Regulament de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora

Regulament de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii  aferente acestora

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 28/07/1994

Actul a intrat in vigoare la data de 28 iulie 1994

Completat si modificat de Hotărâre nr. 940/2006

CAPITOLUL I

Prevederi generale

Art. 1. – Receptia constituie o componentă a sistemului calitătii în constructii si este actul prin care investitorul declară că acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve si că aceasta poate fi dată în folosintă. Prin actul de receptie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligatiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

Art. 2. – În întelesul prezentului regulament, investitorul este persoana fizică sau juridică care încheie contractul de executare de lucrări de constructii, urmăreste îndeplinirea lui si preia lucrarea.

Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia,dacă lucrarea este realizată printr-o asociere.

Art. 3. – Receptia lucrărilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi, cât si la interventiile în timp asupra constructiilor existente (reparatii

capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi etc.) si se realizează în două etape:

– receptia la terminarea lucrărilor;

– receptia finală la expirarea perioadei de garantie.

Art. 4. – Pentru lucrările de constructii si instalatii aferente acestora, indiferent de sursa de finantare,de forma de proprietate sau de destinatie, receptiile se vor organiza de către ordonatorii de credite sau

proprietari, care, în sensul prezentului regulament, au calitatea de investitori.

Art. 5. – Receptia se poate face prin acordul părtilor sau, în cazul când părtile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neîntelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de receptie, ele se pot adresa instantei judecătoresti competente.

CAPITOLUL II

Receptia la terminarea lucrărilor

Art. 6. – Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris confirmat de investitor. O copie a comunicării va fi transmisă de executant si reprezentantului investitorului pe santier.

Art. 7. – Comisiile de receptie pentru constructii si pentru instalatiile aferente acestora se vor numi de către investitor si vor fi alcătuite din cel putin 5 membri. Dintre acestia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului si un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul căreia este situată constructia, iar ceilalti vor fi specialisti în domeniu.

Pentru constructiile de importantă exceptională, având în vedere gradul de risc sub aspectul sigurantei, destinatia, modul de utilizare, complexitatea si volumul lucrărilor care fac obiectul receptiei,

comisiile de receptie vor fi alcătuite din cel putin 7 membri, numărul de specialisti fiind de minimum 5.

Comisiile de receptie pentru constructii de locuinte parter, parter si un etaj, cu înăltimea la cornisă de maximum 8 metri, cu cel mult 4 apartamente, cu suprafată desfăsurată de maximum 150 m2,

pentru anexele gospodăresti ale acestora, precum si pentru constructiile provizorii, vor fi alcătuite din 2 membri: investitorul sau proprietarul si delegatul administratiei publice locale.

Art. 8. – Investitorul va organiza începerea receptiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor si va comunica data stabilită:

 1. a) membrilor comisiei de receptie;
 2. b) executantului;
 3. c) proiectantului.

Reprezentantii executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de receptie, acestia având calitatea de invitati.

Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale, al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informatii, comisia de receptie se numeste de către organele proprii ale acestora.

Completat de Hotărâre nr. 940/2006 in data de 28 iulie 2006

Modificat de Hotărâre nr. 940/2006 in data de 28 iulie 2006

Art. 9. – Proiectantul, în calitate de autor al proiectului constructiei, va întocmi si va prezenta în fata comisiei de receptie punctul său de vedere privind executia constructiei.

Art. 10. – La receptia clădirilor cu înăltimea de peste 28 m, cu săli aglomerate, cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane, a hotelurilor, a spitalelor, căminelor pentru copii si bătrâni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligati ca în comisiile de receptie să includă si o persoană desemnată de inspectiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri si care va fi solicitată în scris de către investitor.

Numele persoanei desemnate de inspectiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării până la data întrunirii comisiei de receptie.

Procesul-verbal de receptie va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, fără de care receptia nu este acceptată.

Art. 11. – La receptia clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice, investitorii sunt obligati ca în comisiile de receptie să includă si o persoană desemnată de către comisiile zonale pentru monumente, ansambluri si situri istorice.

Art. 12. – În cazul în care investitorul nu stabileste, în urma comunicării primite, o dată pentru receptia lucrărilor în termenul prevăzut la art. 8, sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul receptiei direct sau prin împuternicit, executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de receptie în conditiile de la art. 8.

Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixează receptia sau dacă comisia de receptie nu se prezintă la data fixată direct sau prin împuternicit legal, executantul va stabili un termen de receptie în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen.

Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat. Dacă investitorul, prin comisia de receptie, nu se prezintă la termenul fixat si nici nu a convenit cu executantul, înainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru receptie, executantul va notifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de receptie.

În notificare, executantul va preciza, totodată, că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de receptie.

Art. 13. – Comisia de receptie se întruneste la data, ora si locul fixate, iar presedintele acesteia,numit de investitor, stabileste programul după care va fi făcută receptia.

Comisia de receptie poate functiona numai în prezenta a cel putin 2/3 din membrii numiti ai acesteia. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă.

În cazul în care comisia nu se întruneste în totalitatea ei, presedintele poate fixa, pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei, un nou termen în vederea efectuării receptiei, termen ce nu va depăsi 4 zile lucrătoare de la data fixată initial.

În vederea desfăsurării în bune conditii a receptiei, investitorul are obligatia de a pune la dispozitia comisiei de receptie documentatia de executie, precum si documentele si explicatiile care îi sunt necesare.

Art. 14. – Comisia de receptie examinează:

 1. a) respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele si conditiile de executie impuse de autoritătile competente.

Examinarea se va face prin:

– cercetarea vizuală a constructiei;

– analiza documentelor continute în cartea tehnică a constructiei;

 1. b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie si ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale, conform legii;
 2. c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.

Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare;

 1. d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor si executant si în documentatia anexă la contract.

În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărtii tehnice a constructiei, comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe si alte teste.

Modificat de Hotărâre nr. 940/2006 in data de 28 iulie 2006

Art. 15. – La terminarea examinării, comisia va consemna observatiile si concluziile în procesul-verbal de receptie, model prezentat în anexa nr. 1 la regulament, si îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiectii a receptiei, amânarea sau respingerea ei.

Modificat de Hotărâre nr. 940/2006 in data de 28 iulie 2006

Art. 16. – Comisia de receptie recomandă admiterea receptiei în cazul în care nu există obiectii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinatiei sale.

Art. 17. – Comisia de receptie recomandă amânarea receptiei când:

– se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranta în exploatare a constructiei din punct de vedere al exigentelor esentiale;

– constructia prezintă vicii a căror remediere este de durată si care, dacă nu ar fi făcute, ar diminua considerabil utilitatea lucrării;

– există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor si este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica.

Art. 18. – Comisia de receptie recomandă respingerea receptiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate si care prin natura lor împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigente esentiale, caz în care se impun expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc.

Art. 19. – Absenta executantului de la receptie nu constituie motiv pentru amânarea si/sau anularea actului de receptie. În cazul în care executantul nu se prezintă la receptie, investitorul poate solicita asistentă pentru receptie unui expert tehnic neutru atestat, care să consemneze, separat de procesulverbal,starea de fapt constatată.

Art. 20. – Situatiile de absentă a unor persoane sau delegati convocati vor fi consemnate în procesul-verbal de receptie.

Art. 21. – Presedintele comisiei de receptie va prezenta investitorului procesul-verbal de receptie cu observatiile participantilor si cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de receptie, investitorul hotărăste admiterea, amânarea sau respingerea receptiei si notifică hotărârea sa în interval de 3 zile lucrătoare executantului, împreună cu un exemplar din procesul-verbal.

Art. 22. – În cazul în care admiterea receptiei se face cu obiectii, în procesul-verbal de receptie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul, dar ele nu vor depăsi, de regulă, 90 de zile calendaristice de la data receptiei dacă, datorită conditiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen.

Art. 23. – Dacă executantul nu-si îndeplineste obligaŃiile prevăzute la art. 22 după trecerea termenului de remediere convenit, investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somatiei, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala si riscul executantului în culpă si să pretindă plata prejudiciului produs.

Art. 24. – Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de receptie se consemnează în cadrul acestuia.

Art. 25. – După executarea remedierilor, executantul va cere în scris investitorului anularea obiectiilor. Dacă, în decurs de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului, investitorul nu anulează obiectiile, se recurge la procedura de arbitraj, dacă ea a fost prevăzută în contract si, în cazul rămânerii în dezacord, poate să-l actioneze la instanta judecătorească competentă.

Art. 26. – Data receptiei este cea a încheierii de către comisia de receptie a procesului-verbal de receptie a lucrărilor, cu sau fără obiectii.

Art. 27. – Executantul are la dispozitie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal de receptie, amânare sau de respingere a receptiei pentru a contesta obiectiile sau respingerea. Litigiul se rezolvă prin arbitraj, dacă această formă de conciliere a fost prevăzută în contract, sau prin actiune înaintată la instanta judecătorească competentă.

Art. 28. – Investitorul preia lucrarea la data prevăzută la art. 26, în afara cazului în care receptia este amânată sau respinsă.

Art. 29. – În cazul depăsirii de către investitor a termenului de 30 de zile prevăzut la art. 25, fără a cădea de comun acord cu executantul asupra prelungirii acestui termen, se apelează la arbitraj, iar apoi la instanta judecătorească.

Art. 30. – După acceptarea receptiei de către investitor cu sau fără obiectii, acesta nu mai poate emite alte solicitări de remedieri de lucrări, penalizări, diminuări de valori si altele asemenea, decât

cele consemnate în procesul-verbal de receptie. Fac exceptie viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii.

Art. 31. – În cazul în care investitorul solicită preluarea unei părti din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, se va încheia un proces-verbal de predare-primire între executant si investitor, în care se va consemna starea părtii de lucrare în cauză, măsurile de conservare, precum si cele de protectie reciprocă a desfăsurării activitătii celor două părti. Toate riscurile si pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului, cu exceptia viciilor ascunse si a celor decurgând din executarea necorespunzătoare.

Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste conditii nu este un proces-verbal de receptie pentru partea de lucrare în cauză, dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de receptie, întocmit la terminarea lucrării în întregime, a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predării-primirii si le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. Pentru partea de lucrare preluată de investitor, perioada de garantie pentru viciile care nu tin de siguranta constructiei începe de la data terminării remedierilor.

CAPITOLUL III

Receptia finală

Art. 32. – Receptia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garantie. Perioada de garantie este cea prevăzută în contract.

Art. 33. – La receptia finală participă:

 1. a) investitorul;
 2. b) comisia de receptie numită de investitor;
 3. c) proiectantul lucrării;
 4. d) executantul.

Art. 34. – Comisia de receptie finală se întruneste la data, ora si locul fixate si examinează următoarele:

 1. a) procesele-verbale de receptie la terminarea lucrărilor;
 2. b) finalizarea lucrărilor cerute de “receptia de la terminarea lucrărilor”;
 3. c) referatul investitorului privind comportarea constructiilor si instalatiilor aferente în exploatare pe perioada de garantie, inclusiv viciile aferente si remedierea lor.

Art. 35. – Comisia de receptie poate cere, în cazuri foarte bine justificate si/sau în cazul aparitiei unor vicii, efectuarea de încercări si expertize.

Art. 36. – La terminarea receptiei comisia de receptie finală îsi va consemna observatiile si concluziile în procesul-verbal de receptie finală, model prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament, pe care-l va înainta investitorului, în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiectii, a receptiei, de amânare sau de respingere a ei.

Art. 37. – În cazul în care comisia de receptie finală recomandă admiterea cu obiectii, amânarea sau respingerea receptiei, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. Comisia de receptie finală recomandă respingerea receptiei finale în cazul în care nu se respectă una sau mai multe dintre exigentele esentiale.

Art. 38. – Lucrarea a cărei receptie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija si pe cheltuială investitorului, iar utilizarea ei va fi interzisă.

Investitorul se va putea îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicati în executarea constructiei, vinovati de viciile constatate cu ocazia receptiei, cât si pentru nefunctionarea constructiilor si/sau a instalatiilor aferente acestora. Investitorul hotărăste admiterea receptiei pe baza recomandării comisiei de receptie finală si notifică executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de receptie finală.

Art. 39. – Data receptiei finale este data notificării de către investitor a hotărârii sale.

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

Art. 40. – Se exceptează de la prevederile prezentului regulament constructiile de locuinte parter,parter si un etaj, cu înăltimea la cornisă de maximum 8 metri, cu 4 apartamente si, anexele gospodăresti ale acestora, precum si constructiile provizorii cu suprafete desfăsurate mai mici de 150 m2. Pentru acestea, documentele necesare sunt prezentate în anexele nr. 3 si 4 la prezentul regulament.

Art. 41. – Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de receptie finală cad în sarcina investitorului.

Membrii comisiei de receptie finală vor fi angajati prin contract de colaborare de către investitor,dacă este cazul.

Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se plătesc de către partea care a avut initiativa efectuării lor. În situatiile în care, în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor, se stabileste o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.

Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenta unui expert se plătesc de partea care a avut initiativa convocării expertului si se suportă de partea în culpă.

Art. 42. – Dacă părtile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de receptie finală pe cale amiabilă,ele se pot adresa instantei judecătoresti competente.

Art. 43. – Părtile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj, potrivit legii.

Art. 44. – Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija investitorului:

 1. a) executantului;
 2. b) proiectantului;
 3. c) organului administratiei publice locale, emitent al autorizatiei de construire;
 4. d) organului administratiei financiare locale.

Art. 45. – Procesele-verbale de receptie finală se difuzează prin grija investitorului:

 1. a) organului administratiei publice locale, emitent al autorizatiei de construire;
 2. b) executantului.

Art. 46. – Cartea tehnică a constructiei, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentul regulament, se păstrează de investitor pe toată durata existentei constructiei.

Art. 47. – În toate situatiile investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauză.

Art. 48. – Termenii folositi în cadrul regulamentului sunt definiti în anexa nr. 5 la acesta.

Art. 49. – Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informatii se exceptează de la prevederile art. 44 si 45.

Art. 50. – Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 si 8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. ………. din …………….

privind, lucrarea …………………………………………………..

…………………………………………………………………….,

executata in cadrul contractului nr. ….. din ……., incheiat intre ………

……………… pentru lucrarile de …………………………………..

 1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ………., eliberata

de …………. la ……….., cu valabilitate pana la …………………..

Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul …………..,

fiind formata din:

………………………………………

(nume si prenume)

………………………………………

………………………………………

 1. Au mai participat la receptie:

……………………………………………………………………..

(nume si prenume) (calitatea)

 1. Constatarile comisiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost

executate.

4.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile

proiectului.

 1. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

 1. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

 1. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

 1. Prezentul proces-verbal, continand ………. file si ………….. anexe

numerotate, cu un total de …….. file, a fost incheiat astazi ……………

la …………….. in …….. exemplare.

Comisia de receptie*)                                                Specialist*)

Presedinte: …………………                                        ……………………………

Membri: …………………….                                       ……………………………

___________

*) Numele, prenumele si semnătura.

Completat de Hotărâre nr. 940/2006 in data de 28 iulie 2006

ANEXA Nr. 2 la regulament

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. ………… din ………………..

privind lucrarea ……………………………………………………

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….,

autorizata cu nr. ………. din ………., cu valabilitate pana la ……….,

de catre ………………………..

 1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul …..

……………., fiind formata din:

………………………………..

(nume si prenume)

 1. Au mai participat la receptie:

……………………………………………………………………..

(nume si prenume) (calitatea)

 1. Comisia de receptie finala, in urma examinarii lucrarii si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

3.1. Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexa nr. 1.

3.2. Lucrarile au fost complet terminate la data de …………………….

3.3. Observatiile facute de comisia de receptie finala sunt prezentate in lista anexa nr. 2.

3.4. Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate.

3.5. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a

obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului.

3.6. Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de ………. pana in prezent, respectiv pe o durata de ……………. luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3.

3.7. Valoarea obiectului este de ……….. lei, conform listei anexa nr. 1.

 1. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

 1. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

 1. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

 1. Prezentul proces-verbal, continand ………. file si ………….. anexe numerotate, cu un total de …….. file, a fost incheiat astazi ……………la …………. in ……. exemplare.

Comisia de receptie*)                                       Specialisti*)

Presedinte: ………………..                                     …………………….

Membri: ……………………                                    ………………….

___________

*) Numele, prenumele si semnătura.

 

ANEXA Nr. 3 la regulament

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. ……… din ……………….

privind lucrarea ……………………………………………………

…………………………………………………………………….,

executata in cadrul contractului nr. …… din ……., incheiat intre ……..

si intre ……………………… pentru lucrarile de …………………..

……………………………………………………………………..

 1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ………. eliberata

de …………….. la ………., cu valabilitate pana la ………………..

 1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ………..,fiind formata din:

…………………………………

(nume si prenume)

 1. Au mai participat la receptie:

……………………………………………………………………..

(nume si prenume) (calitatea)

 1. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

 1. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ………………………….

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

 1. Prezentul proces-verbal, continand ……….. file si …………. anexe

numerotate, cu un total de ……… file, a fost incheiat astazi …………..

la ……………. in …………… exemplare.

Comisia de receptie*)

Investitor (proprietar): ………………………

Delegat al administratiei publice locale: ……….

 

ANEXA Nr. 4 la regulament

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. …………. din ……………….

privind lucrarea ……………………………………………………

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….,

autorizata cu nr. ……. din …….., cu valabilitate pana la ……………,

de catre ……………………………………………………………..

 1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul

……………, fiind formata din:

……………………………..

(nume si prenume)

 1. Au mai participat la receptie:

……………………………………………………………………..

(nume si prenume) (calitatea)

 1. Comisia de receptie finala, in urma examinarii lucrarii si a documentelor,

a constatat urmatoarele: ……………………………………………….

 1. Valoarea obiectului este de …………. lei, conform listei anexa nr. 1.
 2. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:

……………………………………………………………………..

 1. Prezentul proces-verbal, continand ………. file si ………….. anexe numerotate, cu un total de ……… file, a fost incheiat astazi …………..

la …………, in ……….. exemplare.

Comisia de receptie finala*)

Investitor (proprietar): ……………………….

Delegat al administratiei publice locale: ………..

___________

*) Numele, prenumele si semnătura.

ANEXA Nr. 5 la regulament

DEFINITII PRIVIND TERMENII UTILIZATI ÎN REGULAMENT

 1. Receptia lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora – actul prin care investitorul certifică (atestă) realizarea lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentatii tehnice de executie, caiete de sarcini, specificatii tehnice etc.) si cu cerintele documentelor oficiale (autorizatia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementări tehnice aplicabile, cartea tehnică a constructiei etc.) si declară că acceptă să preia lucrările executate si că acestea pot fi date în folosintă.
 1. Receptia la terminarea lucrărilor – receptia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau unei părti din constructie, independentă, care poate fi utilizată separat.
 1. Receptia finală – receptia efectuată după expirarea perioadei de garantie.
 1. Perioada de garantie – perioada de timp cuprinsă între data receptiei si terminarea lucrărilor, a cărei durată se stabileste prin contract si în cadrul căreia antreprenorul are obligatia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor apărute datorită nerespectării clauzelor si specificatiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.
 1. Cartea tehnică a constructiei – ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea,executia, receptia, exploatarea si urmărirea comportării în exploatare a constructiei si instalatiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea stării tehnice (fizice) a constructiei respective si a evolutiei acesteia în timp.
 1. Proprietar – după încheierea procesului-verbal de receptie de la terminarea lucrărilor, investitorul poartă denumirea generică de proprietar.

ANEXA Nr. 6 la regulament

CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCTIEI

CENTRALIZATORUL pieselor cuprinse în cartea tehnică a constructiei

 1. Fisa de date sintetice.
 2. Capitolul A*): Documentatia privind proiectarea.
 3. Capitolul B*): Documentatia privind executia.
 4. Capitolul C*): Documentatia privind receptia.
 5. Capitolul D*): Documentatia privind exploatarea, repararea, întretinerea si urmărirea comportării în timp.
 6. Jurnalul evenimentelor.

Capitolul A*) Documentatia privind proiectarea.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Capitolul B*) Documentatia privind executia.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Capitolul C*) Documentatia privind receptia.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Capitolul D*) Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

____________

*) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentatiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

FISA DE DATE SINTETICE

 

 1. Obiectul de constructie (denumire, localizare) ………………………

……………………………………………………………………..

 1. Investitorul (denumirea si sediul unitatii) …………………………

……………………………………………………………………..

 1. Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei(numele, prenumele, functia, atributia) ………………………………….

……………………………………………………………………..

 1. Proiectantul lucrarii
 2. a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii proiectant general si a unitatilor subproiectante ………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

 1. b) Numele si prenumele sefului de proiect ……………………………..

……………………………………………………………………..

 1. c) Numele si prenumele proiectantilor de specialitate, denumirea si sediul unitatilor de care apartin ……………………………………………..

……………………………………………………………………..

 1. Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat), numele, prenumele,

numarul certificatului de atestare ………………………………………

……………………………………………………………………..

 1. Executantul constructiei
 2. a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii executante (antreprenor general) si, daca este cazul, a unitatilor executante pentru instalatiile aferente constructiilor ………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

 1. b) Numele si prenumele sefului de santier ……………………………..
 2. c) Numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful punctului de lucru al obiectivului) ………………………………………………
 3. Modificari intervenite in datele de la pct. 1-6 (data modificarii si

modificarea) ………………………………………………………….

 1. Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea

constructiei (numele, prenumele, numarul certificatului de atestare) ………..

……………………………………………………………………..

 1. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele, prenumele si

unitatea de care apartin) ………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

 1. Comisia de receptie finala (numele, prenumele si unitatea de care

apartin) ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

 1. Data inceperii executiei …………………………………………
 2. Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor …………………..
 3. Data aprobarii receptiei finale …………………………………..
 4. Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei …….

……………………………………………………………………..

 1. Alte date ………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

 

NORME DE ÎNTOCMIRE A CĂRTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 1. Cartea tehnică a constructiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea,executia, receptia, exploatarea, întretinerea, repararea si urmărirea în timp a constructiei.
 2. Cartea tehnică se definitivează înainte de receptia finală.
 3. Cartea tehnică, după întocmire, se completează si se păstrează pentru fiecare obiect de constructii de către investitor sau, după caz, de către proprietar.
 4. Cartea tehnică a constructiei se întocmeste de către investitor pentru toate obiectele de constructii definitive, supuse regimului de autorizare a constructiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finantate sau de natura proprietătii asupra lor.

CAPITOLUL II

Cuprinsul cărtii tehnice a constructiei

 1. Cartea tehnică a constructiei contine documentatia de bază si centralizatorul cu părtile sale componente.
 2. Documentatia de bază va cuprinde următoarele capitole:

– Capitolul A: Documentatia privind proiectarea;

– Capitolul B: Documentatia privind executia;

– Capitolul C: Documentatia privind receptia;

– Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, întretinerea, repararea si urmărirea comportării în timp.

 1. Documentatia privind proiectarea (cap. A) va cuprinde:
 2. a) acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului;
 1. b) documentatia tehnică care se referă la constructia respectivă (caracteristici, detalii de executie pentru elementele structurii de rezistentă ca si pentru celelalte părti de constructie care asigură functionalitatea si siguranta în exploatare, precum si schemele de instalatii efectiv realizate, cu toate modificările aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul executiei constructiei);
 1. c) breviarele de calcul pe specialităti (actiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc.);
 2. d) indicarea distinctă a diferentelor fată de detaliile de executie initiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente;
 3. e) caietele de sarcini privind executia lucrărilor.
 4. Documentatia tehnică privind executia (cap. B) va cuprinde:
 5. a) autorizatia de executare a constructiei;
 6. b) procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general;
 7. c) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrărilor, precum si celelalte documentatii întocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor verbale de lucrări ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicări si dispozitii de santier, procesele-verbale de probe specifice si speciale etc.);
 8. d) procesele-verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor si structurii de rezistentă,procesele-verbale, de admitere a fazelor determinante;
 9. e) procesele-verbale privind montarea instalatiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a constructiilor, dacă este cazul, precum si consemnarea citirilor initiale de la care încep măsurătorile;
 1. f) expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie;
 1. g) caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi excesive etc.).
 2. Documentatia tehnică privind receptia (cap. C) va cuprinde:
 3. a) procesele-verbale de receptie (la terminarea lucrărilor si cel final), precum si alte acte anexate acestora – pe care comisia de receptie finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a constructiei;
 1. b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie, prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare, cu indicarea rezultatelor obtinute si a modului de rezolvare.
 2. Documentatia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare si interventii în timp (cap. D) va cuprinde:
 3. a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării constructiei, instructiunile de exploatare si întretinere si lista prescriptiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării constructiei, documentatia de interpretare a urmăririi comportării constructiei în timpul executiei si al exploatării;
 1. b) proiectele în baza cărora s-au efectuat, după receptia finală a lucrărilor, modificări ale constructiei fată de proiectul initial efectiv realizat;
 2. c) actele de constatare a unor deficiente apărute după receptia executării lucrărilor si măsurile de interventie luate (procese-verbale de remediere a defectelor);
 3. d) proiectul de urmărire specială a constructiei (încercare prin încărcare, urmărire în timp), dacă este cazul;
 4. e) procesul-verbal de predare-primire a Instalatiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a constructiei încheiat între executant si beneficiar, dacă este cazul;
 5. f) referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, dacă este cazul;
 6. g) procesele-verbale de predare-primire a constructiei în cazul schimbării proprietarului;
 7. h) jurnalul evenimentelor, întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa nr. 1 la prezentele norme.

Acolo unde este posibil, documentele cuprinse în cartea tehnică a constructiei vor putea fi înregistrate pe microfilme.

 1. Pentru obiectele de constructie clădiri de locuit până la două niveluri si anexe gospodăresti, cât si pentru cele de mică importantă cum ar fi garduri, cabine poartă etc., cartea tehnică a constructiei se rezumă la autorizatia de construire, procesele-verbale de receptie la terminarea lucrărilor si procesulverbal de receptie finală la expirarea perioadei de garantie, precum si alte evenimente deosebite în viata constructiei.
 1. Actele ce formează documentatia de bază a cărtii tehnice a constructiei vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerării din prezentele norme, în dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou si parafate pe măsura încheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A, B, C, D) si din numărul de ordine, în cifre arabe, al dosarului.
 1. Centralizatorul cărtii tehnice a constructiei va cuprinde fisa statistică pe obiect, borderoul general al dosarelor documentatiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

CAPITOLUL III

Modul de întocmire, folosire si păstrare a cărtii tehnice a constructiei

 1. Cartea tehnică a constructiei se întocmeste într-un singur exemplar, tinând seama si de prevederile pct. 20.
 2. Pentru constructiile noi, pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc receptia finală a obiectelor executate, cartea tehnică a constructiei se întocmeste de către investitor, împreună cu proiectantul, astfel:
 1. a) proiectantul obiectului de constructie întocmeste si predă investitorului, pe măsura elaborării si cel mai târziu până la data receptiei finale a lucrărilor, documentatia prevăzută la pct. 7 si 10;
 2. b) comisiile de receptie la terminarea lucrărilor de constructii si de receptie finală a obiectului de constructie predau investitorului documentatia prevăzută la pct. 8, imediat după întocmirea ei;
 3. c) investitorul obiectului de constructie primeste toate actele care cad în sarcina proiectantului si comisiilor de receptie, le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. 8), le îndosariază conform prevederilor pct. 12 si întocmeste centralizatorul prevăzut la pct. 13; după receptia finală a obiectului de constructie, investitorul retine un exemplar complet;
 4. d) investitorul completează cartea tehnică a constructiei cu documentatia prevăzută la pct. 10 lit. h).
 5. Pentru toate constructiile la care este întocmită cartea tehnică, aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de către proprietar sau administrator, cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de executie a lucrărilor de remedieri sau modificări – acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977.
 1. Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmărire a comportării, constructiei în exploatare si interventiile în timp asupra acesteia.

Urmărirea comportării constructiei în exploatare si interventiile în timp asupra acesteia se realizează direct, fie de proprietar sau administrator, fie de persoane împuternicite de acestia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a constructiei.

 1. Modul de întocmire si de completare a cărtii tehnice a constructiei se controlează în mod obligatoriu de către:

– comisiile de receptie finală a obiectelor de constructii, cu ocazia receptiei;

– organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atributii în acest domeniu, periodic.

Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor.

 1. Cartea tehnică a constructiei se păstrează pe toată durata de existentă a obiectului de constructie până la demolarea sa; după demolare, investitorul predă exemplarul complet la arhiva unitătilor administrativ-teritoriale, pentru păstrare.

Înainte de predarea cărtii tehnice a constructiei, ea va fi completată cu modul de desfăsurare a actiunii de postutilizare, pe baza instructiunilor elaborate de proiectant.

 1. La schimbarea proprietarului, cartea tehnică a constructiei va fi predată noului proprietar, care va avea obligatia păstrării si completării acesteia, consemnând faptul în procesul-verbal de predareprimire si în jurnalul evenimentelor.

JURNALUL EVENIMENTELOR

Denumirea obiectului de constructie

Nr crt.

Data eveniment Categoria eveniment Prezentare eveniment si efectele sale asupra constructiei, cu trimiteri la actele din documentatia de baza Numele, prenumele  si unitatea persoanei care inscrie evenimentul si semnatura sa

Semnatura responsabilului cu cartea tehnica a constructiei

0       1        2          3           4            5

Instructiuni de completare

 1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului:

UC – rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente;

US – rezultatele verificărilor si măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale, în cazul în care implică luarea unor măsuri;

M – măsuri de interventie în cazul constatării unor deficiente (reparatii, consolidări, demolări etc.);

E – evenimente exceptionale (cutremure, inundatii, incendii, ploi torentiale, căderi masive de zăpadă, prăbusiri sau alunecări de teren etc.);

D – procese-verbale întocmite de organele de verificare, pe fazele de executie a lucrărilor;

C – rezultatele controlului privind modul de întocmire si de păstrare a cărtii tehnice a constructiei.

 1. Evenimentele consemnate în jurnal si care îsi au corespondent în acte cuprinse în documentatia de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv, mentionându-se natura actelor.
Ești în căutare de profesioniști în construcții, amenajări interioare și exterioare? Contactează-ne!