Normativ privind comportarea in timp a constructiilor, indicativ P 130-1999

Normativ privind comportarea in timp a constructiilor,indicativ P 130-1999

1.PREVEDERI GENERALE

1.1.Prezentul normativ privind activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor raspunde prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea constructiilor si ale regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor,aprobat prin HGR nr. 766/1997 si este o componenta a sistemului calitatii in constructii.

1.2. Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de viata a constructiei incepand cu executia ei si este o activitate sistematica de culegere si valorificare (prin urmatoarele modalitati: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor etc.) a informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatile constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant si tehnologic.

Proprietatile de comportament, ca si fenomenele si marimile ce le caracterizeaza, se aleg pentru fiecare constructie in parte, astfel incat cu ajutorul unor criterii de apreciere si al unor conditii

de calitate legate de destinatia constructiei, sa permita aprecierea aptitudinii ei pentru exploatare, respectiv a realizarii calitatilor care o fac sa corespunda cerintelor proprietarilor si/sau utilizatorilor.

1.3. Scopul urmaririi comportarii in timp a constructiilor este de a obtine informatii in vederea asigurarii aptitudinii constructiilor pentru o exploatare normala, evaluarea conditiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieti si de degradare a mediului (natural, social, cultural) cat si obtinerea de informatii necesare perfectionarii activitatii in constructii. Efectuarea actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiilor se executa in vederea satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale constructiilor cat si ale celorlalte cerinte esentiale.

Elaborat de: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR INCERC

Aprobat de:

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI

Cu ordinul nr. 57/N din 18.08.1999

1.4. Activitatea de urmarire a comportarii constructiilor se aplica tuturor categoriilor de constructii si va fi asigurata de catre investitori, proiectanti, executanti, administratori, utilizatori,experti, specialisti si responsabili cu urmarirea constructiilor a caror obligatii sunt prezentate in capitolul 5. Se excepteaza de la aceasta activitate cladirile pentru locuinte cu parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor precum si constructiile provizorii (Legea nr. 10/1995, art. 2, par.2).

1.5. Urmarirea comportarii in timp a constructiilor este de doua categorii:

urmarire curenta;

urmarire speciala

Categoria de urmarire, perioadele la care se realizeaza , precum si metodologia de efectuare a acestora se stabilesc de catre proiectant sau expert, in functie de categoria de importanta a constructiilor si se consemneaza in Jurnalul Evenimentelor care va fi pastrat in Cartea Tehnica a constructiei.

 1. TERMINOLOGIE
 1. APTITUDINEA DE UTILIZARE (EXPLOATARE): capacitatea unui produs (serviciu, lucrare,constructie) de a indeplini functiunea definita pentru care a fost conceput, in conditii specifice.
 1. AVARIE: orice degradare (deteriorare) sau consecinta daunatoare (nefavorabila) pentru starea fizica a unui produs, a unei constructii, parti sau element component al acesteia, cauzata de un eveniment.

Nota explicativa:

La constructii se deosebesc doua categorii principale de avarii:

 1. a) avarii structurale produse in elementele sau imbinarile structurii de rezistenta a unei constructii.
 2. b) avarii nestructurale, produse in elementele sau partile de constructii care nu fac parte din structura de rezistenta.
 1. CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI: ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in exploatare a constructiei, cuprinzand toate datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice (fizice) a constructiei respective si a evolutiei acesteia in timp.
 1. CATEGORIE DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR: categorie stabilita pe baza unei grupari de factori si criterii asociate, care permite considerarea diferentiata a constructiilor de catre participanti la procesul de realizare si la intregul ciclu de existenta al acestora, in functie de caracteristicile si relatiile lor cu mediul uman, socioeconomic si natural.

Note explicative:

1) Stabilirea categoriei de importanta a constructiilor este necesara pentru aplicarea diferentiata,in functie de acesta, a sistemului calitatii si a tuturor componentelor sale si in special a sistemului de conducere si asigurare a calitatii precum si a altor prevederi legale.

2) Categoriile de importanta a constructiilor sunt:

 1. a) categorii de importanta globala, denumire curent “categorii de importanta”, care privesc constructiile sub toate aspectele.
 2. b) categorii de importanta specifica, denumite “clase de importanta”, care privesc constructiile sau numai parti ale acestora, dar numai sub anumite aspecte.
 1. CLASA DE IMPORTANTA: categorie specifica de importanta, care priveste constructia sau numai parti ale acesteia, sub anumite aspecte definite.
 1. COMPORTAREA IN EXPLOATARE: manifestare a modului in care un produs (lucrare,constructie) reactioneaza prin calitatea sa (totalitatea proprietatilor si caracteristicile sale) la cerintele stabilite, privind aptitudinea sa la utilizare, in cursul duratei sale de serviciu.

Note explicative:

1) In cazul abordarii de performanta, comportarea in exploatare a unui produs, se apreciaza prin masura in care performantele acestuia, raspund cerintelor specificate.

2) Comportarea in exploatare a unui produs reflecta durabilitatea acestuia, respectiv mentinerea in timp a performantelor sale.

 1. CONTROL: activitatea de evaluare (a conformitatii), prin masurare, examinare, observare,incercare sau trecere (verificare) prin calibre, a unei sau mai multor caracteristici ale unei entitati si compararea rezultatelor cu cerintele (exigentele) specificate, pentru a determina ca este realizata conformitatea pentru fiecare din acele caracteristici, cu cerintele (exigentele) specificate.
 1. DEFECT: nesatisfacerea unei cerinte sau a unei conditii legate de o utilizare prevazuta,inclusiv cele privind abaterea sau inexistenta uneia sau a mai multor caracteristici de calitate.

Note explicative

1) Conditiile de utilizare prevazute trebuie sa fie luate in acord cu circumstantele momentului.

2) Trebuie facuta distinctia intre “defect” si “neconformitate” deoarece aceste notiuni au ca baza de comparatie elemente diferite (conditiile de utilizare prevazute, in cazul defectului si cerintele specificate, in cazul neconformitatii). Avand in vedere conotatiile juridice privind responsabilitatea producatorului, termenul “defect” trebuie folosit cu prudenta.

 1. ECHIPAMENT DE MASURARE aparat, dispozitiv (instrument, mijloc) destinat (utilizat),singur sau impreuna cu alte mijloace, pentru efectuarea de masurari ale unei marimi date.

Note explicative: Un echipament (instrument, aparat) de masurare poate fi utilizat separat sau asamblat in sisteme complexe ca:

 1. a) Sisteme de masurare, constituind ansambluri complete de instrumente de masura si alte dispozitive, pentru a executa operatii de masurare specificate;
 1. b) Echipamente de masurare si incercare, destinate sa efectueze operatii de incercare si masurare, in vederea obtinerii unor date privind caracteristicile unui produs.
 1. EXAMINARE: studierea si analizarea directa a unei entitati, pentru a obtine convingerea ca aceasta este conforma cu cerintele (exigentele) specificate.
 1. EXPERT: persoana atestata de un organ de stat pentru a face o expertiza intrun anumit domeniu.
 1. EXPERTIZA TEHNICA: cercetarea facuta de un expert tehnic atestat sau un institut de specialitate, asupra unei situatii sau probleme privind calitatea unui produs, serviciu, proiect sau lucrare de constructii, precum si starea tehnica a unor constructii existente.
 1. INSPECTIE: activitatea de verificare, control sau supraveghere, care se exercita in cadrul unei misiuni date.
 1. INVESTITOR: persoana fizica sau juridica care plaseaza capital in intreprinderi, constructii cu scopul obtinerii de profituri.
 1. JURNALUL EVENIMENTELOR: document al cartii tehnice a constructiei, in care se consemneaza, in ordine cronologica, toate evenimentele (fapte, actiuni, activitati, interventii, controale, expertize, inspectii etc), care se produc dea lungul perioadei de existenta a constructiei respective, precum si rezultatele si efectele acestor evenimente asupra acelei constructii.
 1. METODA DE MASURARE: ansamblu de operatii teoretice si practice, in termeni generali,aplicate pentru executarea masurilor, dupa un principiu dat.
 1. PREVEDEREA DEFECTELOR: activitati sau actiuni avand ca obiect investigarea, evitarea sau reducerea aparitiei si/sau repetarii unui defect sau a unei anomalii.
 1. PROGRAM DE INCERCARI: document tehnic elaborat in vederea definirii obiectului si a ansamblului de conditii si activitati ce trebuie indeplinite pentru a satisface cerintele specificate ale unei incercari.

Nota explicativa:

In general un program de incercari trebuie sa cuprinda indicatii privind:

 1. a) caracteristicile ce trebuie determinate prin incercari;
 2. b) numarul sau cantitatea produselor asupra carora trebuie efectuate incercarile;
 3. c) metodele de incercare standardizare, care trebuie folosite sau, in lipsa acestora, o descriere

succinta a incercarii;

 1. d) ordinea in care trebuie sa se desfasoare operatiunile;
 2. e) modul de prezentare a rezultatelor tinute.
 1. PROPRIETAR: persoana fizica sau juridica care are dreptul de proprietate asupra unui bun,care poseda o constructie, imobil
 1. RAPORT DE INCERCARE: document care prezinta rezultatele unei incercari si alte informatii relevante pentru incercare.

Nota explicativa: Pentru desemnarea acestui document, pot fi utilizati si alti termeni ca: dare de seama asupra incercarii sau proces verbal de incercare.

 1. SISTEM DE MASURARE: ansamblu complet de instrumente de masurare si alte dispozitive asamblate pentru a executa o lucrare (munca) de masurare specificata
 1. URMARIREA COMPORTARII (IN EXPLOATARE) A CONSTRUCTIILOR: actiune sistematica de observare, examinare, investigare a modului in care raspund (reactioneaza) constructiile, in decursul utilizarii lor, sub influenta actiunilor agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a interactiunii constructiilor cu mediul inconjurator si cu activitatea utilizatorilor.
 1. URMARIREA CURENTA A COMPORTARII CONSTRUCTIILOR

3.1. PREVEDERI PRIVIND URMARIREA CURENTA A COMPORTARII CONSTRUCTIILOR

3.1.1. Urmarirea curenta este o activitate de urmarire a comportarii constructiilor care consta din observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri ce pot semnala modificari ale capacitatii constructiei de a indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte.

3.1.2. Urmarirea curenta a constructiilor se aplica tuturor constructiilor de orice categorie sau clasa de importanta si forma de proprietate de pe teritoriul Romaniei, cu exceptia cladirilor

pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, precum si constructiilor provizorii (Legea nr. 10/1995, art.2, par.2) si are un caracter permanent, durata ei coincide cu durata de existenta fizica a constructiei respective.

3.1.3. Urmarirea curenta a comportarii constructiilor se efectueaza prin examinare vizuala directa si daca este cazul cu mijloace de masurare de uz curent permanent sau temporare.

3.1.4. Organizarea urmaririi curente a comportarii constructiilor noi sau vechi revine in sarcina proprietarilor si/sau a utilizatorilor, care o executa cu personal si mijloace proprii sau in cazul in care nu are personal cu mijloace necesare pentru a efectua aceasta activitate, poate contracta activitatea de urmarire curenta cu o firma abilitata in aceasta activitate.

3.1.5. Urmarirea curenta a comportarii constructiilor se efectueaza in conformitate cu instructiunile de urmarire curenta a constructiilor prevazute in proiectele de executie. In cazul constructiilor vechi care nu au instructiuni de urmarire curenta, acestea pot fi comandate unei firme de specialitate.

3.1.6. Instructiunile de urmarire curenta a comportarii vor cuprinde, in mod obligatoriu,urmatoarele:

 1. fenomene urmarite prin observatii vizuale sau cu dispozitive simple de masurare;
 2. zonele de observatie si punctele de masurare;
 3. amenajarile necesare pentru dispozitivele de masurare sau observatii (nise, scari de acces,balustrade, platforme etc);
 4. programul de masuratori, prelucrari, interpretari, inclusiv cazurile in care observatiile sau masurarile se fac in afara periodicitatii stabilite;
 5. modul de inregistrare si pastrare a datelor (ex. fise, dischete de calculator etc);
 6. modul de prelucrare primara;
 7. modalitati de transmitere a datelor pentru interpretarea si luarea de decizii;
 8. responsabilitatea luarii de decizii de interventie;
 9. procedura de atentionare si alarmare a populatiei susceptibila de alertata in cazul constatarii posibilitatii sau iminentei producerii unei avarii.

3.1.7. Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp prevazute prin instructiunile de urmarire curenta, dar nu mai rar de o data pe an si in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite (seism, inundatii, incendii, explozii, alunecari de teren etc.)

3.1.8. Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta, va intocmi rapoarte ce vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei. In

cazul in care se constata deteriorari avansate ale structurii constructiei, beneficiarul va solicita intocmirea unei expertize tehnice.

3.1.9. In cadrul urmaririi curente a constructiilor, la aparitia unor deteriorari ce se considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei proprietarul sau utilizatorul va comanda o inspectare extinsa asupra constructiei respective urmata daca este cazul de o expertiza tehnica.

3.2. PREVEDERI PRIVIND INSPECTAREA EXTINSA A UNEI CONSTRUCTII

3.2.1. Inspectia extinsa are ca obiect o examinare detaliata, din punct de vedere al rezistentei,stabilitatii si durabilitatii, a tuturor elementelor structurale si nestructurale, a imbinarilor constructiei, a zonelor reparate si consolidate anterior, precum si in cazuri speciale a terenului si zonelor adiacente.

3.2.2. Aceasta activitate se efectueaza in cazuri deosebite privind siguranta si durabilitatea constructiilor cum ar fi:

 1. deteriorari semnificative semnalate in cadrul activitatii de urmarire curenta;
 2. dupa evenimente exceptionale asupra constructiilor (cutremur, foc, explozii, alunecari de teren etc.) si care afecteaza utilizarea constructiilor in conditii de siguranta;
 3. schimbarea destinatiei sau a conditiilor de exploatare a constructiei respective.

3.2.3. Inspectarea extinsa asupra unei constructii se va efectua de catre specialisti atestati, cu experienta in domeniul cercetarii experimentale a constructiilor.

3.2.4. In cadrul inspectarii extinse se utilizeaza dispozitive, aparatura, instrumente, echipamente si metode de incercare nedistructive si/sau partial distructive.

3.2.5. In vederea asigurarii posibilitatii practice de efectuare a acestei inspectari extinse, se vor prevedea conditii de acces la elementele structurale si nestructurale, imbinari etc.

3.2.6. Inspectarea extinsa se incheie cu un raport scris in care se cuprind, separat observatiile privind degradarile constatate (tip, cauze, gradul si efectul acestora), masurile necesare a fi luate pentru inlaturarea efectelor acestor degradari, precum si, daca este cazul, extinderea masurilor curente (anterioare) de urmarire a comportarii in timp.

3.2.7. Raportul privind efectuarea inspectarii extinse se include in Cartea Tehnica a constructiei respective si se vor lua toate masurile pentru executia eventualelor interventii, reparatii sau consolidari inscrise in acest raport.

 1. URMARIREA SPECIALA A COMPORTARII CONSTRUCTIILOR

4.1. Urmarirea speciala este o activitate de urmarire a comportarii constructiilor care consta din masurarea, inregistrarea, prelucrarea si interpretarea sistematica a valorilor parametrilor ce definesc masura in care constructiile isi mentin cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte.

4.2. Urmarirea speciala a comportarii constructiilor se instituie la:

 1. a) constructii noi de importanta deosebita sau exceptionala stabilita prin proiect;
 2. b) constructii in exploatare cu evolutie periculoasa, recomandata de rezultatele unei expertize tehnice sau a unei inspectari extinse;
 3. c) cererea proprietarului, a Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului sau a organismelor recunoscute de acesta pe domenii de specialitate.

4.3. In momentul instituirii urmaririi speciale a comportarii constructiilor aceasta va ingloba si urmarirea curenta.

4.4. Urmarirea speciala a comportarii constructiilor se efectueaza cu mijloace de observare si masurare complexe si specializate, adaptate obiectivelor specifice ale fiecarui caz in parte si tinand seama de prevederile reglementarilor tehnice in vigoare, standarde, normative, instructiuni tehnice, ghiduri tehnice).

4.5. Organizarea urmaririi speciale este sarcina proprietarului.

4.6. Activitatea de urmarire speciala are un caracter permanent sau temporar, durata ei stabilindu-se de la caz la caz, in conformitate cu prevederile proiectului prin care a fost instituita urmarirea speciala a comportarii constructiilor. Urmarirea speciala a comportarii constructiilor poate fi de scurta durata sau de lunga durata.

4.7. Instituirea urmaririi speciale asupra unei constructii se comunica de catre investitor,proprietar sau utilizator, Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

4.8. Obiectivele urmaririi speciale a comportarii constructiilor sunt:

 1. a) asigurarea sigurantei si durabilitatii constructiei, prin depistarea la timp a fenomenelor periculoase si a zonelor unde apar;
 2. b) supravegherea evolutiei unor fenomene previzibile, cu posibile efecte nefavorabile asupra aptitudinii in exploatare;
 3. c) semnalarea operativa a atingerii criteriilor de avertizare sau a valorilor limita date de aparatura de masura si control;
 4. d) verificarea eficientei tuturor masurilor de interventie aplicate;
 5. e) verificarea impactului constructiei asupra mediului inconjurator;
 6. f) asigurarea unui volum mare de date sigure si prelucrabile statistic (banca de date) necesar pentru:stabilirea intervalelor valorilor corespunzatoare unei exploatari normale si sigure, in toate situatiile prin care trece constructia, in decursul vietii sale, atat din punct de vedere al solicitarilor cat si al influentei mediului. Aceste intervale de valori sunt necesare pentru a aprecia valabilitatea ipotezelor de calcul si pentru stabilirea intervalelor valorilor de “atentie”, “avertizare” si alarmare, pentru respectivii parametrii;modificari ale proiectului de executie sau de interventii, in cazul in care situatia de pe teren nu corespunde cu ipotezele de calcul;verificarea comportarii in conditii reale si complexe a unor noi tipuri de materiale;verificarea experimentala a noilor metode de calcul.

4.9. Selectarea constructiilor supuse urmaririi speciale se va face dupa criterii obiective, tinand seama de riscul potential pe care constructia il reprezinta atat in sine, cat si pentru mediul inconjurator.

In acest sens se vor lua in considerare urmatorii factori;

importanta constructiei;

gradul (zona) seismica (conform P 100/92);

gradul de asigurare seismica;

repetabilitatea constructiei (gradul de risc fiind amplificat, in cazul in care un anumit tip de constructie are raspandire mare);

caracteristici ale infrastructurii;

caracteristici ale suprastructurii;

factori de mediu exteriori (calitatea terenului de fundatie, infiltratii, agresivitatea apelor subterane, umiditatea subterana, inundatii, mediu coroziv exterior, valori absolute extreme ale temperaturii, incarcari din zapada, actiunea vantului);

factori de mediu interiori (umiditate interioara, poluarea interioara, variatia temperaturii interioare, actiuni biologice si biochimice); calitatea si particularitatile proiectarii,

respectarea reglementarilor actuale in special privind protectia antiseismica pentru constructiile in exploatare, existenta proiectelor si calculelor pentru constructiile in exploatare, existenta datelor asupra istoriei constructiei si evolutiei degradarilor, existenta detaliilor constructive si ale instalatiilor, calitatea materialelor de constructie puse in opera;

date privind modul de executie (respectarea proiectului de executie, adaptarea la teren a proiectului, calitatea materialelor, tehnologii de executie, intreruperi de executie, exercitarea controlului in timpul executiei, respectarea proiectului de urmarire a comportarii in timpul executiei, executarea incercarilor de proba importante);

date privind modul de exploatare (solicitari in exploatare, respectarea destinatiei,informatii bazate pe urmarirea comportarii in timp, prezenta degradarilor vizibile, lucrari de reparatie si intretinere, consolidari, varsta constructiei, numarul seismelor majore suportate,

incendii, explozii, distrugeri datorate operatiilor militare, modul de functionare a echipamentelor de intretinere si protectie, vibratii si socuri din functionarea utilajelor, vibratii si socuri din activitatea din zona);

factori de risc uman, ecologic, economic (risc pentru populatia din zona si pentru ocupantii constructiei, risc ecologic asupra mediului, valoarea economica a constructiei,valoarea culturala si istorica, valoarea constructiilor si investitiilor din zona);

alti factori care influenteaza riscul prezentat de constructie (grad de asigurare la incendii a cladirii si a zonei construite, starea sistemelor de avertizare si alarmare, calitatea sistemelor de limitare a efectelor accidentelor, ventilarea constructiilor subterane, evacuarea apelor din infiltratii, poluarea biologica, sisteme de evacuare a oamenilor si bunurilor);

factori cu influenta asupra gradului de confort (asigurarea confortului climatic, protectie la zgomot si vibratii etc).

4.10. Urmarirea speciala a comportarii constructiilor efectuandu-se cu mijloace complexe si specializate necesita un personal specializat in astfel de lucrari, specialistii in domeniul cercetarii experimentale a elementelor si structurilor de constructii, specialisti in dispozitive si aparatura de masura si control cat si specialisti in achizitia si prelucrarea automata a datelor. Acest personal va fi organizat in echipe specializate pentru urmarirea speciala a constructiilor.

4.11. Urmarirea speciala se efectueaza pe baza unui proiect de urmarire speciala care va cuprinde urmatoarele:

 1. a) denumirea si amplasarea obiectului de constructie;
 2. b) motivele instituirii urmaririi speciale;
 3. c) descrierea lucrarii pe scurt (tip de constructie, caracteristici generale ale structurii, materiale folosite, dimensiuni, caracteristici ale conditiilor de fundatie si ale mediului etc);
 4. d) obiectivele urmaririi speciale (proprietati), fenomene, marimi, criterii de apreciere, conditii de calitate, limite de atentionare, avertizare si alarmare etc);
 5. e) metode de masurare/determinare si aparatura necesara;
 6. f) stabilirea concreta a punctelor de masura, respectiv locul de montaj al aparatelor, plan de amplasare cu cotele de montaj;
 7. g) conditii de receptie, verificare, depozitare a aparaturii;
 8. h) stabilirea modului de arhivare a datelor (tabele tip, programe calculator etc.) acordandu-se mare importanta pastrarii si accesibilitatii datelor;
 9. i) indicarea modului de prelucrare primara si de comparare cu valori prestabile (normale, de atentie, avertizare, alarmare) cat si responsabilitatile in luarea de decizii in aceste cazuri;
 10. j) programul masurarilor, corelat cu fazele de executie sau exploatare, cat si masurile recomandate, la aparitia unor evenimente legate de factori de risc; grafice de esalonare a operatiilor de montaj al aparatelor, corelat cu graficul general de executie al constructiei.

4.12. Elaborarea proiectului de urmarire speciala se va executa de catre o firma de specialitate in colaborare cu specialisti in domeniul cercetarii experimentale a elementelor si structurilor de constructii, cu specialisti in domeniul aparaturii de masura si control cat si specialisti in automatizari si prelucrarea automata a datelor.

In cazul constructiilor noi elaborarea proiectelor de urmarire speciala se executa concomitent cu proiectul de executie, de catre proiectant in baza unei comenzi emise de investitor sau proprietar.

In cazul constructiilor in exploatarea la care sa hotarat urmarirea speciala in baza unei inspectari extinse sau a unei expertize, proprietarul sau utilizatorul va comanda unei firme specializate elaborarea unui proiect de urmarire speciala.

4.13. Avizarea proiectelor de urmarire speciala se va face conform prevederilor legale in vigoare cuprinse in Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii.

4.14. Responsabilul din partea investitorului, proprietarului sau al utilizatorului care se ocupa cu urmarirea speciala a comportarii constructiei va fi autorizat pentru aceasta activitate de catre

Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, conform”Instructiunilor privind autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor”, aprobate prin Ordinul MLPAT 3l/N/1995.

4.15. In cazul in care urmarirea speciala incepe odata cu executia constructiei sau a consolidarii, responsabilul cu urmarirea speciala a constructiei respective impreuna cu executatul vor lua toate masurile pentru executarea proiectului de urmarire speciala prin echipele specializate (pct. 4.10.) sau prin forte proprii.

Executantul va asigura montarea mijloacelor de observare si masurare in conformitate cu proiectul de urmarire speciala, va asigura protectia si conservarea lor pe durata executiei constructiei sau a consolidarii, cat si efectuarea masuratorilor conform programului de masurare prin forte proprii sau prin echipe specializate.

4.16. Personalul insarcinat cu efectuarea urmaririi comportarii speciale a constructiilor va prezenta rezultatele acestei activitati in rapoarte, la termenele stabilite prin proiectele de urmarire speciala ce se vor include in Cartea Tehnica a constructiei prin grija responsabilului ce se ocupa cu urmarirea speciala a constructiei respective.

4.17. Fondurile privind efectuarea urmaririi speciale vor fi prevazute de la avizarea investitiei in cazul constructiilor noi, iar in cazul constructiilor existente in momentul hotararii instituirii urmarii speciale.

4.18. Proiectantul sau expertul vor analiza rezultatele activitatii de urmarire speciala a constructiei si vor instiinta investitorii si/sau proprietarii, in scris, asupra masurilor ce se impun.

4.19. Valorificarea rezultatelor urmaririi speciale a constructiilor se face de la caz la caz, in conformitate cu prevederile proiectului de urmarire speciala.

 1. OBLIGATII SI RASPUNDERI PRIVIND URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIILOR

5.1. OBLIGATII SI RASPUNDERI ALE INVESTITORILOR:

 1. a) stabilesc impreuna cu proiectantul acele constructii a caror comportare urmeaza a fi supusa urmaririi speciale, mentionand aceasta in nota de comanda si in proiectul de executie; asigura fondurile necesare desfasurarii acestei activitati;
 2. b) asigura intocmirea proiectului de urmarire speciala si comunica intocmirea lui la Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
 3. c) comunica proprietarilor si/sau utilizatorilor, care preiau constructiile obligatiile ce le revin in cadrul urmaririi curente si daca este cazul obligatiile ce le revin in cadrul urmaririi speciale;
 4. d) asigura intocmirea si predarea catre proprietari a Cartii tehnice a constructiei.
 5. e) asigura procurarea aparaturii de masura si control prevazuta prin proiectele de urmarire,montarea si citirea de zero.

5.2. OBLIGATII SI RASPUNDERI ALE PROPRIETARILOR

 1. a) raspunde de activitatea privind urmarirea comportarii constructiilor sub toate formele;
 2. b) organizeaza activitatea de urmarire curenta prin mijloace si personal propriu sau prin contract cu o firma specializata in aceasta activitate, pe baza proiectului de executie si a instructiunilor date de proiectant;
 3. c) comanda proiectul de urmarire speciala, asigura fondurile necesare activitatii de urmarirespeciala si comanda efectuarea urmaririi speciale prin firme competente;
 4. d) comanda inspectarea extinsa sau expertize tehnice la constructii in cazul aparitiei unor deteriorari ce se considera ca pot afecta durabilitatea, rezistenta si stabilitatea constructiei respective sau dupa evenimente exceptionale (cutremur, foc, explozii, inundatii, alunecari de teren etc);
 5. e) comanda expertize tehnice la constructiile la care sa depasit durata de serviciu, carora li se schimba destinatia sau conditiile de exploatare, precum si la cele la care se constata deficiente semnificative in cadrul urmaririi curente sau speciale;
 6. f) comunica instituirea urmaririi speciale la Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
 7. g) asigura pastrarea Cartii tehnice a constructiei si tine la zi jurnalul evenimentelor;
 8. h) iau masurile necesare mentinerii aptitudinii pentru exploatare a constructiilor aflate in proprietate (exploatare rationala, intretinere si reparatii la timp) si prevenirii producerii unor accidente pe baza datelor furnizate de urmarirea curenta si/sau speciala.
 9. i) la instrainarea sau inchirierea constructiilor, stipuleaza in contract indatoririle ce decurg cu privire la urmarirea comportarii in exploatare a acestora;
 10. j) participa, pe baza datelor ce le detin, la anchetele organizate de diversele organe pentru cunoasterea unor aspecte privind comportarea constructiilor;
 11. k) normalizeaza persoanele care efectueaza urmarirea curenta si speciala, denumiti responsabili cu urmarirea comportarii constructiilor, in cazul in care acestia efectueaza urmarirea speciala trebuie sa fie autorizati de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, conform Instructiunilor privind autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor;
 12. l) asigura luarea masurilor de interventii provizorii, stabilite de proiectant in cazul unor situatii de avertizare sau alarmare si comanda expertiza tehnica a constructiei.

5.3. OBLIGATII SI RASPUNDERI ALE PROIECTANTILOR

 1. a) elaboreaza programul de urmarire in timp a constructiei si instructiunile privind urmarirea curenta;
 2. b) stabilesc impreuna cu investitorii si/sau cu proprietarii acele constructii care sunt supuse urmaririi speciale;
 3. c) elaboreaza proiectele de urmarire speciala pentru constructiile noi cat si in cazul constructiilor aflate in exploatare, pe baza unei comenzi;
 4. d) urmaresc aplicarea proiectului de urmarire speciala si introduc in acest proiect toate modificarile ce survin datorita situatiilor de pe teren;
 5. e) predau la receptia de la terminarea lucrarilor, investitorului si/sau proprietarului proiectul de urmarire speciala a constructiei cu toate modificarile survenite, pentru includerea in Cartea tehnica a constructiei;
 6. f) asigura prin proiectul de executie accesul la punctele de urmarire curenta si speciala (implicit si pentru inspectarea extinsa);
 7. g) participa la receptia aparaturii de masurare si control stabilita a fi montata prin proiectul de urmarire speciala, in cazurile prevazute in proiect acorda asistenta tehnica la montarea aparaturii;
 8. h) stabilesc in baza masuratorilor efectuate pe o durata mai lunga de timp, intervalele valorilor caracterizand starea “normala”, precum si valorile limita de “atentie”, “avertizare”, sau de “alarmare” pentru constructie;
 9. i) asigura luarea unor decizii de interventii in cazul in care sistemul de urmarire a comportarii constructiei semnalizeaza situatii anormale, decizie pe care o comunica in scris investitorului sau proprietarului;
 10. j) participa la cerere si comanda intocmirea unor banci de date privind comportarea constructiilor de diferite tipuri (in fazele de constructie si exploatare) in scopul imbunatatirii activitatii de proiectare.

5.4. OBLIGATII SI RASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR:

a)efectueaza urmarirea curenta a constructiilor pe care le executa pe durata executiei, daca este stipulata in contract;

b)monteaza mijloacele de observare si masurare in conformitate cu prevederile proiectului de urmarire speciala, asigurand protectia si observarea lor pe timpul executiei constructiei, pana la admiterea receptiei de la terminarea lucrarilor, cand le preda investitorului si/sau proprietarului cu proces verbal;

c)atentioneaza pe proiectant asupra neconcordantelor cu prevederile proiectantului de urmarire speciala rezultate pe timpul executiei spre a efectua corecturile necesare in documentatia pentru Cartea tehnica a constructiei;

 1. d) intocmesc si predau investitorului si/sau proprietarului documentatia necesara pentru Cartea tehnica a constructiei;
 2. e) asigura pastrarea si predarea catre utilizator si/sau proprietar a datelor masuratorilor efectuate in perioada de executie a constructiei;
 3. f) in cazul in care executa reparatii sau consolidari intocmesc si predau investitorului si/sau proprietarului documentatia necesara pentru Cartea tehnica a constructiei.

5.5. OBLIGATII SI RASPUNDERI ALE UTILIZATORILOR SI ADMINISTRATORILOR

 1. a) raspund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu proprietarul, privind activitatea de urmarire a comportarii constructiilor, sub toate formele;
 2. b) asigura intretinerea curenta a constructiei;
 3. c) mentin in stare de exploatare normala mijloacele de observare si masurare montate pe constructiile aflate in utilizare sau administrare;
 4. d) semnaleaza proprietarului degradarile survenite in timpul exploatarii constructiei, pentru luarea de catre acesta a masurilor de interventii necesare pentru reparatii sau consolidari.

5.6. OBLIGATII SI RASPUNDERI ALE RESPONSABILILOR CU URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIILOR

 1. a) cunosc in detaliu continutul instructiunilor sau a proiectului de urmarire speciala a comportarii in exploatare a obiectivului pentru care au fost autorizati;
 2. b) cunosc in detaliu Cartea tehnica a constructiei; intocmesc si pastreaza si completeaza la zi Jurnalul evenimentelor;
 3. c) participa la receptia si montarea aparaturii de masurare si control conform instructiunilor sau proiectului de urmarire speciala;
 4. d) controleaza respectarea conditiilor cuprinse in instructiunile sau proiectul de urmarire speciala a comportarii in exploatare si a celor prevazute in Cartea tehnica a constructiei;
 5. e) controleaza (la intervalele prevazute si imediat dupa orice eveniment deosebit, cutremur,inundatie, ploaie torentiala cadere masiva de zapada, supraincarcare accidentala cu materiale,alunecare de teren, incendiu, explozie s.a.) starea tehnica a constructiei, in scopul punerii in evidenta a acelor elemente de constructii care prin starea de degradare sau prin conditiile de exploatare reprezinta un pericol pentru siguranta si stabilitatea constructiei;
 6. f) solicita efectuarea unei expertize, a unei inspectari extinse sau a altor masuri prin firme sau specialisti autorizati, in cazul constatarii unor degradari;
 7. g) intocmesc rapoartele privind urmarirea curenta a constructiei si participa la intocmirea rapoartelor privind urmarirea speciala a constructiei;
 8. h) cunosc programul masuratorilor corelat cu fazele de executie sau exploatare;
 9. i) asigura sesizarea celor in drept la aparitia unor evenimente sau depasirea valorilor de control,pentru a lua masurile corespunzatoare.

5.7. OBLIGATII SI RASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR URMARIRII CONSTRUCTIILOR

 1. a) participa la avizarea proiectului de urmarire speciala;
 2. b) cunosc in detaliu continutul instructiunilor de urmarire curenta sau a proiectului de urmarire speciala;
 3. c) cunosc constructia, caracteristicile generale ale structurii, materialele folosite, dimensiunile,caracteristicile conditiile de fundare si ale mediului etc.;
 4. d) cunosc obiectivele urmaririi curente sau speciale (caracteristici, fenomene, marimi, criterii de apreciere, conditii de calitate, limite de atentionare, avertizare si alarmare etc.);
 5. e) participa la comanda, receptia, verificarea si depozitarea aparaturii de masurare si control;
 6. f) cunosc metodele de masurare stabilite;
 7. g) cunosc detaliile de montaj pentru fiecare punct de masura si aparat, precum si verificarile necesare inainte si dupa montare si realizeaza montarea aparaturii;
 8. h) cunosc programul masuratorilor, corelat cu fazele de executie sau exploatare;
 9. i) cunosc modul de inregistrare si de arhivare a datelor (tabele, fise, programe calculator, s.a.) acorda maxima importanta pastrarii si accesibilitatii datelor;
 10. j) cunosc modul de prelucrare primara si de comparare cu valorile de control (normale, de atentie, avertizare, alarmare) si efectueaza aceste lucrari;
 11. k) asigura sesizarea celor in drept la aparitia unor evenimente sau depasirea valorilor de control, pentru a lua masurile corespunzatoare;

1) intocmesc rapoartele privind urmarirea curenta sau speciala a constructiei.

5.8. ATRIBUTII ALE INSPECTIEI DE STAT IN CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE,URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

 1. a) inspecteaza, pe santiere, daca se respectam executie prevederile Legii nr.10/1995, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr. 766/1997 in conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei nr.507/1997;
 2. b) verifica existenta instructiunilor de urmarire curenta si/sau a proiectului de urmarire speciala a constructiilor;
 3. c) inspecteaza in perioada de utilizare, la constructiile pentru care a fost stabilita, prin norme,instructiuni si proiecte, urmarirea comportarii in exploatare, modul de respectare de catre investitori,proprietari, utilizatori sau administratori a prevederilor elaborate in acest scop;
 4. d) inspecteaza la proprietarii si utilizatorii de constructii respectarea prevederilor legale referitoare la receptia, intocmirea, pastrarea si completarea Cartii Tehnice a constructiei, a Jurnalului Evenimentelor, precum si modul in care acestia efectueaza urmarirea curenta a starii constructiilor;
 1. e) inspecteaza la proprietarii si utilizatorii de constructii, existenta rapoartelor privind urmarirea curenta, urmarirea speciala sau alte inspectarii extinse.

Verifica daca sau luat masurile de inteventii, reparatii sau consolidari inscrise in acest rapoarte.

 1. f) constata abaterile de la prevederile legale si aplica sanctiunile prevazute de lege.
 1. PREVEDERE FINALA

In baza prevederilor prezentului normativ se vor elabora instructiuni tehnice si ghiduri tehnice privind metodele, procedeele, aparatura si echipamentele recomandate pentru activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor pe categorii de constructii. Prin aprobarea noului normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, se anuleaza Normativul privind urmarirea comportarii constructiilor Indicativ PI30 1997,publicat in Buletinul Constructiilor, volumul 4/1998.

 1. ANEXA 1

REGLEMENTARI TEHNICE ROMÂNESTI IN VIGOARE PRIVIND URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIILOR

 1. Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii.
 2. Regulament privind asigurarea activitatii metrologice in constructii. Hotararea Guvernului Romaniei nr.766/1997.
 3. Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii. Hotararea Guvernului Romaniei nr.766/1997.
 4. Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.766/1997.

 1. Regulament de organizare si functionare a Inspectiei de Stat in constructii, lucrari publice,urbanism si amenajarea teritoriului si a inspectiilor teritoriale din subordinea acesteia.

 Hotararea Guvernului Romaniei nr.507/1997.

 1. Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.766/1997.

 1. Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii. Hotararea Guvernului Romaniei nr.272/1994.
 2. Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

 Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/1994.

 1. Norme de intocmire a cartii tehnice a constructiei.

 Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/1994.

 1. STAS 10000/075

Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor.

 1. STAS 274590

Teren de fundare. Urmarirea tasarilor constructiilor prin metodetopografice.

 1. STAS 127588

Incercari pe betoane. Incercari pe betonul intarit. Determinarea

rezistentelor mecanice.

 1. STAS 133680

Constructii. Incercarea in situ a constructiilor prin incercari statice.

 1. STAS 6606/286

Defectoscopie cu radiatii penetrante. Examinarea radiografica a imbinarilor sudate prin topire.

 1. STAS 955287

Defectoscopie ultrasonica. Examinarea imbinarilor sudate prin topire.

 1. STAS 1264388

Controlul vizual al imbinarilor sudate prin topire.

 1. STAS 610286

Betoane pentru constructii hidrotehnice. Clasificare si conditii tehnice de calitate.

 1. STAS 6657/289

Elemente prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat.

Reguli si metode de verificare a calitatii.

 1. STAS 788390

Constructii hidrotehnice. Supravegherea comportarii in timp.

 1. STAS 1037280

Lucrari de imbunatatiri funciare. Supravegherea comportarii in timp a

lucrarilor de indiguire. Prescriptii generale.

 1. STAS 292083

Poduri de sosea. Supravegheri si revizii.

 1. P 10092

Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, socialculturale,agrozootehnice si industriale.

 1. C 4174

Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor de locuinte, socialculturale si industriale prin metode topografice.

 1. C 2685

Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive.

 1. C 20081

Instructiuni tehnice pentru controlul calitatii betonului la constructii ingropate, prin metoda carotajului sonic.

 1. C 20581

Instructiuni tehnice privind incercarea in situ prin incercari statice, conform STAS 133680 a constructiilor civile si industriale.

 1. C 23691

Instructiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere, la determinarea rezistentei betonului.

 1. C 24493

Indrumator pentru inspectarea si diagnosticarea privind durabilitatea constructiilor din beton armat si beton precomprimat.

 1. I 2572

Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice la recipienti.

 1. PE 43293

Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor CNE.

 1. PE 73892

Instructiuni tehnice privind executarea studiilor pentru evaluarea hazardului seismic in amplasamentul constructiilor importante (baraje, centrale nuclearoelectrice).

 1. CD 15686

Norme departamentale pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor specifice industriei miniere.

 1. PE 73289

Norme tehnice pentru intocmirea instructiunilor si proiectelor de urmarire a comportarii constructiilor din cadrul obiectivelor termoenergetice.

 1. PE 74189

Norme tehnice pentru intocmirea instructiunilor si proiectelor de urmarire a comportarii constructiilor de retele electrice.

 1. CD 11978

Norme departamentale de urmarire a comportarii in timp a constructiilor de hidroamelioratie.

 1. PE 73489

Norme tehnice pentru intocmirea instructiunilor si proiectelor de urmarire a comportarii constructiilor hidroenergetice.

 1. AND 52294

Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod.

 1. 7889

Norme departamentale pentru urmarirea in timp a constructiilor din ramura ocrotirii sanatatii.

 1. CD 10781

Normativ departamental privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor din unitati MAIA.

 1. CD 10989

Norme departamentale pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor din dotarea unitatilor industriei usoare.

 1. CD 11488

Normativ departamental privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor din specificul industriei chimice.

 1. CD 16187

Norme departamentale pentru urmarirea comportarii in timp a cladirilor si constructiilor specifice din dotarea MCInd.

 1. CD 16587

Normativ departamental MICM pentru urmarirea in timp la cladiri si constructii speciale pentru intreprinderi din industria constructiilor de masini.

 1. CD 16787

Norme departamentale MICM pentru urmarirea in timp la cladiri si constructii speciale pentru intreprinderi din industria de utilaj greu.

 1. Norme tehnice necesare proiectantilor pentru intocmirea instructiunilor scrise privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, in specificul industriei constructiilor de masini (prelucrari la rece) inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora.
 1. Ordinul MLPAT nr. 3l/N din 2.10.1995 cu privire la Instructiunile privind autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a constructiilor Buletinul Constructiilor nr. 4/1996.
 1. ANEXA 2

CRITERII ORIENTATIVE PENTRU APRECIEREA STARII CONSTRUCTIILOR

 1. CRITERII PRIVIND SIGURANTA
 2. 1 Siguranta structurala
 3. 1.1. Rezistenta la actiuni mecanice
 4. 1.2. Rezistenta la actiuni termice
 5. 1.3. Rezistenta la actiuni chimice
 6. 1.4. Rezistenta la aptiuni biologice
 7. 1.5. Rezistenta la radiatii
 8. 1.6. Stabilitatea de forma si pozitie
 9. 1.7. Deformabilitatea, rigiditatea
 10. 1.8. Elasticitatea
 11. 1.10. Etanseitatea, permeabilitatea
 12. 1.11. Starea defectelor si degradarilor

A.1.12….

A.2. Siguranta functionala

A.2.1. Organizarea spatiilor

A.2.2. Organizarea circulatiei si transportului

A.2.3. Protectia contra agresiunilor

A.2.4…..

 1. CRITERII PRIVIND CONFORTUL

B.l. Confort acustic

B.2. Confort vizual

B.3. Confort climatic (higrotermic)

B.4. Confort olfactiv si respirator

B.5. Confort tactil

B.6. Confort igienic

B.7. Confort antropodinamic

B.8. Confort social

B.9….

 1. CRITERII PRIVIND ALTE CERINTE

C.1. Structurale

 1. 1.1. Durabilitate
 2. 1.2. Mentenabilitate
 3. 1.3….

C.2. Functionale

C.2.1. Fiabilitate

C.2.2…..

 1. ANEXA 3

LISTA ORIENTATIVA DE FENOMENE CARE TREBUIE AVUTE IN VEDERE IN CURSUL URMARIRII CURENTE

 1. Se vor urmari, dupa caz:
 2. a) Schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al acestora manifestate direct, prin deplasari vizibile (orizontale, verticale sau inclinari) sau prin efecte secundare vizibile (desprinderea trotuarelor, scarilor, ghenelor si altor elemente anexa, de soclul sau corpul cladirilor si aparitia de rosturi, crapaturi, smulgeri); aparitia de fisuri si crapaturi in zonele de continuitate ale drumurilor si podurilor in dreptul rostului tablierelor sau elementelor caii; deschiderea sau inchiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de constructie,tronsoane de cladiri, ploturi de baraje, umflarea sau craparea terenului ca urmare a alunecarilor in versantii diferitelor amenajari, ramblee, pe langa cladirile si constructiile speciale; obturarea progresiva a orificiilor aflate in dreptul nivelului terenului prin scufundarea obiectului de constructie; dereglarea sau blocarea functionarii unor utilaje conditionate de pozitia lor (lifturi, utilaje s.a.);
 1. b) Schimbari in forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile verticale sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare ca intepenirea usilor sau ferestrelor, greutati sau blocare in functionarea utilajelor, distorsionarea traseului conductelor de instalatii sau tehnologice, indoirea barelor sau altor elemente constructive, aparitia unor defecte in functionarea imbinarilor ca forfecarea sau smulgerea niturilor si suruburilor, fisurarea sudurilor, slabirea legaturilor s.a.;
 1. c) Schimbari in gradul de protectie si confort oferite de constructie sub aspectul etanseitatii, al izolatiilor fonice, termice, hidrofuge, antivibratorii, antifoc, antiradiante sau sub aspect estetic,manifestate prin umezirea suprafetelor, infiltratii de apa, aparitia izvoarelor in versantii barajelor si digurilor, inmuierea materialelor constructive, lichefieri ale pamantului dupa cutremure,exfolierea sau craparea straturilor de protectie, schimbarea culorii suprafetelor, aparitia condensului, ciupercilor, mucegaiurilor neplacute, efectele nocive ale vibratiilor si zgomotului asupra oamenilor si vietuitoarelor manifestate prin stari mergand pana la imbolnavire etc;
 1. d) Defecte si degradari cu implicatii asupra functionabilitatii obiectelor de constructie;infundarea scurgerilor (burlane, jgheaburi, drenuri, canale); porozitate, fisuri si crapaturi in elementele si constructiile etanse prin destinatie (rezervoare, bazine, conducte); dereglari in pozitia si stabilitatea cailor de rulare ale mijloacelor de circulatie, pe roti (cale ferata, linii tramvai si metrou, poduri rulante); denivelari, santuri, gropi in imbracamintea drumurilor, curatenia si mobilitatea elementelor de rezemare ale podurilor, deschiderea rosturilor functionale etc;
 1. e) Defecte si degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei obiectelor de constructie; fisuri si crapaturi, coroziunea elementelor metalice si a armaturilor la cele de beton armat si precomprimat, defecte manifestate prin pete, fisuri, exfolieri, eroziuni etc; flambajul unor elemente componente comprimate sau ruperea altora intinse; slabirea imbinarilor sau distrugerea lor; afuieri la pilele podurilor; scapari de pe aparatele de reazem; putrezirea sau slabirea elementelor din lemn sau din mase plastice in urma atacului biologic etc.
 2. In cadrul activitatii de urmarire curenta se va da atentie deosebita:
 3. a) Oricaror semne de umezire a terenurilor de fundatie loessoide din jurul obiectelor de constructie si tuturor masurilor de indepartare a apelor de la fundatia obiectelor de constructie amplasate in terenuri loessoide (pante spre exterior pe cel putin 10 m, etanseitatea rostului trotuarcladire,scurgerea apelor spre canalizarea exterioara, integritatea si etanseitatea conductelor ce transporta lichide de orice fel etc);
 1. b) Incaperilor in care exista conditii de mediu deosebit de agresiv in raport cu materialele din care sunt alcatuite constructiile (umiditate ridicata, mediu acid sau bazic, uleiuri, ape moi,degajari mari de temperatura sau emulsii de solutii fierbinti, metale topite, regim criogenic s.a.);
 2. c) Elementele de constructie supuse unor solicitari deosebite din partea factorilor de mediu natural sau tehnologic; terase insorite; mediu marin; cai de rulare functionand cu poduri rulante in regim greu; zone de constructie supuse variatiilor de umiditate uscaciune; locuri in care se pot acumula murdarie, apa solutii agresive s.a.
 1. d) Modificarilor in actiunea factorilor de mediu natural si tehnologic care pot exprima comportarea constructiilor urmarite.
Ești în căutare de profesioniști în construcții, amenajări interioare și exterioare? Contactează-ne!