii.

(19) Taxa pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire se calculeaza la 30 % din valoarea initiala a taxei de autorizare.

(20) Institutiile/Operatorii economici abilitate/abilitati prin lege sa emita avizele/acordurile prevazute la art. 5 alin. (1) au urmatoarele obligatii:

a) sa stabileasca continutul-cadru al documentatiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, precum si lista altor documente si conditii specifice necesare, pe care le pun la dispozitia publicului si autoritatilor administratiei publice competente pe pagina proprie de internet si prin afisare la sediu;

b) sa emita avizele/acordurile, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrarii cererii/documentatiei specifice complete, sub sanctiunea aplicarii prevederilor legale privind aprobarea tacita, fara alte proceduri prealabile.

(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (20) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 261/2009 )

(201)Prevederile alin. (20) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de catre autoritatile pentru protectia mediului competente, respectiv punctului de vedere si actului administrativ al acestora, care se emit potrivit legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (20) din capitolul I completat de Art. I, punctul 20. din Legea 261/2009)

(21) Autorizatia de construire si anexele acesteia au caracter public si se pun la dispozitia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autoritatii administratiei publice emitente sau prin afisare la sediul acesteia, dupa caz.

(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (21) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 261/2009 )

(22) În aplicarea prevederilor alin. (21), autoritatile prevazute la art. 4 au obligatia de a respecta restrictiile impuse de legislatia în vigoare în legatura cu secretul comercial si industrial, proprietatea intelectuala, protejarea interesului public si privat, precum si fara a se aduce atingere garantarii si protejarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viata intima, familiala si privata, potrivit legii.

(23) Autoritatile prevazute la art. 4 fac publica emiterea autorizatiei de construire sau, dupa caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii si pun la dispozitia publicului urmatoarele informatii:

a) continutul autorizatiei de construire si al anexelor aferente, care includ toate conditiile necesare a fi îndeplinite de solicitanti, sau, dupa caz, continutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

b) principalele motive si considerente pe care se bazeaza emiterea autorizatiei de construire sau, dupa caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, ca urmare a examinarii comentariilor si opiniilor exprimate de public, inclusiv informatii cu privire la desfasurarea procesului de consultare a publicului;

c) descrierea, dupa caz, a principalelor masuri pentru evitarea, reducerea si, daca este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului.

(la data 14-Feb-2009 Art. 7 din capitolul I completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Art. 8

(la data 23-Nov-2009 Art. 8 din capitolul I reglementat de Art. 20 din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

(1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, partiala sau totala, a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de constructii de sustinere a acestora,închiderea de cariere si exploatari de suprafata si subterane, precum si a oricaror amenajari se fac numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute în prealabil de la autoritatile prevazute la art. 4.

(la data 23-Nov-2009 Art. 8, alin. (1) din capitolul I reglementat de Art. 15 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

(2)Autorizatia de desfiintare se emite în aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu exceptiile prevazute la art.11.

(la data 23-Nov-2009 Art. 8, alin. (2) din capitolul I reglementat de Art. 15 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

(3)Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. (21), pentru emiterea autorizatiei de desfiintare a lucrarilor/constructiilor nu este necesara emiterea punctului de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului ori a actului administrativ al acesteia.

(la data 14-Oct-2009 Art. 8, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 22. din Legea 261/2009 )

Art. 9

(la data 23-Nov-2009 Art. 9 din capitolul I reglementat de Art. 78 din capitolul VI, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 9 din capitolul I reglementat de Art. 28 din capitolul II, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(1) Documentatiile tehnice – D.T. si proiectele tehnice se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se însusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii, urbanismului,constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel:

(la data 14-Oct-2009 Art. 9,alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 261/2009 )

a) de arhitect cu diploma recunoscuta de statul român, pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane;

b) de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul român, pentru partile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si subterane, precum si la instalatiile aferente acestora;

c) de conductor arhitect, urbanist si/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta de statul român, pentru cladiri de importanta redusa si aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru documentatia de executie.

(3) Semnarea documentatiilor de catre persoanele prevazute la alin. (1) angajeaza raspunderea acestora în conditiile legii.

Art. 10

(la data 23-Nov-2009 Art. 10 din capitolul I reglementat de capitolul III, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 10 din capitolul I reglementat de Art. 16 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

Pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii în zonele asupra carora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie prevazut în planurile de amenajare a teritoriului si în documentatiile de urbanism aprobate, se va proceda dupa cum urmeaza:

a) în zonele construite protejate, în zonele de protectie a monumentelor istorice, definite potrivit legii, si în ansamblurile de arhitectura si siturile arheologice, solicitantul va obtine avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor, pe baza documentatiilor de urbanism avizate si aprobate conform legii;

(la data 19-Mar-2006 Art. 10, litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 52/2006 )

b) în cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor monumente istorice,pe lânga avizul Ministerului Culturii si Cultelor se vor obtine avizele specifice cerintelor de calitate a constructiilor, potrivit prevederilor legale;

(la data 23-Nov-2009 Art. 10, litera B. din capitolul I reglementat de Art. 75 din capitolul VI, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(la data 14-Feb-2009 Art. 10, litera C. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

d)în zonele de siguranta si de protectie a infrastructurilor de transport de interes public, precum si în zonele aferente construirii cailor de comunicatie,stabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism,se va obtine si autorizatia Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, conform prevederilor legale;

d1) în perimetrele limitrofe constructiilor reprezentând anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distantelor prevazute de normele sanitare în vigoare, în care s-a instituit un regim de restrictie privind amplasarea cladirilor de locuit si a obiectivelor socioeconomice, solicitantul va obtine avizul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(la data 18-May-2008 Art. 10, litera D. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 101/2008 )

e) în zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie solicitantul va obtine avizul organismelor competente.

Art. 11

(1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor:

(la data 14-Feb-2009 Art. 11, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 11, alin. (1) din capitolul I reglementat de Art. 63 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 11, alin. (1) din capitolul I reglementat de Art. 18 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

a) reparatii la împrejmuiri, acoperisuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

b) reparatii si înlocuiri de tâmplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tâmplariei, inclusiv în situatia în care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrari, cu exceptia cladirilor declarate monumente istorice, în conditiile legii;

(la data 10-May-2007 Art. 11, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 117/2007 )

c) reparatii si înlocuiri de sobe de încalzit;

d) zugraveli si vopsitorii interioare;

e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;

f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare,de orice fel, aferente constructiilor, în limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de încalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;

(la data 23-Nov-2009 Art. 11, alin. (1), litera F. din capitolul I reglementat de Art. 65 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

g) reparatii si înlocuiri la pardoseli;

h) lucrari de reparatii, înlocuiri ori reabilitari fara modificarea calitatii si formei arhitecturale a elementelor de fatada, daca aceste lucrari nu se executa la constructiile prevazute la art. 3 alin. (1) litb), astfel:

(la data 23-Nov-2009 Art. 11, alin. (1), litera H. din capitolul I reglementat de Art. 18 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

1. finisaje interioare si exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea;

2. trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces;

3. lucrari de reabilitare energetica a anvelopei si/sau a acoperisului – daca nu se schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasa/sarpanta – la cladiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protectie a monumentelor si/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;

(la data 14-Oct-2009 Art. 11, alin. (1), litera H. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 261/2009 )

i) lucrari de întretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;

j) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;

k) lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate în afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;

l) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.

m) lucrari de compartimentare provizorie nestructurala.

(la data 14-Oct-2009 Art. 11, alin. (1), litera L. din capitolul I completat de Art. I, punctul 25 din Legea 261/2009 )

(2) Se pot executa fara autorizatie de construire si lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice.

(la data 23-Nov-2009 Art. 11, alin. (2) din capitolul I reglementat de Art. 64 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(3) Daca lucrarile prevazute la alin. (1), cu exceptia celor prevazute la lit. e)si j), se executa la constructiile mentionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizatiei de construire.

(la data 23-Nov-2009 Art. 11, alin. (3) din capitolul I reglementat de Art. 18 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

Art. 12

(1)Autorizatiile de construire sau de desfiintare, emise cu încalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de catre instantele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizatiilor de construire sau de desfiintare poate fi ceruta, în conditiile legii, si de catre prefect, inclusiv la sesizarea expresa a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Constructii.

(2) O data cu introducerea actiunii se pot solicita instantei judecatoresti suspendarea autorizatiei de construire sau desfiintare si oprirea executarii lucrarilor, pâna la solutionarea pe fond a cauzei.

(la data 19-May-2005 Art. 12, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 119/2005 )

CAPITOLUL II: Concesionarea terenurilor pentru constructii

Art. 13

(la data 06-Nov-2006 Art. 13 din capitolul II a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 1352 din 06-nov-2006 )

(1) Terenurile apartinând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitatie publica, potrivit legii, în conditiile respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului,aprobate potrivit legii, în vederea realizarii de catre titular a constructiei.

(la data 23-Nov-2009 Art. 13, alin. (1) din capitolul II reglementat de Art. 60 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(2) Terenurile apartinând domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizarii de constructii sau de obiective de uz si/sau de interes public, cu respectarea documentatiilor de urbanism aprobate potrivit legii.

(la data 23-Nov-2009 Art. 13, alin. (2) din capitolul II reglementat de Art. 61 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(3) Concesionarea se face pe baza de oferte prezentate de catre solicitanti,cu respectarea prevederilor legale, urmarindu-se valorificarea superioara a potentialului terenului.

Art. 14

Pâna la reglementarea prin lege a situatiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii, aflate în administrarea consiliilor locale si care pot fi revendicate de fostii proprietari.

Art. 15

Prin exceptie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fara licitatie publica, cu plata taxei de redeventa stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosinta pe termen limitat, dupa caz,în urmatoarele situatii:

a) pentru realizarea de obiective de utilitate publica sau de binefacere, cu caracter social, fara scop lucrativ, altele decât cele care se realizeaza de catre colectivitatile locale pe terenurile acestora;

b) pentru realizarea de locuinte de catre Agentia Nationala pentru Locuinte,potrivit legii;

c) pentru realizarea de locuinte pentru tineri pâna la împlinirea vârstei de 35 de ani;

d) pentru stramutarea gospodariilor afectate de dezastre, potrivit legii;

e) pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia;

f) pentru lucrari de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor, pe baza documentatiilor de urbanism avizate potrivit legii.

(la data 19-Mar-2006 Art. 15, litera F. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 52/2006 )

Art. 16

(1) Terenurile prevazute la art. 13, ce fac obiectul licitatiei, se aduc la cunostinta publica de catre primarii unitatilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicatie afisata la sediul acestora si tiparita în cel putin doua ziare de larga circulatie, cu minimum 20 de zile înainte de data licitatiei.

(2) Publicatiile privind licitatia vor cuprinde data si locul desfasurarii acesteia,suprafata si destinatia terenului, stabilite prin documentatiile de urbanism,precum si taxa anuala minimala de redeventa.

(3) Oferta solicitantilor va fi însotita de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, dupa caz, cuprinzând în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii si a capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum si a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decât oferte care corespund prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii.

(4) Licitatia se efectueaza, în conditiile legii, de comisiile instituite în acest scop, prin hotarâre a consiliilor locale si/sau judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în conformitate cu competentele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile functioneaza la sediul consiliilor locale în a caror raza administrativ-teritoriala sunt situate terenurile.

Art. 17

Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, dupa caz, prin hotarârea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, astfel încât sa asigure recuperarea în 25 de ani a pretului de vânzare al terenului, în conditii de piata, la care se adauga costul lucrarilor de infrastructura aferente.

Art. 18

Terenurile prevazute la art. 13, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuinte si spatii construite asociate acestora, în functie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea urmatoarele suprafete:

a) în localitatile urbane:

1. pâna la 450 m2 pentru un apartament într-o cladire cu parter sau parter si etaj;

2. pâna la 300 m2 pentru un apartament într-o cladire cu parter si etaj, cu doua apartamente;

3. pâna la 250 m2 pentru un apartament, în cazul cladirilor cu parter si mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;

4. pentru cladirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafata de teren va fi stabilita potrivit documentatiilor de urbanism;

b) în localitatile rurale, pâna la 1.000 m2 pentru o locuinta.

Art. 19

Pentru realizarea unei case de vacanta se poate concesiona un teren în suprafata de pâna la 250 m2.

Art. 20

Împotriva licitatiei, pâna la momentul adjudecarii, se va putea face contestatie, de catre orice persoana interesata, la judecatoria în a carei raza teritoriala are loc licitatia. Contestatia suspenda desfasurarea licitatiei pâna la solutionarea sa definitiva.

Art. 21

Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitatiei sau a hotarârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru situatiile prevazute la art. 15, se va încheia actul de concesiune, care se va înregistra de catre concesionar în evidentele de publicitate imobiliara, în termen de 10 zile de la data adjudecarii sau emiterii hotarârii.

Art. 22

(1) Concesionarea terenurilor prevazute la art. 13-19 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilita de catre consiliile locale, consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în functie de prevederile documentatiilor de urbanism si de natura constructiei.

(2) Anterior concesionarii terenurile vor fi înscrise în cartea funciara.

(la data 14-Feb-2009 Art. 22 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Art. 23

(1) Intravilanul localitatilor se stabileste prin planurile generale de urbanism -PUG -, aprobate potrivit legii.

(2) Ulterior aprobarii Planului General de Urbanism – PUG – pot fi introduse în intravilanul localitatilor si unele terenuri din extravilan, numai în conditii temeinic fundamentate pe baza de planuri urbanistice zonale – PUZ -,aprobate potrivit legii.

(3) Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii.

CAPITOLUL III: Raspunderi si sanctiuni

Art. 24

(la data 23-Nov-2009 Art. 24 din capitolul III reglementat de Art. 73 din capitolul V din Norme Metodologice din 2009 )

(1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte:

a) executarea, fara autorizatie de construire sau de desfiintare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrarilor prevazute la art. 3 lit. b);

b) continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control competente, potrivit legii;

(la data 16-Oct-2006 Art. 24, alin. (1), litera B. din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 1 din Legea 376/2006 )

c) întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum si a proiectelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii pentru alte specialitati decât cele certificate prin diploma universitara, în conditiile prevazute la art. 9.

d) refuzul emiterii certificatului de urbanism

(la data 14-Oct-2009 Art. 24, alin. (1), litera C. din capitolul III completat de Art. I, punctul 26 din Legea 261/2009)

(2) Infractiunile prevazute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(la data 14-Oct-2009 Art. 24, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 261/2009 )

Art. 25

În cazul savârsirii faptelor prevazute la art. 24, organele de control prevazute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate sa sesizeze organele de urmarire penala.

Art. 26

(la data 23-Nov-2009 Art. 26 din capitolul III reglementat de anexa 7 din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 26 din capitolul III reglementat de Art. 79 din capitolul VI, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 26 din capitolul III reglementat de anexa 6 din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 26 din capitolul III reglementat de Art. 74 din capitolul V din Norme Metodologice din 2009 )

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

a) executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de catre investitor si executant;

(la data 25-Oct-2007 Art. 26, alin. (1), litera A. din capitolul III a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 1762 din 25-oct-2007 )

b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic, a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor prevazute la lit. b), precum si continuarea executarii lucrarilor autorizate fara solicitarea unei noi autorizatii de construire în situatiile prevazute la art. 7 alin. (15), de catre investitor si executant;

(la data 14-Feb-2009 Art. 26, alin. (1), litera B. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 24 din Ordonanta urgenta 214/2008 )

c) aprobarea furnizarii de utilitati urbane, ca urmare a executarii de lucrari de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;

d) mentinerea dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa terminarea lucrarilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri fata de cele prevazute în autorizatie a constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu;

e) neaducerea terenului la starea initiala de catre investitor, dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 3 lit. c), precum si nerealizarea lucrarilor de curatare, amenajare ori degajare, dupa caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o data cu încheierea lucrarilor de baza;

f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;

g) neanuntarea datei începerii lucrarilor de constructii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8);

(la data 14-Oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera G. din capitolul III modificat de Art. I, punctul

  1. din Legea 261/2009)

h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevazut la art. 6 alin. (2), precum si emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinzând avizele si acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora conditionat de elaborarea prealabila a unei documentatii de urbanism sau a oricaror documentatii tehnice de definire a scopului solicitarii, cu depasirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori conditionarea furnizarii informatiilor de interes public prevazute la art. 6 alin. (1);

(la data 14-Oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera H. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 27 din Legea 261/2009)

h1) neemiterea autorizatiilor de construire în termenul prevazut la art. 7 alin. (1);

(la data 14-Oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera H. din capitolul III completat de Art. I, punctul 28 din Legea 261/2009)

i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare:

– în lipsa unui drept real asupra imobilului, care sa confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare;

– în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;

– în baza unor documentatii incomplete sau elaborate în neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;

– în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranta a întregii constructii,în cazul lucrarilor de consolidare;

– în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;

j) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea si executarea lucrarilor de constructii de catre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si al primariilor, în unitatile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) si (4), precum si neurmarirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3);

k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii la controlul anterior;

l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevazute la art. 34 alin. (7);

(la data 14-Feb-2009 Art. 26, alin. (1), litera M. din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 26 din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1), savârsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza:

– de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevazute la lit. a);

– de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la lit. f);

– de 10.000 lei, cele prevazute la lit. c);

– de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la lit. b), d) si e);

– de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevazute la lit. h), h1) si i);

– de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la lit. j) si k);

– de 2.000 lei, cele prevazute la lit. l);

– de 1.000 lei, cele prevazute la lit. g).

(la data 14-Oct-2009 Art. 26, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 261/2009 )

(3) Cuantumul amenzilor se actualizeaza anual prin hotarâre a Guvernului.

(4) Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si reprezentantului persoanei juridice.

(5) Sanctiunea amenzii pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. h) si i) se aplica functionarilor publici responsabili de verificarea documentatiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sau de desfiintare, precum si semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

(6) În conditiile prezentei legi nu se aplica sanctiunea avertisment.

(la data 14-Feb-2009 Art. 26 din capitolul III completat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Art. 27

(la data 23-Nov-2009 Art. 27 din capitolul III reglementat de anexa 8 din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 27 din capitolul III reglementat de Art. 76 din capitolul VI, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 27 din capitolul III reglementat de Art. 71 din capitolul V din Norme Metodologice din 2009 )

(1)Presedintii consiliilor judetene, primarii si organele de control din cadrul autoritatilor administratiei publice locale si judetene au obligatia sa urmareasca respectarea disciplinei în domeniul autorizarii executarii lucrarilor în constructii în cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale si, în functie de încalcarea prevederilor legale, sa aplice sanctiuni sau sa se adreseze instantelor judecatoresti si organelor de urmarire penala, dupa caz.

(la data 16-Oct-2006 Art. 27, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 376/2006)

(2) Arhitectul-sef al judetului si personalul împuternicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmaresc respectarea disciplinei în domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii pe teritoriul administrativ al judetului, precum si respectarea disciplinei în urbanism si amenajarea teritoriului legata de procesul de autorizare a constructiilor.

(3) Contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1), cu exceptia celor de la lit. h)-l), se constata si se sanctioneaza de catre compartimentele de specialitate cu atributii de control ale autoritatilor administratiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, pentru faptele savârsite în unitatea lor administrativ-teritoriala sau, dupa caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare.

(la data 14-Feb-2009 Art. 27, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(4) Contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) si j) se constata si se sanctioneaza de catre organele de control ale Inspectoratului de Stat în Constructii.

(la data 14-Oct-2009 Art. 27, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 261/2009 )

(5) Procesele-verbale de constatare a contraventiilor, încheiate de organele de control ale administratiei publice locale, se înainteaza, în vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, presedintelui consiliului judetean ori primarului unitatii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucuresti în a carui raza s-a savârsit contraventia.

(la data 16-Oct-2006 Art. 27, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 376/2006 )

(la data 14-Feb-2009 Art. 27, alin. (6) din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Art. 28

(1) O data cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a) si b) se dispune oprirea executarii lucrarilor, precum si, dupa caz, luarea masurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrarilor executate fara autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(la data 23-Nov-2009 Art. 28, alin. (1) din capitolul III reglementat de Art. 59 din capitolul IV, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009)

(2) Decizia mentinerii sau a desfiintarii constructiilor realizate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de catre autoritatea administratiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente, avizate si aprobate în conditiile legii, sau, dupa caz, de instanta. Pentru lucrari ce se executa la cladirile prevazute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Masura desfiintarii constructiilor se aplica si în situatia în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul nu a obtinut autorizatia necesara.

Art. 29

(la data 23-Nov-2009 Art. 29 din capitolul III reglementat de Art. 72 din capitolul V din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 29 din capitolul III reglementat de Art. 71 din capitolul V din Norme Metodologice din 2009 )

(1) Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se exercita de Inspectoratul de Stat în Constructii, pe întregul teritoriu al tarii, si de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun masurile si sanctiunile prevazute de prezenta lege.

(2) Inspectoratul de Stat în Constructii si inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executarii lucrarilor de construire sau de desfiintare, dupa caz, atunci când constata ca acestea se realizeaza cu încalcarea dispozitiilor legale, a cerintelor privind asigurarea calitatii în constructii, fara proiect tehnic ori pe baza unor autorizatii nelegal emise.

(3) Inspectoratul de Stat în Constructii si inspectoratele teritoriale încunostinteaza autoritatea administratiei publice pe teritoriul careia s-a efectuat controlul asupra constatarilor si masurilor dispuse. În aceasta situatie organele de control ale consiliilor judetene sau locale, dupa caz, au obligatia sa urmareasca modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii.

Art. 30

(la data 23-Nov-2009 Art. 30 din capitolul III reglementat de Art. 70 din capitolul IV, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori, în valoare echivalenta cu o cota de 0,1 % din valoarea lucrarilor autorizate, cu exceptia celor prevazute la art. 3 lit. b) si a lacasurilor de cult.

(2) Virarea sumelor stabilite conform dispozitiilor alin. (1) se face în contul inspectoratelor teritoriale în constructii, judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, o data cu transmiterea înstiintarii privind data începerii lucrarilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8). Întârzierea la plata a cotei prevazute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15 % pe zi de întârziere, fara a se depasi suma datorata. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza în anul urmator si au aceeasi destinatie.

(3) Cota stabilita la alin. (1) se aplica si diferentelor rezultate din actualizarea valorii lucrarilor autorizate, care se face o data cu receptia la terminarea lucrarilor.

(la data 14-Oct-2009 Art. 30^1 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 31. din Legea 261/2009)

Art. 31

Dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la art.26 se prescrie în termen de 2 ani de la data savârsirii faptei.

Art. 32

(1)În cazul în care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz:

a) încadrarea lucrarilor în prevederile autorizatiei;

b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.

(2) În cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limita de executarea masurilor prevazute la alin. (1).

(3) În cazul nerespectarii termenelor limita stabilite, masurile dispuse de instanta, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmând sa fie suportate de catre persoanele vinovate.

(4) În situatiile prevazute la art. 24, organele de control vor putea cere instantei sa dispuna, prin hotarârea de condamnare, masurile mentionate la alin. (1). Organele de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de urmarire penala sesizate si, dupa caz, instantei sa dispuna oprirea temporara a executarii lucrarilor, pe tot parcursul procesului penal.

(la data 16-Oct-2006 Art. 32, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 376/2006 )

(5)Persoanele care au beneficiat de subventie pentru construirea unei locuinte si pentru care s-a dispus masura prevazuta la alin. (1) lit. b) vor restitui subventiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.

Art. 33

(la data 09-Feb-2009 Art. 33 din capitolul III a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 201/R din 09-feb-2009 )

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 32, constructiile executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului, cât si constructiile, lucrarile si amenajarile cu caracter provizoriu executate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de autoritatea administratiei publice de pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla constructia, fara emiterea unei autorizatii de desfiintare, fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului.

(la data 14-Oct-2009 Art. 33, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 33, alin. (1) din capitolul III reglementat de Art. 62 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(2)Procedura prevazuta la alin. (1) se poate declansa din oficiu de autoritatea administratiei publice de pe raza unitatii administrativteritoriale unde se afla constructia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului apartinând domeniului public sau privat al statului.

(la data 23-Nov-2009 Art. 33, alin. (2) din capitolul III reglementat de Art. 62 din capitolul

IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009)

(3) În cazul neîndeplinirii de catre autoritatea administratiei publice competente a procedurii de desfiintare, în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii prevazute la alin. (2), proprietarul sau administratorul legal al terenului apartinând domeniului public ori privat al statului va putea trece de îndata la desfiintarea constructiilor executate fara autorizatie de construire.

(la data 23-Nov-2009 Art. 33, alin. (3) din capitolul III reglementat de Art. 62 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(4) Prin exceptie de la prevederile art. 32, constructiile executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al judetelor, oraselor ori comunelor vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de autoritatea administratiei publice competente, fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului.

(la data 23-Nov-2009 Art. 33, alin. (4) din capitolul III reglementat de Art. 62 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(5) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autoritatile publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societati comerciale specializate în astfel de lucrari, în conditiile legii.

(la data 16-Oct-2006 Art. 33 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 376/2006 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 33, alin. (5) din capitolul III reglementat de Art. 62 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

Art. 34

(la data 23-Nov-2009 Art. 34 din capitolul III reglementat de Art. 80 din capitolul VI, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009)

(1)Studiile de teren si documentatiile elaborate pentru realizarea investitiilor de orice fel, a elementelor de infrastructura, de gospodarie comunala, precum si a lucrarilor de amenajare a teritoriului si de urbanism – studii si proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor institutii ale statului – sunt si ramân proprietate publica a judetului sau a municipiilor, respectiv a municipiului Bucuresti.

(la data 14-Oct-2009 Art. 34, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

(2) În întelesul prezentei legi, prin studiile si documentatiile mentionate la alin. (1) se întelege exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale si pe specialitati, breviare de calcul, avizele si acordurile obtinute, precum si piesele desenate.

(3) Arhivele cuprinzând studiile si documentatiile mentionate la alin. (1), intrate, la constituire, în patrimoniul societatilor comerciale înfiintate pe structura fostelor unitati de proiectare judetene si din municipiul Bucuresti, se gestioneaza, potrivit legii, de catre consiliile judetene sau de catre primariile municipiilor, respectiv de Primaria Municipiului Bucuresti.

(la data 14-Oct-2009 Art. 34, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

(4) Inventarierea arhivelor se face de catre comisii constituite în acest scop prin hotarâri ale consiliilor judetene, municipale, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(la data 14-Oct-2009 Art. 34, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009)

(5) Refuzul inventarierii si/sau al predarii studiilor si documentatiilor se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile ulterioare.

(6) În situatia refuzului predarii arhivelor, consiliile judetene, municipale si/sau Primaria Municipiului Bucuresti, dupa caz, se vor adresa în termen de 90 de zile instantelor judecatoresti, care vor solutiona cererile în procedura de urgenta, potrivit legii. Actiunea în instanta este scutita de taxa de timbru.

(la data 14-Oct-2009 Art. 34, alin. (6) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009)

(7)Accesul persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzând documentatiile prevazute la alin. (1), precum si la documentatiile de urbanism elaborate ulterior acestora si gestionate de administratiile publice locale, în vederea întocmirii documentatiilor tehnice, este neîngradit si se stabileste prin hotarâre a consiliului judetean, municipal, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(la data 14-Oct-2009 Art. 34, alin. (7) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009)

Art. 35

(1)În conditiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contraventie se face cu indicarea locului, datei si orei constatarii, în conformitate cu dispozitiile art. 31.

(la data 11-Dec-2007 Art. 35, alin. (2) din capitolul III a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 2121 din 11-dec-2007 )

(2)Împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia. Plângerea suspenda executarea sanctiunii amenzii, dar nu suspenda masura de oprire a executarii lucrarilor, dispusa o data cu aplicarea sanctiunii contraventionale în conditiile art. 28 alin. (1) si ale art. 29 alin. (2). De asemenea, plângerea nu suspenda masura desfiintarii în conditiile art. 33 alin. (1) a lucrarilor de constructii executate fara autorizatie pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al judetelor, municipiilor, oraselor sau comunelor ori a constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al judetelor, municipiilor, oraselor ori comunelor al caror termen prevazut prin autorizatie este expirat, dispusa în conditiile art. 28 alin. (1).

(la data 14-Oct-2009 Art. 35, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

(3)În masura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 28 si 29.**)

CAPITOLUL IV: Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 36

(1) Persoanele fizice si juridice, care beneficiaza de teren în conditiile prezentei legi, sunt obligate sa solicite emiterea autorizatiei de construire si sa înceapa constructia în termen de cel mult un an de la data obtinerii actului de concesionare a terenului.

(2) În caz de încalcare a obligatiei prevazute la alin. (1) concesionarea îsi pierde valabilitatea.

Art. 37

(la data 27-Feb-2007 Art. 37 din capitolul IV a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 176 din 27-feb-2007 )

(1) Persoanele fizice si juridice care realizeaza lucrari de constructii în conditiile prezentei legi au obligatia de a executa integral lucrarile pâna la termenul prevazut în autorizatie.

(2) Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca sau realizat toate elementele prevazute în autorizatie si daca s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor. Efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor este obligatorie pentru toate tipurile de constructii autorizate, inclusiv în situatia realizarii acestor lucrari în regie proprie. Receptia la terminarea lucrarilor se face cu participarea reprezentantului administratiei publice, desemnat de emitentul autorizatiei de construire.

(la data 19-Mar-2006 Art. 37, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 52/2006 )

(3) La terminarea lucrarilor, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia sa regularizeze taxa pentru autorizatia de construire, potrivit legii.

(4) O data cu regularizarea taxei prevazute la alin. (3), beneficiarii autorizatiilor de construire vor regulariza si celelalte cote prevazute de lege.

(5) Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate în cartea funciara. În aceasta situatie se aplica în continuare sanctiunile prevazute de lege.

Art. 38

(1) Sunt de utilitate publica lucrarile privind constructiile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizatiei de construire, inclusiv terenurile aferente acestora.

(2) În vederea realizarii lucrarilor prevazute la alin. (1), autoritatea administratiei publice locale pe teritoriul careia se afla constructiile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publica în proprietatea privata si valorificate, în conditiile legii.

Art. 39

Toate constructiile proprietate particulara, realizate în conditiile prezentei legi, se declara, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai târziu de 15 zile de la data expirarii termenului prevazut în autorizatia de construire.

Art. 40

(1) În cazul când într-o cladire se realizeaza mai multe apartamente si suprafete locative cu alta destinatie, proprietarii acestora dobândesc si o cota-parte de proprietate asupra tuturor partilor de constructie si instalatii,precum si asupra tuturor dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situata proprietatea lor.

(2) O data cu dreptul de proprietate asupra constructiilor, în situatia celor realizate în cladiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobândeste si o cota-parte din dreptul de concesiune asupra terenului apartinând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.

(la data 17-Sep-2010 Art. 40, alin. (2) din capitolul IV a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 3681 din 17-sep-2010 )

(3) Cotele-parti prevazute la alineatele precedente se determina proportional cu suprafata utila a locuintelor, a caselor de vacanta ori a suprafetelor cu alta destinatie din cladire, dupa caz.

(la data 14-Oct-2009 Art. 40, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

Art. 41

Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrainare a constructiei pentru a carei realizare acesta a fost constituit,în aceleasi conditii se transmite si autorizatia de construire.

Art. 42

(la data 23-Nov-2009 Art. 42 din capitolul IV reglementat de Art. 69 din capitolul IV, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(1)Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie în scopul asigurarii cerintelor de rezistenta, stabilitate si siguranta în exploatare a constructiilor asupra carora au intervenit factori distructivi de origine naturala sau umana se emite pentru consolidarea întregii constructii.

(la data 23-Nov-2009 Art. 42, alin. (1) din capitolul IV reglementat de Art. 17 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

(2) Emiterea autorizatiei de construire/desfiintare în vederea executarii lucrarilor de interventie în prima urgenta pentru punerea în siguranta a constructiilor existente, inclusiv a instalatiilor aferente, care prezinta pericol public, indiferent de destinatie, precum si a lucrarilor la lacasuri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate în curs de clasare, indiferent de proprietar, cu exceptia celor în care se desfasoara activitati comerciale, este scutita de taxa de autorizare.

(la data 14-Oct-2009 Art. 42, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 261/2009 )

Art. 43

Prin exceptie de la prevederile art. 4, autorizarea executarii lucrarilor de constructii:

a) cu caracter militar se face de catre ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale interesate, în baza unor proceduri stabilite împreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei;

(la data 23-Nov-2009 Art. 43, litera A. din capitolul IV reglementat de Art. 57 din capitolul IV, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

b) aferente infrastructurii de transport rutier de interes national se face de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin directia de specialitate, cu respectarea prevederilor legii privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(la data 14-Oct-2009 Art. 43 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 261/2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 43, litera B. din capitolul IV reglementat de Art. 58 din capitolul IV, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

Art. 431

(1) Publicul are dreptul sa participe efectiv si din timp la procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii, sa se documenteze si sa transmita comentarii si opinii autoritatilor administratiei publice locale competente, înaintea luarii unei decizii asupra cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii aferente investitiei pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a stabilit necesitatea evaluarii efectelor acesteia asupra mediului.

(2) Informarea si consultarea publicului se realizeaza în conformitate cu prevederile legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Art. 432

(1) Orice persoana interesata, care se considera vatamata într-un drept al sau ori într-un interes legitim, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizatia de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, dupa caz, emise de autoritatea administratiei publice locale competenta pentru investitiile prevazute la art. 431 alin. (1).

(2) Înainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a autorizatiei de construire sau a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, dupa caz, persoanele prevazute la alin. (1) vor solicita autoritatii administratiei publice locale emitente revocarea actului, în tot sau în parte, daca acesta nu a produs efecte juridice.

(3) Procedura administrativa prealabila prevazuta la alin. (2) este scutita de taxa de timbru si trebuie sa fie echitabila, rapida si corecta.

(la data 14-Feb-2009 Art. 43 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Art. 44

(1) În conditiile prezentei legi, în vederea realizarii unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrarilor de constructii, toate reglementarile tehnice -norme, normative, instructiuni -, cu aplicabilitate în domeniul constructiilor si urbanismului, elaborate de ministere si de alte organe centrale, se transmit în mod obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Ministerele si celelalte organe centrale care au elaborat reglementari tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligatia de a le transmite Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea avizarii în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi, sub sanctiunea încetarii aplicabilitatii acestora.

Art. 45

(la data 23-Nov-2009 Art. 45 din capitolul IV reglementat de Art. 82 din capitolul VI, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 45 din capitolul IV reglementat de Art. 10 din capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(1) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale municipale, orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor organiza, în cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru îndeplinirea atributiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-sef, functionar public cu functie de conducere, seful compartimentului/structurii de specialitate, cu atributii în domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii, si pentru:

a) avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism, precum si eliberarea certificatelor de urbanism;

(la data 14-Feb-2009 Art. 45, alin. (1), litera B. din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

c) întocmirea si eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare;

d) organizarea si exercitarea controlului propriu privind disciplina în constructii.

(11) Autoritatile administratiei publice competente pot organiza în cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obtinerea, contra cost în conditiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor si acordurilor necesare autorizarii executarii lucrarilor de constructii.

(la data 14-Oct-2009 Art. 45, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 35. din Legea 261/2009 )

(la data 23-Nov-2009 Art. 45, alin. (1^1) din capitolul IV reglementat de Art. 11, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, în conditiile prevazute la alin. (1), în baza unei hotarâri adoptate în acest sens.

(3) Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judetene acorda asistenta tehnica de specialitate, analizeaza si avizeaza cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism si documentatiile pentru emiterea autorizatiilor de construire din competenta de emitere a primarilor comunelor si oraselor care nu au constituite înca structuri de specialitate, în conditiile prevederilor alin. (1) si (2), precum si ale art. 4 alin. (1) lit. e), la cererea acestora.

(la data 14-Oct-2009 Art. 45, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 261/2009 )

(31)Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), presedintii consiliilor judetene pot emite autorizatii de construire pentru lucrari din aria de competenta a primarilor comunelor si oraselor care înca nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea acestora.

(la data 14-Oct-2009 Art. 45, alin. (3^1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 261/2009 )

(4) În cazul în care, din cauza lipsei de specialisti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevazute la alin. (1) la nivelul oraselor sau al municipiilor se vor aplica în mod corespunzator prevederile alin.(3).

(5) Functia de arhitect-sef, prevazuta la alin. (1), se înscrie în nomenclatorul functiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si locale si se echivaleaza dupa cum urmeaza:

a) sef de departament sau director general, pentru arhitectul-sef al municipiului Bucuresti, respectiv pentru arhitectul-sef al judetului, arhitectii sefi ai municipiilor, precum si ai sectoarelor municipiului Bucuresti;

b) sef serviciu, pentru arhitectii-sefi ai oraselor;

c) sef birou, pentru persoanele cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si al autorizarii executarii lucrarilor de constructii din cadrul primariilor de comuna, sefi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, în conditiile prevazute la alin. (2).

(6) Pentru constituirea bancii de date, toti posesorii de retele tehnicoedilitare, supra- si subterane, sunt obligati sa transmita autoritatilor administratiei publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti planurile cadastrale cuprinzând traseele retelelor existente pe teritoriul judetului si al localitatilor, respectiv al municipiului Bucuresti. Aceste planuri vor fi puse de autoritatile administratiei publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti la dispozitia tuturor primariilor municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv primariilor sectoarelor municipiului Bucuresti în a caror raza administrativ-teritoriala sunt situate retelele tehnico-edilitare.

(la data 14-Oct-2009 Art. 45, alin. (6) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

(la data 19-Mar-2006 Art. 46 din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 9. din Legea 52/2006 )

Art. 47

1.Anexa nr. 1 privind continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii si anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizati în cuprinsul legii fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 471

Orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

(la data 14-Oct-2009 Art. 47 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 ) 

Art. 48

Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vânzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie, publicata în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973,Hotarârea Consiliului de Ministri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea masurilor de executare a dispozitiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vânzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala, publicata în Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberarii autorizatiilor de construire, reparare si desfiintare a constructiilor, precum si a celor referitoare la înstrainarile si împartelile terenurilor cu sau fara constructii, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasarii constructiilor, precum si a trecerii în proprietatea statului a terenurilor si constructiilor necesare efectuarii unor lucrari sau unor actiuni de interes de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotarârea Consiliului de Ministri nr. 2.490/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind amplasarea si autorizarea construirii,repararii si desfiintarii constructiilor si a altor lucrari, publicata în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

-****-

*) Republicata în temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I,

  1. 487 din 31 mai 2004, dându-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 50/1991 a fost republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 si a mai fost modificata prin:

– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, respinsa prin Legea nr. 413/2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 20 iulie 2001;

– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicarii sau abrogarea unor ordonante si ordonante de urgenta ale Guvernului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 109/2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;

– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001;

– Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

431 din 1 august 2001, rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, 1. 712 din 8 noiembrie 2001; – Ordonanta Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, 1. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobata prin Legea nr. 455/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iulie 2002;

– Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, abrogata prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;

– Legea nr. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003.

**) – Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 si Legea nr. 401/2003, era alcatuit din 4 alineate.

Alin. (4), al carui continut era: “(4) În masura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968.”, nu a fost modificat sau abrogat expres prin Legea nr. 401/2003. Alin. (3) al art. 35, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a preluat prevederile alin. (4), însa cu trimitere la Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

Alin. (4) al art. 35 nu este inclus în forma republicata, aplicarea acestui text încetând o data cu abrogarea Legii nr. 32/1968 prin Ordonanta Guvernului 2001. 2/2001

ANEXA nr. 1: CONTINUTUL-CADRU al documentatiei tehnice D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (la data 14-Oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

Documentatia tehnica – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, în conditiile prevederilor art. 9 din prezenta lege si, dupa vizarea spre neschimbare, se dezvolta în proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autoritatii pentru protectia mediului competente, precum si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.

Documentatia tehnica – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se întocmeste pentru:

– autorizarea executarii lucrarilor de construire – D.T.A.C;

– autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare – D.T.A.D.;

– autorizarea executarii organizarii lucrarilor – D.T.O.E.

Continutul-cadru al documentatiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii cuprinde opisul pieselor scrise si desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

(la data 14-Oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

(la data 14-Oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

(la data 14-Oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

(la data 14-Oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

(la data 14-Oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

(la data 14-Oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

(la data 14-Oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

CAPITOLUL A: Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C.

SECTIUNEA I: Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele în clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale:

Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facându-se referiri la:

– amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;

– clima si fenomenele naturale specifice;

– geologia si seismicitatea;

– categoria de importanta a obiectivului.

2.2.Memorii pe specialitati

Descrierea lucrarilor de:

– arhitectura;

– structura;

– instalatii;

– dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;

– amenajari exterioare si sistematizare verticala.

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi în anexa la cererea pentru autorizare:

– suprafetele – construita desfasurata, construita la sol si utila;

– înaltimile cladirilor si numarul de niveluri;

– volumul constructiilor;

– procentul de ocupare a terenului – P.O.T.;

– coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.

2.4.Devizul general al lucrarilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare

2.5.Anexe la memoriu

2.5.1.Studiul geotehnic

2.5.2.Referatele de verificare a documentatiei tehnice – D.T., în conformitate cu legislatia în vigoare privind calitatea în constructii, inclusiv în situatiile prevazute la art. 7 alin. (21) si (23) întocmite de verificatori tehnici atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, alesi de investitor.

(la data 14-Feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.2.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(la data 14-Feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.3.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I abrogat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(la data 14-Feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.4.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I abrogat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

2.5.5.Avizele si acordurile privind asigurarea, bransarea si racordarea la infrastructura edilitara, dupa caz, precum si avizele, acordurile si actele administrative specifice ale organismelor administratiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa caz – Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Sanatatii Publice, precum si ale Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice siLocuintelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informatii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementarilor legale în vigoare si ca urmare a conditiilor speciale de amplasament si/sau a functionalitatii investitiei, dupa caz, obtinute în prealabil de solicitant.

(la data 14-Feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.5.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I modificat de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau în imediata lor vecinatate – si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii necesare în vederea schimbarii destinatiei în cladiri existente, precum si în cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decât cea a cladirilor învecinate.

SECTIUNEA II: Piese desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de încadrare în teritoriu

– plan de încadrare în zona a lucrarii, întocmit la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz, emis de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial

(la data 14-Feb-2009 punctul 1., subpunctul 1.1.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea II modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

1.2.Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei – plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiectie Stereografic 1970, la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, pe care se vor reprezenta: imobilul, identificat prin numarul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelortopografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si înaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi; cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele + 0,00; cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele asemenea);denumirea si destinatiile fiecarui corp de constructie;sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute;planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietatii.

(la data 14-Feb-2009 punctul 1., subpunctul 1.2.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea II modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

1.3.Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500. În cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

2.Planse pe specialitati

2.1.Arhitectura

Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

– planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;

– planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa învelitorile;

– sectiuni caracteristice – în special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa cuprinda cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor,înaltimile determinante ale acoperisului – cotele la coama si la cornisa -,fundatiile cladirilor învecinate la care se alatura constructiile proiectate;

– toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile,cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;

– în situatia integrarii constructiilor într-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora în tesutul urban existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

– modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

– masurile de protejare a fundatiilor cladirilor învecinate, la care se alatura constructiile proiectate.

2.2.2. Detalii de fundatii

2.2.3. Proiect de structura complet

Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri.

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalatiilor

Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

2.4. Dotari si instalatii tehnologice

În situatia în care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansa prezentata în cadrul sectiunii II “Piese desenate” va avea în partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de înmatriculare sau numarul autorizatiei,dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

CAPITOLUL B: Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare – P.A.D.

SECTIUNEA I: Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele în clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2.Memoriu

2.1. Date generale

Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:

– scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice;

– descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

– mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;

– fotografii color – format 9 x 12 cm – ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii;

– descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare.

(la data 14-Oct-2009 punctul 2., subpunctul 2.2.. din anexa 1, capitolul 6, sectiunea I abrogat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 )

SECTIUNEA II: Piese desenate

1.Plan de încadrare în teritoriu

– plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, întocmita la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000,dupa caz.

2.Plan de situatie a imobilelor

plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, întocmita la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100,dupa caz, prin care se precizeaza:

– parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;

– amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta;

– modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor;

– sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

– plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare.

Pe plansa se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse – plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pamânt, plantatii etc., dupa caz.

3.Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

4. Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate

Plansele se vor redacta la o scara convenabila – 1:100 sau 1:50 – care sa permita evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor,suprafetelor si a materialelor existente:

– planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului;

– principalele sectiuni: transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz;

– toate fatadele.

În situatia în care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si proiectul de organizare a lucrarilor.

Fiecare plansa prezentata în cadrul sectiunii II “Piese desenate” va avea în partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de înmatriculare sau numarul autorizatiei,dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

CAPITOLUL C: Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor – D.T.O.E.

(la data 14-Oct-2009 anexa 1, capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 )

Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor – D.T.O.E. este necesara în toate cazurile în care se realizeaza o investitie si se prezinta, de regula, împreuna cu documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, în conditiile legii. Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare în vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atât pe terenul aferent investitiei, cât si pe spatiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:

(la data 14-Oct-2009 anexa 1, capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 )

(la data 14-Oct-2009 anexa 1, capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 )

SECTIUNEA I: Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele în clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

Acesta va cuprinde:

– descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale;

– asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;

– asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;

– precizari cu privire la accese si împrejmuiri;

– precizari privind protectia muncii.

(la data 14-Oct-2009 punctul 2. din anexa 1, capitolul 7, sectiunea I modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 )

SECTIUNEA II: Piese desenate

Plan general

a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzând amplasamentul investitiei si toate amenajarile si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia;

b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executiei lucrarilor vor putea fi prezentate si în planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Fiecare plansa prezentata în cadrul sectiunii II “Piese desenate” va avea în partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de înmatriculare sau numarul autorizatiei,dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

_____

*) Conform art. 3 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului

  1. 41/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, s-a înfiintat Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin  reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, iar oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti s-au reorganizat în oficii de cadastru si publicitate imobiliara la nivelul fiecarui judet si în municipiul Bucuresti. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara a fost organizata si functioneaza în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 1.210/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 9 august 2004.

ANEXA Nr. 2: DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizati în cuprinsul legii

(la data 14-Feb-2009 punctul 1. din anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

2.Autorizatia de construire/desfiintare

Actul de autoritate al administratiei publice locale – consilii judetene si consilii locale municipale, orasenesti si comunale -, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii.

Procedura de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare este reglementata prin prezenta lege si prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

3.Anexe gospodaresti

Constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea în vecinatatea locuintei, alcatuiesc împreuna cu aceasta o unitate functionala distincta.

În categoria anexelor gospodaresti, de regula în mediul rural, sunt cuprinse:bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite si altele asemenea, în mod similar, sunt asimilabile notiunii de anexe gospodaresti si garajele, serele, piscinele si altele asemenea.

4.Anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole

Constructiile situate în zone izolate în extravilan si îndepartate de localitatea de resedinta a lucratorilor agricoli, menite sa adaposteasca masini agricole,utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum si spatii pentru cazare temporara pe timpul campaniilor agricole.

5.Avizare/aprobare

Avizare – procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii si proiectul tehnic (P.Th.) pe baza caruia se vor executa lucrarile. Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.

(la data 14-Feb-2009 punctul 5. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(la data 14-Feb-2009 punctul 5. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Aprobare – optiunea forului deliberativ al autoritatii competente de însusire a propunerilor din documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confera documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizarii programelor de dezvoltare teritoriala si urbanistica, precum si al autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii.

6. Cladiri de importanta redusa

Constructii cu functii obisnuite, cu un grad de risc scazut, care afecteaza un numar redus de oameni:

a) cladiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodaresti ale acestora;

b) cladiri pentru învatamânt cu cel mult 4 unitati functionale;

c) dispensare comunale fara stationar;

d) sedii administrative în mediul rural: primarii, posturi de politie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii postale si altele asemenea;

e) cladiri pentru comert si alimentatie publica, cu o suprafata de pâna la 200 m2 si cu deschideri pâna la 6 m;

f) hale si ateliere pentru activitati mestesugaresti care nu genereaza vibratii,cu o suprafata de pâna la 200 m2 si deschideri pâna la 6 m;

g) dependinte si anexe gospodaresti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri si altele asemenea;

h) constructii cu caracter provizoriu.

7.Constructii cu caracter provizoriu

Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate,care, prin specificul functiunii adapostite ori datorita cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o durata de existenta limitata, precizata si prin autorizatia de construire.

De regula, constructiile cu caracter provizoriu se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapida în vederea aducerii terenului la starea initiala (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria constructiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si în spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi realizarea constructiilor provizorii se autorizeaza în aceleasi conditii în care se autorizeaza constructiile definitive.

8.Constructii speciale

Constructiile cu caracter militar care se autorizeaza în conditiile prevazute la art. 43.

9.Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism

Ansamblurile de documente scrise si desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele,actiunile si masurile de dezvoltare pe o perioada determinata.

Structura documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism cuprinde:

a) planurile de amenajare a teritoriului;

b) planurile urbanistice;

c) regulamentele locale de urbanism.

Definirea si continutul-cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se fac prin legea amenajarii teritoriului si urbanismului.

91.Documentatie tehnica – D.T.

Documentatia tehnica simplificata care prezinta elementele tehnice esentiale necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare si prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobati, amplasarea constructiilor si relatiile acestora cu vecinatatile, schemele si fluxurile functionale, compozitia spatiala, structura de rezistenta, expresia de arhitectura, dotarea si echiparea constructiilor – inclusiv solutiile de asigurare, bransare si racordare a acestora la infrastructura edilitara, dupa caz. Dupa emiterea autorizatiei de construire, documentatia tehnica – D.T. se dezvolta în proiectul tehnic – P.Th. si constituie parte integranta a acestuia, respectiv a detaliilor de executie, fiind interzisa modificarea prevederilor documentatiei tehnice – D.T, sub sanctiunea nulitatii autorizatiei de construire.

Continutul-cadru al documentatiei tehnice – D.T. este prevazut în anexa nr. 1 la prezenta lege.

(la data 14-Oct-2009 punctul 9^1. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 261/2009 )

92.Documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Totalitatea documentelor prevazute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie dosarul ce se depune la autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 4 în vederea emiterii autorizatiei de construire.

(la data 14-Oct-2009 punctul 9^2. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 261/2009 )

10.Drept de executie a lucrarilor de constructii

Dreptul asupra constructiei si/sau terenului care confera titularului dreptul de a obtine, potrivit legii, din partea autoritatii competente, autorizatia de construire/desfiintare:

1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarâre judecatoreasca);

2. drept de creanta dobândit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locatiune. Emiterea autorizatiei de construire în baza unui contract de comodat/locatiune se poate face numai pentru constructii cu caracter provizoriu si acordul expres al proprietarului de drept.

(la data 14-Oct-2009 punctul 10. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 )

11.Firma

Elementul constructiv aplicabil pe cladire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei institutii publice, societati comerciale, fundatii, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoana fizica sau juridica îsi exercita activitatea într-o cladire sau într-o incinta.

12.Instalatii aferente constructiilor

Totalitatea echipamentelor care asigura utilitatile necesare functionarii constructiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord la utilizatori, indiferent daca acestea sunt sau nu încorporate în constructie. Instalatiile aferente constructiilor se autorizeaza împreuna cu acestea sau, dupa caz, separat.

(la data 14-Oct-2009 punctul 12. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 )

13.Intravilanul localitatii

Teritoriul care constituie o localitate se determina prin Planul urbanistic general (PUG) si cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fara constructii, organizate si delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o alta destinatie,înauntrul caruia este permisa realizarea de constructii, în conditiile legii.

Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se ulterior în Planul urbanistic general (PUG) al localitatii.

14.Extravilanul localitatii

Teritoriul cuprins între limita intravilanului si limita administrativ-teritoriala a unitatii de baza (municipiu, oras, comuna), înauntrul caruia autorizarea executarii lucrarilor de constructii este restrictionata, în conditiile prezentei legi.

15.Împrejmuiri

Constructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau parcele asupra carora exista forme de proprietate, executate pentru protectie împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale – beton, caramida,piatra, lemn, metal, inclusiv sârma ghimpata întinsa pe bulumaci -, ori prin plantii specifice.

151.Locuri de joaca si agrement

Constructii specifice pentru divertisment, recreere si sport pentru populatie.

(la data 14-Oct-2009 punctul 15. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 )

16.Lucrari de constructii

Operatiunile specifice prin care:

– se realizeaza constructii de orice fel – civile, industriale, agrozootehnice,edilitare subterane si aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.;

– se desfiinteaza astfel de constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.

17.Lucrari de modificare

Lucrari de interventii asupra elementelor constructive, structurale si/sau nestructurale, având ca efect modificarea totala sau în parte a acestora.

Lucrarile de modificare pot fi:

a) lucrari de modificare structurala, din care fac parte, în principal, lucrarile de consolidare, de supraetajare si/sau de extindere a constructiei;

b) lucrari de modificare nestructurala, din care fac parte, în principal, lucrarile de amenajari interioare si recompartimentari usoare, care nu afecteaza în mod semnificativ structura de rezistenta a constructiei si pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat. Pentru executarea lucrarilor de modificare, cu exceptia lucrarilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesara emiterea unei autorizatii de construire în conditiile legii si cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în constructii.

(la data 14-Oct-2009 punctul 17. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 )

171.Lucrari de interventie în prima urgenta

Orice fel de lucrari necesare la constructiile existente care prezinta pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali si antropici, inclusiv a instalatiilor aferente acestora, pentru:

a) punerea în siguranta, prin asigurarea cerintelor de rezistenta mecanica, stabilitate si siguranta în exploatare;

b) desfiintarea acestora.

(la data 14-Feb-2009 punctul 17. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

172. Lucrari de reabilitare

Orice fel de lucrari de interventii necesare pentru îmbunatatirea performantelor de siguranta si exploatare a constructiilor existente, inclusiv a instalatiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerintelor esentiale de calitate prevazute de lege.

(la data 14-Feb-2009 punctul 17^1. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

18.Lucrari specifice la caile de comunicatie, care nu necesita autorizatie de construire

Lucrarile de întretinere care nu necesita proiect si deviz general, constând dintr-un complex de lucrari care se executa în mod permanent, în vederea mentinerii constructiilor-instalatiilor în conditii tehnice corespunzatoare desfasurarii continue, confortabile si în deplina siguranta a circulatiei, la nivelul traficului maxim.

19.Mobilier urban

Elementele functionale si/sau decorative amplasate în spatiile publice care,prin alcatuire, aspect, amplasare, confera personalitate aparte zonei sau localitatii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate constructiilor daca amplasarea lor se face prin legare constructiva la sol(fundatii platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice), necesitând emiterea autorizatiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, banci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele asemenea.

191.Modificare de tema

Orice schimbare initiata de catre investitor/proprietar care are în vedere functiunile si/sau capacitatile functionale caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobati, solutiile spatiale si/sau de amplasament si alte asemenea cerinte, care au fundamentat elaborarea documentatiei tehnice – D.T, care a stat la baza emiterii autorizatiei de construire.

(la data 14-Feb-2009 punctul 19. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 44. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

20.Parcelare

Operatiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietati funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, concesionarii sau vânzarii loturilor rezultate.

21.Proiect tehnic (P.Th.)

Documentatia tehnico-economica – piese scrise si desenate -, elaborata în conditiile legii, care dezvolta documentatia tehnica – D.T, cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de construire, precum si prin avizele, acordurile si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, anexe la autorizatia de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executa lucrarile de constructii autorizate.

(la data 14-Feb-2009 punctul 21. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 45. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

211.Detalii de executie (D.E.)

Documentatii tehnice cuprinzând reprezentari grafice realizate lascarile 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, dupa caz, la alte scari grafice, în functie de necesitatile de redactare, precum si piese scrise pentru explicitarea reprezentarilor grafice, elaborate în baza proiectului tehnic si cu respectarea stricta a prevederilor acestuia, care detaliaza solutiile tehnice de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni, privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii. Detaliile de executie, elaborate în conditiile legii si verificate pentru cerintele esentiale de calitate în constructii de catre verificatori tehnici atestati în conditiile legii, detaliaza proiectul tehnic, în vederea executarii lucrarilor de constructii autorizate.

(la data 14-Feb-2009 punctul 21. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 46. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(la data 14-Feb-2009 punctul 22. din anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

23.Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor constituie o componenta a sistemului calitatii în constructii si este actul prin care se certifica finalizarea lucrarilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie.

Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si de instalatii se

efectueaza atât la lucrari noi, cât si la interventii în timp asupra constructiilor existente, conform legii. Receptia lucrarilor de constructii se realizeaza în doua etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, dupa cum urmeaza:

– receptia la terminarea lucrarilor;

– receptia finala.

24.Schimbare de destinatie

În întelesul prevederilor art. 3, este necesara emiterea unei autorizatii de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, numai în situatia în care pentru realizarea schimbarii de destinatie a spatiilor sunt necesare lucrari de constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.

25.Zone protejate

Teritoriile delimitate geografic, în cuprinsul carora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebita. În raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:

a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea si punerea în valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebita;

b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea si punerea în valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebita.

26.NOTA:

Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executariilucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, ale art.II alin. (2) si ale art. III din Legea nr. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si ale art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr.50/1991:

– art. III din Legea nr. 453/2001:”- Art. III

Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: anexa la Legea nr.50/1991, republicata, art. 8 alin. 5 si pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum si referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrarile de constructiimontaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.”;

– art. II alin. (2) si art. III din Legea nr. 401/2003:

“(2) În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi,Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va modifica normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor necesare acestei proceduri. În acelasi termen se vor efectua operatiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren si a documentatiilor prevazute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 291], prin proces-verbal încheiat între parti dupa inventarierea arhivelor mentionate la art. I pct. 23 [art. 291 alin. (3)], fara a mai fi nevoie de punerea în întârziere.

– Art. III

La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga litera c) a articolului 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.”;

– art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004:

“(2) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi,Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va modifica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.943/2001, cu modificarile ulterioare.”Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 933 din data de 13 octombrie 2004

*) În tot cuprinsul legii termenul “Proiect” din sintagmele “Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii”, “Proiect de organizare a executiei lucrarilor” si “Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare” se înlocuieste cu termenul “Documentatie tehnica – D.T”.

(la data 14-Feb-2009 Actul modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 214/2008 )

*) În tot cuprinsul legii abrevierile “PAC”, “P.O.E.” si “P.A.D.” se înlocuiesc cu abrevierile “D.T.A.C”, “D.T.O.E.” si “D.T.A.D.”.

(la data 14-Feb-2009 Actul modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 214/2008 )

*) În tot cuprinsul legii sintagma “oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie” se înlocuieste cu sintagma “oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial”.

(la data 14-Feb-2009 Actul modificat de Art. IV din Ordonanta urgenta 214/2008 )

*) În tot cuprinsul legii, sintagma “verificator tehnic” se înlocuieste cu sintagma “verificator de proiecte”.

(la data 14-Oct-2009 Actul modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 261/2009 )

Ești în căutare de profesioniști în construcții, amenajări interioare și exterioare? Contactează-ne!